KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Mestni občini Celje, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah mestne občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

 
Osnovni podatki o katalogu:

 • naziv organa: Mestna občina Celje
 • odgovorna oseba: Matija Kovač, župan
 • datum prve objave kataloga: 29.11.2004
 • datum zadnje spremembe: 30.01.2023
 • katalog dostopen na spletnem naslovu uprave Mestne občine Celje
 • druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Mestni občini Celje

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani Mestne občine Celje, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Mestne občine Celje v času uradnih ur.

Skladno s sklepom kolegija občinske uprave z dne 19.11.2003 so za posredovanje informacij javnega značaja in izdajo odločb, s katerimi razpolagajo posamezni oddelki Mestne občine Celje, pristojni vodje oddelkov.

Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja in izdajo odločb

4.1. Splošni podatki
Mestna občina Celje je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območje, določeno z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Mestna občina Celje obsega 95 km2 veliko območje in je razdeljena na 19 krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Mestna občina Celje ima tri organe - mestni svet, župan in nadzorni odbor.


4.2. Delovno področje

Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina opravlja še naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta, ter na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti.


4.3. Občinska uprava

Lokalne skupnosti so notranje organizacijsko urejene v okviru občinske uprave. Občinsko upravo sestavlja eden ali več organov, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. Predstojnik občinske uprave je župan , delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

5.1. Zakonodaja s področja lokalne samouprave


5.2. Predpisi lokalne skupnosti

Seznam odlokov, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Celje, je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Celje. Odloki so zbrani in združeni po področjih ter urejeni glede na mandat mestnega sveta.


5.3. Predpisi evropske unije


5.4. Druge povezave

Strateški in programski dokumenti po strokovnih področjih, za katere je pristojna Mestna občina Celje, so dosegljivi na posameznih oddelkih in jih je mogoče pregledati v času uradnih ur. Dokumenti, ki jih sprejema mestni svet, so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Celje v rubrikah gradiva za seje in katalog sprejetih predpisov.

Seznam upravnih postopkov je dosegljiv na spletni strani Mestne občine Celje v rubriki upravni postopki in vloge, ki poleg informacij o upravnih postopkih in pripadajočih vlogah nudi tudi podatke o taksah, obveznih prilogah in uradnih osebah. Informacije o upravnih postopkih so na voljo tudi v prostorih Mestne občine Celje v času uradnih ur.

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Mestna občina Celje, je mogoč na posameznih oddelkih mestne občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

 • Seznam razglašenih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Celje
 • Seznam javnih športnih objektov občini
 • Seznam nagrajencev Mestne občine Celje
 • Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Celje
 • Seznam javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Celje

Vpogled v navedene informatizirane zbirke podatkov je mogoč na posameznih oddelkih Mestne občine Celje v času uradnih ur
10x10
 • Nezazidana stavbna zemljišča in grafična baza le-teh
 • Skupine stavbnih zemljišč in grafična baza le-teh
 • Podatki o onesnaženosti okolja
 • Seznam raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev

Druge informacije javnega značaja s področja dela Mestne občine Celje lahko najdete še na spletni strani mestne občine v rubrikah javna naročila in razpisi, novice, projekti in drugih.

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uredba (Ur. list RS, št. 24/2016), lahko organ za posredovanje informacij javnega značaja prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).


Mejni stroški za ponovno uporabo informacij, se zaračunavajo v skladu s 16., 17., 18. in 25. členom Uredbe.

V nadaljevanju so navedene najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja in povezave na zakonske podlage, ki urejajo posamezna področja.

 • informacije o razdelitvi javnih sredstev ter informacije v zvezi s planom investicij in njihovo realizacijo:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje