Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Knežji dvorec

10x10
Knežji dvorec sodi z vidika kulturne dediščine med najpomembnejše srednjeveške spomenike pri nas. Lokacija v središču mesta podeljuje dvorcu vlogo prostorske dominante, ki zaključuje območje starega mestnega jedra in še posebej s strani reke predstavlja mogočno potezo, ki nedvoumno kaže na nekdanjo moč Celja.

10x10
Mestna občina Celje je začela z obnovo Knežjega dvorca v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prva dela so bila namenjena statični sanaciji dvorca in raziskavam na stavbi in njeni neposredni okolici, ki so pokazale, da gre za spomenik izrednih kvalitet. Z arheološkimi raziskavami na dvorišču gradu pa so bile odkrite izjemne ostaline rimske civilizacije (obzidje in arx). Na podlagi izsledkov raziskav je bil prvotni cilj prenove spremenjen, izpostavljena je bila pojavnost stavbe kot take, njen historični in kulturni pomen. Sočasno so stekli postopki iskanja bodoče funkcije dvorca, ki bi bila v sozvočju z njegovo kulturno zgodovinsko težo.
10x10
knezji dvorec1
10x10
V letu 2006 je bil izveden javni natečaj "Celjski včeraj in jutri" na podlagi katerega je Mestna občina Celje pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešite za bodočo namembnost Knežjega dvorca. Nagrajene rešitve so jasne in enostavne, izražene v sodobni obravnavi zunanjega prostora dvorca, ki vzpostavlja boljšo povezanost dvorišča z mestom. Rešitve jasno ločujejo staro in novo - v zasnovi, izboru materialov in njihovi konstrukcijski logiki in se osredotočajo na zunanji prostor, starega pa puščajo tako rekoč nedotaknjenega.
10x10
knezji dvorec2
10x10
Del rešitev iz natečaja Celjski včeraj in jutri se realizira v letu 2007 in 2008 z namenom predaje dela Knežjega dvorca v splošno uporabo.
10x10
knezji dvorec3
knezji dvorec4
10x10
Začeti želimo tudi s projektiranjem severozahodnega trakta dvorca s severnim stolpom v duhu 15. stoletja, kar bo težaven in dolgotrajen proces. V prvi fazi je odvisen od razpoložljivosti podatkov Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje, v smislu zagotavljanja kulturno varstvenih pogojev, na podlagi katerih bo možno pripraviti izvedbene projekte in finančno ovrednotiti investicijo.

Za nadaljevanje predvidenih del bo potrebno pridobiti dodatne vire financiranja, ki jih želimo zagotoviti s kandidiranjem na javnih razpisih Ministrstva za kulturo in Evropskih skladov.

Z izvedbo rešitev natečaja Celjski včeraj in jutri bo Knežji dvorec poleg nove podobe dobil tudi novo vsebino, ki bo dopolnjevala in bogatila življenje v mestu. Prenovljeni Knežji dvorec bo na urejenem dvorišču gostil prireditve na prostem, v muzejskem delu bodo razstave s poudarkom na predstavitvi pomena in moči Celjskih grofov v svojem času. Z deli v prihodnjih letih pa želimo v Knežjem dvorcu urediti tudi poročno dvorano, gostinski lokal, kavarno, prodajalno ter prostor za protokolarne, kulturne, kongresne in druge mestotvorne dejavnosti.

Knežji dvorec: aktivnosti v letu 2008

10x10
V letu 2008 je potekala investicija "Dokončanje del na komunikacijskem stolpu in zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet", ki se zaključuje spomladi 2009.

Vrednost te investicije je ocenjena na 989.344 eur. Na podlagi triletnega spomeniškovarstvenega razpisa kulturni tolar na Ministrstvu za kulturo je Mestna občina Celje pridobila 206.093 eur. Delež MOC je bil 783.251 eur. Izvedbena dela bodo predvidoma zaključena marca 2009. Otvoritev tega dela objekta bo sledila sredi aprila 2009.

Na podlag natečaja Celjski včeraj in jutri je bila v letu 2008 izdelana projektna dokumentacija PGD (komunikacijski stolp, zahodni trakt, del zunanje ureditve) in za potrebe predmetne investicije v letu 2008 še PZI dokumentacija (arheološka klet, del pritličja, del komunikacijskega stolpa). V postopku je pridobitev delnega uporabnega dovoljenja za arheološko klet in del pritličja.

V letu 2008 so se izvajala gradbeno obrtniška in restavratorska dela v arheološki kleti in delu pritličja (komunikacijski stolp) ter arheološke raziskave na lokaciji odstranjenih zaklonišč v kleti. Restavratorska dela so med drugim zajemala čiščenje, utrditev in impregnacijo zidovja, v srednjeveško obzidje umeščena rimska plastika boginje je bila restavratorsko očiščena, utrjeni in restavrirani so bili ostanki rimskega ometa z arhitekturno poslikavo, rekonstruiran je bil apneni in glineni estrih v dveh prostorih rimske hiše, statično in gradbeno je bil saniran gotski lok iz kamnitih klesancev v kleti, v pritličju pa je bil izveden gotski glajen omet v dveh prostorih gotskega palacija.

Župan Bojan Šrot: z današnjim dnem je del nekdanje veličine knežjega dvorca zasijal v novi podobi

10x10
Celje, 16. april 2009 - Mestna občina Celje je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, v sredo, 15. aprila 2009 otvorila arheološko klet in pritlične prostore v Knežjem dvorcu. Na otvoritvi sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot ter direktor Pokrajinskega muzeja Celje in podžupan Mestne občine Celje Stane Rozman, v svojih govorih poudarila veličino Knežjega dvorca v preteklosti in njegovo vlogo v prihodnosti. Prenova Knežjega dvorca je tako še eden v nizu uspešnih projektov, ki jih koordinira aktivna EU projektna skupina. Zanj je pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
10x10
"Veseli me, da smo se danes v sklopu mnogih dogodkov ob letošnjem prazniku Mestne občine Celje, zbrali na otvoritvi arheološke kleti in pritličnih prostorov v Knežjem dvorcu. Z današnjim dnem bo del nekdanje veličine Knežjega dvorca zasijal v novi podobi: prenovljena arheološka klet in pritlični prostori, nas bodo zdaj - poleg evropsko znanih Celjskih knezov - še bolj vestno opominjali na bogato dediščino antične Celeje, ki je stara skoraj 2000 let. Mestna občina Celje si prizadeva, da bo razvoj turistične in kulturne infrastrukture pripomogel, da bo Celje mnoge naravne danosti izkoristilo na svojstven in produktiven način. Zagotovo tudi s Knežjim dvorcem, ki z današnjim dnem obiskovalcem ponuja novo dimenzijo odkrivanja bogate dediščine naših prednikov" je v svojem govoru poudaril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.
10x10
slika19
10x10
Knežji dvorec je spomenik državnega pomena, edini spomenik profane gotske stavbne dediščine pri nas in dokaz mogočnosti obstoja vladavine Celjskih knezov. Dvorec je prepoznavna prostorska dominanta v mestnem jedru in predstavlja velik potencial za možne nove ureditve v mestu.

Osrednje mesto zaseda s kamnitimi ploščami tlakovana rimska ulica iz 3. stoletja. Celotna širina ceste s pločnikoma presega 14 m, vozišče samo pa je široko 6 m. Vzdolž ceste se raztezajo stavbe z bivalnimi in raznolikim obrtnim dejavnostim namenjenimi prostori iz istega obdobja. Tako cesta, kot tudi stavbi ležijo na starejših ostankih iz konca 1. stoletja. V sredini 4. stoletja so del stavb podrli in na njihovem mestu postavili mestno obzidje s stolpi. Mogočno zidovje na tem mestu meri v debelino preko šest metrov, pravokotna stolpa, približnih dimenzij 9×10 m, pa sta nekoč branila vhod v mesto. V njune temelje je vgrajeno marmorno okrasje z zahodne celeanske nekropole, foruma in osrednjega mestnega svetišča - kapitolija, ki so se nahajali v neposredni bližini in bili v času gradnje obzidja po vsej verjetnosti že v ruševinah. Poleg rimskih ostalin so prezentirane tudi različne faze mestnega gradu oziroma palače Celjskih grofov, ki se je v močno spremenjeni obliki ohranila vse do današnjih dni.

Mestna občina Celje je pričela z obnovo Knežjega dvorca že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, obnova je bila namenjena statični sanaciji dvorca in raziskavam na stavbi ter njeni neposredni okolici. Z arheološkimi raziskavami na dvorišču so bile odkrite izjemne ostaline rimske civilizacije. V letu 2006 je bil izveden javni natečaj "Celjski včeraj in jutri", na podlagi katerega je Mestna občina Celje pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešitve za bodočo namembnost dvorca.
10x10
slika18
10x10
V letu 2008 in 2009 je potekala investicija "Dokončanje del na komunikacijskem stolpu in zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet", vrednost te investicije je ocenjena na cca. 989.344 eur. Na podlagi triletnega spomeniškovarstvenega razpisa kulturni tolar na Ministrstvu za kulturo se je v letu 2008 pridobilo 206.093 eur. Delež Mestne občine Celje je bil 783.251 eur. Na podlagi natečaja Celjski včeraj in jutri je bila v letu 2008 izdelana projektna dokumentacija PGD (komunikacijski stolp, zahodni trakt, del zunanje ureditve) in za potrebe predmetne investicije v letu 2008 še PZI dokumentacija (arheološka klet, del pritličja, del komunikacijskega stolpa). V letu 2008 in 2009 so se izvajala gradbeno obrtniška in restavratorska dela v arheološki kleti in delu pritličja (komunikacijski stolp) ter arheološke raziskave na lokaciji odstranjenih zaklonišč v kleti.

S pomočjo Ministrstva za kulturo RS in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje se je v zadnjem obdobju izvedlo posege, s katerimi je omogočen ogled arheološke kleti z rimsko cesto. V želji po uspešnem nadaljevanju dela v skladu z natečajem pa se sočasno pripravlja dokumentacija, potrebna za kandidiranje na javne razpise Ministrstva za kulturo ter evropskih skladov. V arheološki kleti je predvidena tudi postavitev stalne arheološke razstave Pokrajinskega muzeja Celje.

Z izvedbo rešitev natečaja Celjski včeraj in jutri, bo Knežji dvorec poleg nove podobe dobil tudi novo vsebino, ki bo dopolnjevala in bogatila življenje v mestu. Prenovljeni Knežji dvorec bo na urejenem dvorišču gostil prireditve na prostem, v muzejskem delu bodo razstave s poudarkom na predstavitvi pomena in moči Celjskih grofov v svojem času. Z deli v prihodnjih letih pa je želja, da se v Knežjem dvorcu uredi tudi prostore za protokolarne, kulturne in druge mestotvorne dejavnosti.

Nadaljevanje obnove knežjega dvorca

10x10
Celje, 10. avgust 2010 - Mestna občina Celje je v letu 2010 za pridobitev sredstev za obnovo Knežjega dvorca Celje kandidirala na dveh javnih razpisih in bila na obeh uspešna.
10x10
Na prvi dvoletni javni razpis z naslova kulturnega tolarja se je Mestna občina Celje prijavila v januarju 2010 in kandidirala za sredstva v višini 323.000,00 EUR skupne vrednosti projekta za obdobje 2010 in 2011. Ministrstvo za kulturo sofinancira 50% vrednosti investicije. Z omenjenimi sredstvi se bodo opravila dela pri ureditvi dvorišča oziroma pri zaščiti plošče nad arheološko kletjo in sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa vključno z umestitvijo dvigala, ki bo omogočal boljšo vertikalno in horizontalno komunikacijo v spomeniku Knežjega dvorca. Postopki za izbor izvajalca del so v teku.

Na drugem javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010 - 2012 pa je Mestna občina Celje uspešno kandidirala s projektom Celovita prenova Knežjega dvorca Celje - 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta). Skupna vrednost prijavljenega projekta znaša 2.546.111.00 EUR. Višina dodeljenih sredstev za obdobje 2010 - 2012 znaša 1.968.817,00 EUR, od tega 85% prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR in 15% Ministrstvo za kulturo. Mestna občina Celje bo prispevala 577.294,00 EUR. Z omenjenimi sredstvi bo celjska občina funkcionalno uredila prostore celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno vključno s stopniščem) z namenom umestitve kulturnega programa Pokrajinskega Muzeja Celje in Zavoda Celeia Celje. Omenjena investicija vključuje tudi ureditev večnamenske multimedijske mansardne dvorane na zahodnem traktu, ki bo lahko služila tudi protokolarnim namenom Mestne občine Celje in ureditev razgledne ploščadi na zgornji etaži komunikacijskega stolpa. Vso potrebno projektno dokumentacijo je Mestna občina Celje pridobila v skladu z natečajem "Celjski včeraj in jutri". Vsa dela bodo potekala v skladu z smernicami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, razpis za izbor izvajalca pa je predviden še v letošnjem letu.

"Mestna občina Celje si tudi s projektom obnove Knežjega dvorca prizadeva, da bo razvoj turistične in kulturne infrastrukture pripomogel, da bo Celje bogato kulturno dediščino izkoristilo na svojstven in produktiven način. Veseli me, da je Knežji dvorec že z otvoritvijo arheološke kleti in pritličnih prostorov v lanskem letu, obiskovalcem ponudil povsem novo dimenzijo odkrivanja bogate dediščine naših prednikov. Ureditev dodatnih prostorov za protokolarne, kulturne in druge mestotvorne dejavnosti pa bo zagotovo tudi velika pridobitev tako za Celjanke in Celjane, kot tudi za vse obiskovalce knežjega mesta" ob uspehu na razpisih za obnovo Knežjega dvorca poudarja župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Mestna občina Celje je sicer pričela z obnovo Knežjega dvorca že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Obnova je bila namenjena statični sanaciji dvorca in raziskavam na stavbi ter njeni neposredni okolici. Z arheološkimi raziskavami na dvorišču so bile odkrite izjemne ostaline rimske civilizacije. V letu 2006 je bil izveden javni natečaj "Celjski včeraj in jutri", na podlagi katerega je Mestna občina Celje pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešitve za bodočo namembnost dvorca.

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje