Zaključeni projekti
moclogo1eulogo1
Celostna prometna strategija Mestne občine Celje


Kratek opis projekta:

Mestna občina Celje je na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo RS pridobila sredstva za izdelavo Celostne prometne strategije. Ministrstvo je Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« objavilo v Uradnem listu RS št. 78/2015 dne 16.10.2015. Javni razpis se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Za izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, katere strošek je ocenjen na 129.176,00 EUR, je Mestna občina Celje 12.1.2016 prejela Sklep o izbiri in odobritvi sredstev sofinanciranja v višini 90.000,00 EUR evropskih sredstev. V mesecu marcu 2016 je Mestna občina Celje sklenila Pogodbo o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za infrastrukturo.

Mestna občina Celje je nato konec maja podpisala pogodbo za izdelavo Celostne prometne strategije. V postopku javnega naročila je bil za izdelavo strategije izbran izvajalec Savaprojekt, d. d., iz Krškega. Vrednost pogodbe znaša 111.578,15 EUR z vključenim DDV.

Celostna prometna strategija Mestne občine Celje bo zajemala strategijo razvoja prometa v prihodnosti, poudarek bo na trajnostni mobilnosti, zmanjšanju škodljivih vplivov prometa na okolje, boljši kakovosti bivanja, izboljšanju mobilnosti in dostopov ter izboljšanje podobe občine. Obdelana bodo vsa področja: javni potniški promet, morebitna uvedba park/ride sistema, povečanje uporabe kolesarskega in peš prometa, učinkovitejša raba obstoječih prometnic in poti, optimizacija obstoječih parkirišč, predvidevanje potreb po novih parkiriščih … Dokument bo tudi osnova in pogoj za pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje konkretnih projektov, ki se bodo na osnovi akcijskega načrta te strategije izvajali v prihodnosti. Rok za izdelavo strategije je maj 2017.

IMG 3515

Izvedba investicije: 2016-2017
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Ocenjena višina investicije: 129.176,00 evrov
Kvota evropskega financiranja: 90.000,00 evrov

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724


Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Publikacija CPS MOC:
Sporočila za medije:

Galerija prve in druge javne razprave:
  • Druga_razprava
  • Druga_razprava2
  • Prva_razprava
  • Prva_razprava2

Galerija Dan brez avtomobila v Celju:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje