PROJEKTI V TEKU

Grajske poti

image002


Mestna občina Celje je bila uspešna pri prijavi projekta »Grajske poti«, na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.
Gre za investicijski projekt v javno turistično infrastrukturo v Mestni občini Celje, na območju grajskega griča okoli Starega gradu Celje, ki obsega več ureditev in sicer:
1. nove povezovalne poti ter tematske točke in počivališča z ustrezno opremo:
 • pot 1 pod grajskimi stenami: GEOLOŠKA POT,
 • pot 2 po JZ pobočju: POT Z IGRO V DOLINO,
 • pot 3 po grajskem jarku, PANORAMSKA POT,
2. razgledne ploščadi nad plezališčem,
3. dveh vhodnih portalov - ploščadi ob vstopu v grad,
4. digitalne nadgradnje (vsebinske tematske točke) ob obstoječi Pelikanovi poti: PELIKANOVA POT.

Namen projekta je:
 • krepitev trajnostnega razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turistični destinaciji Celje,
 • dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacije in njenih deležnikov,
 • višja kakovost doživetij turistov,
 • dvig dodane vrednosti v turizmu,
 • izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva,
 • sprejemljivost turizma za lokalno okolje,
 • vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma.

Investitor Mestna občina Celje bo v okviru projekta Grajske poti razvil in upravljal (z lokalno organizacijo, ki skrbi za razvoj turizma v destinaciji) tri nove turistične produkte, ki bodo obiskovalcem na voljo celo leto.
Od tega bo en nov turistični produkt oblikovan v 5-zvezdično doživetje in v roku enega leta od zaključka projekta prijavljen na odprt poziv STO za 5-zvezdična doživetja (Slovenija Unique Experiences), in sicer turistični produkt TP »Digitalna Pelikanova pot«.
V okviru obravnavanega projekta bodo razviti naslednji novi turistični produkti, ki bodo pozitivno vplivali na podaljšanje dobe bivanja turistov:
 • turistični produkt TP  »GRAJSKE POTI CELJA«
 • turistični produkt TP  »DIGITALNA  PELIKANOVA POT«
 • turistični produkt TP  »GEOLOŠKA TRAIL POT«


Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša 557.259,51 evrov z DDV, od tega so odobrena nepovratna EU sredstva v višini 348.029,48 evrov.


Izvedba investicije: 2023 - 2024
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Celotna vrednost projekta: 557.259,51 EUR 
Višina sofinanciranja projekta: 348.029,48 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Marjetka Černe, Kabinet župana
marjetka.cerne@celje.si 

Izvedba investicije:
Alja Založnik, Oddelek za družbene dejavnosti
logotipi za glavo

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik 
logo EU2


Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Pretežni del obravnavanih aglomeracij je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na obstoječi CČN Celje oz. Škofja vas, ki imata dovolj veliko zmogljivost za sprejem dodatne količine odpadne vode.


Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik z obremenjenostjo nad 2.000 PE.

Osnovni podatki o operaciji:
 • Trajanje operacije - Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacijo je od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2023.
 • Celotna pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 4.695.241,73 evrov, od tega znaša prispevek ESRR 3.756.193,36 evrov ter prispevek Republike Slovenije 939.048,37 evrov.


V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik je predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v občini:
 • MOC                                16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,s
 • OBČINA ŠTORE                7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • OBČINA VOJNIK               2.880,41 m kanalov.

SVRK in sofinanciranje operacije

Po tem, ko je  Ministrstvo za okolje in prostor  dne 3. 5. 2021 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, so občine upravičenke v podpis prejele še Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Pogodbo o sofinanciranju operacije v višini 4.695.241,73 evrov so  občine slavnostno podpisale v petek,  3. junija 2022 v  Narodnem domu Celje.

20220603 111737
 
PODPIS POGODBE1   PODPIS POGODBE2   PODPIS POGODBE3
Podpisovanje pogodb (FOTO: Gregor Katič)


Fotogalerija podpisi pogodb >>

Občina Vojnik je zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« in ob zaključku del pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v ponedeljek, 20. 2. 2023 v prostorih Občine Vojnik.


NOVINARSKA OBINA VOJNIK 1
 
NOVINARSKA OBINA VOJNIK 2   NOVINARSKA OBINA VOJNIK 3   NOVINARSKA OBINA VOJNIK 6
Novinarska konferenca (FOTO: CresCo)


Fotogalerija novinarske konference ob zaključku del v Občini Vojnik >>

Z uresničitvijo projekta bo dosežena minimalno 98 odstotna priključenost  na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah, s čemer bodo izpolnjene zahteve direktive EU.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Mediji o naložbi

Izjava za javnost:

Potek investicija

 • Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor  dne, 3. 5. 2021.
 • Podpis pogodbe o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« dne, 3. 6. 2022.
 • Občina Vojnik  zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Ob zaključku del je pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v ponedeljek, 20. 2. 2023 v prostorih Občine Vojnik. 

Dela na posameznih sklopih ob končanju del v Občini Vojnik

Občina Vojnik, Sklop 8.

Občini Vojnik je uspelo v popolnosti zaključiti projekt. 
 • izvajalec je zgradil  2.917,86 metrov kanalizacijskega omrežja, kar je za 1 odstotek preseglo dolžino vgrajenih cevi, predvidenih z izvajalskimi pogodbami;
 • končani so torej vsi štirje podprojekti: kanalizacija aglomeracije Vojnik  v dolžini nekaj več kot 2 km, kanalizacija Arclin pri Elektru Vojnik v izmeri 152 m, kanalizacija Desni breg ob Hudinji  v izmeri 290 m in kanalizacija OPPN Žgajner v izmeri 448 m;
 • za 24 odstotkov je večje tudi število hišnih priključkov; 
 • na novo kanalizacijsko omrežje so bo lahko priključilo 73 enot; to močno presega projektirano stanje, saj je bilo načrtovanih 59 enot. Povečanja je nastalo zaradi nekaterih novogradenj in odločitev posameznikov na priključitev na kanalizacijsko omrežje, čeprav ti že imajo urejeno lastno odvajanje odpadne vode (lastne čistilne naprave);
 • tudi vsa štiri uporabna dovoljenja so že pridobljena, kar pomeni, da se bodo posamezne enote preko hišnih priključkov lahko priključile na zgrajeno omrežje;
 • upravljalec omrežja je podjetje Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., priključitve pa bodo predvidoma izvedene spomladi. 

Mestna občina Celje

Nosilna občina projekta, katerega cilj je celovita ureditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod za približno 2 tisoč prebivalcev treh občin, je Mestna občina Celje.
Dela do konca leta 2022:
 • v Mestni občini Celje je vgrajenih slabih 13 km kanalizacijskih cevi, kar znaša skoraj 70 odstotno realizacijo projekta;
 • 280 hišnih priključkov je pripravljenih, da se priklopi na novo zgrajeno javno komunalno omrežje, kar je skoraj 2/3 od predvidenih z izvajalskimi pogodbami;
 • v celjski občini je zgrajenih tudi 6 črpališč (od skupaj 12);
 • dela na kanalizacijskem omrežju so popolnoma zaključena na treh sklopih,  zanje je pridobljenih 10 uporabnih dovoljenj.

Dela na posameznih sklopih - realizacija do konca leta 2022:

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
 • V začetku junija 2022 so se pričela dela v delu naselja Pečovnik. Do konca leta 2022 so izgrajeni vsi kanali in vsi nastavki za hišne priključke. Dokončati je potrebno ustroj ceste in izvesti asfaltiranje obeh slojev. Končano je 80 % vseh predvidenih del. 
 • Sledila so dela na Sekundarnem fekalnem kanalu v Zagradu – dodatna veja nad streliščem in  izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje grajskega hriba.  Dela na dodatni veji nad streliščem so skoraj že zaključena. Manjka še samo izvedba asfaltne prevleke.
 • Dela na izgradnji manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zagrad – severozahodni del se še niso pričela. Nov rok za dokončanje del je 31. 5. 2023.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajeno 35% (1.598,44 m) predvidenega kanalizacijskega omrežja in  30% (40) hišnih priključkov.

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
 • Dela na  fekalni kanalizaciji naselja Lokrovec - jug, Lokrovec - ob potoku - tlačni vod in črpališče, kanal, v delu naselja Dobrova - Klenovšek, Zg. Hudinja nad severno vezno cesto in ob Ferodi ter v delu naselja na Golovcu, so skoraj v celoti zaključena.
 • V delu naselja Dobrova – Klenovšek je potrebno izvesti še asfaltiranje obrabnega sloja, v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto  pa humuziranje.
 • Pridobljeno je že eno Uporabno dovoljenje, v pripravi so še tri vloge za uporabna dovoljenja, za dva podprojekta se bodo vloge pripravile in oddale takoj po izvedbi obrabnega sloja in humiziranja.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajenega 2.648,63 m  kanalizacijskega omrežja in 69 hišnih priključkov, kar je za cca 10% več od hišnih priključkov po izvajalski pogodbi.

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
 • Konec septembra lani je bila dokončana sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti in  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Štore - Celje. Prav tako je končan fekalni kanal F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto in Hudinjo), kanalizacija v delu naselja Zg. Hudinja - Žagarjeva ter v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku in manjkajoča javna kanalizacija v  Hribarjevi ulici. Pridobljena so štiri uporabna dovoljenje, dva sta še v pridobivanju.
 • Za dokončanje del na tem Sklopu manjka le še izvedba nosilnega sloja asfaltne prevleke na delu Nadvozne ceste ter menjava ustroja in asfaltna prevleka na delu ceste naselja Gaji.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajenega 2.648,63 m  kanalizacijskega omrežja in 69 hišnih priključkov, kar je za cca 10% več od hišnih priključkov po izvajalski pogodbi.
 • Skupaj je na tem sklopu vgrajenih 1.984,49 m  kanalizacijskih cevi in 48 hišnih priključkov, kar presega število projektiranih hišnih priključkov (44).
 • Pridobljena so štiri Uporabna dovoljenja, za dva se je vloga že oddala.

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
 • Izveden je odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I., II., III., IV in V. faza (potrebno je dokončati I. fazo), zgrajena je manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Leskovec ob AC ter manjkajoča javna kanalizacije v delu naselja Ljubečna - območje Avtopoligon. Pridobljenih je pet uporabnih dovoljenj, eno je v pridobivanju.
 • Za dokončanje del na tem sklopu manjka še samo asfaltiranje ceste v delu, kjer se nahaja novozgrajen glavni kanal fekalne kanalizacije G1.
 • Skupaj je na tem sklopu izgrajenega 3.418,44 m  kanalizacijskega omrežja in 91 novih hišnih priključkov, kar  presega število projektiranih hišnih priključkov (80).

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
 • Manjkajoča sekundarna fekalna kanalizacija v naselju Zadobrova v Mestni občini Celje skupaj s stranskimi vejami je skoraj končana. Manjka še izvedba obrabnega asfaltnega sloja.
 • Izvedba odvoda komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni občini Celje je približno na 30 %.
 • Dela na dograditvi sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas se še niso pričela. Rok za dokončanje del je 29. 5. 2023.
 • Skupaj je na tem sklopu vgrajenih že 1.648,97 m  kanalizacijskih cevi (cca 42%) in izvedenih 32 novih hišnih priključkov (37%).
 • Ko bodo dela zaključena, se predvideva več kot 80 novih hišnih priključkov ter skoraj 4 km novega kanalizacijskega omrežja.

Občina Štore

Občina Štore je do konca leta 2022 bogatejša za dobre 4,3 km novega kanalizacijskega omrežja, kar znaša nekaj več kot 60 odstotkov vsega, z izvajalskimi pogodbami, predvidenega kanalizacijskega omrežja. 92 od 117 s pogodbo predvidenih hišnih priključkov, kar znaša 80 odstotkov,  je že zgrajenih. 

Dela na posameznih sklopih do konca leta 2022:

Sklop 6:
 • v sklopu izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so v aglomeraciji Štore izvedeni že vsi trije podprojekti:  Spodnje Štore, Draga ter Opoka – Prožinska vas; 
 • zgrajene je 2.358 m fekalne kanalizacije in 56 hišnih priključkov;
 • pridobljena so vsa tri Uporabna dovoljenja.

Sklop 7:
 • dela na podprojektu Nad Stolarno - Razgledna ulica so končana,  izvesti je potrebno le še montažo opreme na črpališču; vgrajenih je 1237 m kanalizacijskih cevi in izvedenih 25 hišnih priključkov;
 • v izgradnji je tudi manjkajoči del fekalne kanalizacije, predvidene s podprojektom  Štore - Lipa - Pečovje. Do sedaj je izvedenih cca 22 % predvidenih del;
 • dela na celotnem sklopu bodo zaključena do 15. maja letos. Do sedaj je vgrajenih skoraj 2 km kanalizacijskih cevi in zgrajenih 36 hišnih priključkov.

Investicije so del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Skupna vrednost prispevka Evropske unije in pripadajoče udeležbe Republike Slovenije za to operacijo lahko znaša največ 5.896.704,77 evrov.

Dela na posameznih sklopih ob podpisu pogodbe:


Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
 • V začetku junija 2022 so se pričela dela na podprojektu: Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Pečovnik.
 • Sledijo dela na Sekundarnem fekalnem kanalu v Zagradu – dodatna veja nad streliščem, izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje grajskega hriba ter izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zagrad – SZ del.
Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • V izvajanju je fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - jug, fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - ob potoku - tlačni vod in črpališče, kanal, javna kanalizacija v delu naselja Dobrova - Klenovšek,  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Zg. Hudinja - ob Ferodi ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja na Golovcu.
 • Sledijo dela na izgradnji manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto.
Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Zgrajena je sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti in  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Štore - Celje.
 • V izvajanju je sekundarne kanalizacije v Nadvozni cesti v Celju, izgradnja fekalnega kanala F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto in Hudinjo), izgradnja fekalna kanalizacija naselja Gaji, v delu naselja Zg.Hudinja - Žagarjeva in v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku ter manjkajoča javna kanalizacija v  Hribarjevi ulici.
Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Izveden je odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I., II., III., IV in V. faza (potrebno je dokončati I. fazo), zgrajena je manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Leskovec ob AC ter manjkajoča javna kanalizacije v delu naselja Ljubečna - območje Avtopoligon.
 • Sledi izgradnja kanalizacije - glavni kanal G.1.
Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 7. 9. 2021.
 • Izvaja se dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Zadobrova v MOC.
 • Sledi dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas ter izvedba odvoda komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni občini Celje ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zadobrova - stranske veje.


MOC GOLOVEC
 
MOC POLULE2   MOC KLENOVEK1   MOC KLENOVEK3
Galerija izvedbe del v MOC (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v MOC >>

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021
 • V sklopu izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - "Spodnje Štore" je trenutno od skupno dobrih 1.000 m kanalizacij, izvedenih že  594,60 m (kanala 2-1, kanal 2-1.1, 2-1.2, ). Preostali kanali so v fazi izvedbe. Rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
 • Izveden je podprojekt »Draga«, v končni fazi izvajanja pa je podprojekt "OPOKA - PROŽINSKA VAS", kjer so izgrajeni  kanali 5-1.1, 5-1.2, 5-1.3, 5-1.1.1, 5-2, 5-T1-tlačni, črpališče, v skupnem obsegu 820 m ter  manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Draga".  Izgrajena sta kanala 3-1 in 3-1.1, v skupnem obsegu 433,72 m.
 • V izgradnji je še manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - skupni obseg podprojekta je 988,22 m. rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore
 • Uvedba v delo: 25. 5. 2022.
 • V izgradnjI je manjkajoča javna infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Štore - Lipa - Pečovje". Dela se še ne izvajajo. Rok dokončanja je 8. 9. 2022.
 • Prav tako je v izgradnji manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Aglomeracji Štore - "Nad Stolarno - Razgledna ulica" in sicer  kanal 4-2 v dolžini 726,66 m. Rok dokončanja del je 8. 9. 2022.


S6 TORE7
 
S6 TORE8   TORE3   TORE6
Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE (FOTO: Gregor Katič in Benja Hrvatič)

Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE >>

Sklop št. 8: Občina Vojnik
 • Uvedba v delo  je bila 26. 5. 2021
 • Do podpisa pogodbe o sofinanciranju je izveden Podprojekt: kanalizacija aglomeracije Vojnik, odseki: Pot na Dobrotin, Cesta Talcev, Arclin 1, Arclin 2 in Arclin 3 v izmeri  1678,2 m.  Izvaja se še Kanal Arclin 4  v izmeri 260,80 m
 • Izvedena sta podprojekta : Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik  IZVEDENO v izmeri 192,83 m in Kanalizacija Desni breg ob Hudinji  IZVEDENO  v izmeri 310,00 m.
 • Podprojekt: kanalizacija OPPN Žgajner v izmeri 438,61 m je v gradnji.
 • Do konca junija je predvideno končanje vseh del. Sledi priprava dokumentacije za pridobitev Uporabnega dovoljenja.


IMG 3485
 
IMG 3502   VOJNIK13   IMG 3473
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK >>
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK – NOVO >>

Cilji projekta

V okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje odpadne vode v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik v Mestni občini Celje, Občini Štore in Občini Vojnik s ciljem celovite ureditve ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad 2.000 PE), ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja v treh aglomeracijah.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v:
 • Mestni občini Celje                            16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,
 • Občini Štore                                       7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • Občini Vojnik                                      2.880,41 m kanalov.
Specifični cilji projekta so:
 • omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer sistem še ni zgrajen ter priključitev odpadnih voda na JKO,
 • povečati delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeracijah >2000 PE, 
 • zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za 2.181 PE.
Načrtovani rezultati projekta so sledeči:
 • 2.181 dodatnih prebivalcev, priključenih na JKO;
 • povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni čistilni napravi, za 2.181 PE.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske

raznovrstnosti«, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih kazalnikov rezultata, vezano na krovni programski dokument Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:
 • Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi
 Spremljevalni cilji projekta:
 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
 • zmanjšani pritiski na naravno okolje,
 • izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji in
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.

Za namen obveščanja javnosti o projektu  »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« se je pripravilo tudi promocijsko gradivo: jumbo plakati v občinah, skladno z navodili, city light plakati na območju MOC, promocijska zloženka z opisom operacije ter roll up stojala.

ZLOENKE OV V POREJU SAVINJE MOC OV IN O
 
MOC 1   JUMBO OBINA VOJNIK   Foto roll up
Galerija promo materiala


Izvajanje del v številkah

Do začetka junija 2022, ko je bila slavnostno podpisana pogodba o sofinanciranju, je bilo izvedeno:
 • 10.760 m kanalizacijskega omrežja,
 • 5 črpališč in
 • 272 novih priključkov.

Do konca leta 2022 je bilo izvedeno:
 • 18.521 m kanalizacijskega omrežja,
 • 6 črpališč in
 • 445 novih hišnih priključkov.

Do konca projekta bo izvedeno:


Picture1

Pričakovanja in kazalniki investicije

Namen in cilj projekta je zagotavljati dodatne kapacitete za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter zagotavljanje možnosti za priključitev novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s ČN.

Predvidena je izgradnja 26.760 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči.

Načrtovana kazalnika investicije in njun prispevek h kazalnikom OP EKP dosegata naslednje vrednosti:
 • kazalnik rezultata: povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik, vse z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalnih čistilnih  napravah, za 2.181 PE, kar prispeva 0,245 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/1.418.000) in
 • kazalnik učinka: 2.181 dodatnih prebivalcev, ki so deležni boljšega čiščenja odpadne vode, kar prispeva 0,73 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/300.000).


nextgenerationlogotip NOO
Ureditev Ekonomsko poslovne cone Trnovlje – jug

Mestna občina Celje (MOC) je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, kar ji omogoča izvedbo projekta Ureditev Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug«. Projekt je namenjen komunalni ureditvi in vzpostavitvi ustrezne infrastrukture na območju cone, ki še ni zapolnjena s podjetniško dejavnostjo, razširitvi cone ter privabljanju novih podjetij na to območje. Za uresničitev projekta in pospeševanje podjetniške dejavnosti na tem območju bo Mestna občina Celje prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Projekt mora biti po pogodbi z ministrstvom zaključen do 30.6.2025.


obmoje urejanja EPC Trnovlje jug


Celotna vrednost projekta: 2.235.358,57 EUR 

Vrednost sofinanciranja projekta: 1.300.000,00 EUR 

Vir financiranja: 

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. 


tabela financiranjaMed upravičene stroške sofinanciranja tega projekta spadajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije itn. 

Izhodišča za načrtovanje projekta: 

V Mestni občini Celje, v Krajevni skupnosti Trnovlje, se nahaja obstoječa Ekonomsko - poslovna cona Trnovlje (v nadaljevanju EPC Trnovlje), znotraj katere so proste površine, namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, ki pa še niso v celoti komunalno urejene.

Ugodna lokacija (neposredna bližina mesta Celje ter bližina avtocestnega priključka) vpliva na interes podjetij za vstop v EPC in vzpostavitev različnih poslovnih dejavnosti na tem območju, vendar pod pogojem, da so zemljišča komunalno urejena ter ustrezno prometno pretočna. MOC je kot investitor pristopila k investiciji za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture na območju prostih površin EPC, da bi s tem omogočila izvajanje gospodarske dejavnosti. 

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče EPC Trnovlje jug, z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti. Širitev že načrtovanih poslovnih območij je smiselna, saj lahko na ta način lokalna skupnost usmerja razvoj poslovnih dejavnosti v namensko urejena območja ter jih hkrati tudi okoljsko in prostorsko nadzira. 

Skladno s prostorskimi akti je območje »Ekonomsko poslovne cone Trnovlje jug« opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.  

Namen in cilji projekta

Namen projekta Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug  je izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki bo podjetjem v EPC zagotavljala optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti, jim omogočala medsebojno povezovanje ter jim omogočala nadaljnjo rast in razvoj. Na ta način želi MOC prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni, ter prispevati k ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Cilji projekta so:

1. Neposredni cilj:
Ustvariti pogoje za optimalno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.

2. Posredni cilji:
vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest,
vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC,
vpliv na krepitev specializacije EPC.  

Obseg EPC Trnovlje – jug in območje urejanja 

Območje EPC Trnovlje – jug se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Celje, vzhodno od reke Hudinje in sega do ceste Gaji na zahodu. Na severu jo omejuje Cesta v Trnovlje, na jugu sega do območja Kotne ulice in Kulturniške ulice. 
V vzhodnem delu cone se nahaja še 5,12 ha nepozidanih, prosto uporabnih površin, ki še niso ustrezno komunalno opremljena in so namenjena podjetniški dejavnosti. Komunalna opremljenost teh površin z ureditvijo cestnih povezav bo omogočala vstop novih podjetij v cono. Ob tej površini bo zgrajena še nova cestna in druga infrastruktura, ki bo zavzemala 1,14 ha, kar pomeni, da znaša skupna površina urejanja in dograjevanja EPC 6,26 ha. 

tabela obmoja

Vsebina projekta (predvidene ureditve) 

Naložba v ureditev EPC Trnovlje – jug vključuje izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine  za opravljanje podjetniških dejavnosti v coni in:

A. Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,
B. Izgradnja Industrijske ceste Petrol s pripadajočo komunalno infrastrukturo.


grafika EPC Trnovlje jug

Poleg tega je predvidena še: 

ureditev javne razsvetljave 
izgradnja in ureditev vodovoda
(meteorne) kanalizacije
hodnikov za pešce itn 

Trajnostni ukrepi in zelena infrastruktura

Pri projektu je velika pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene infrastrukture. Na območju EPC bodo omogočenim, urejeni in umeščeni: 
javni potniški promet (Celebus), 
kolesarske steze s postajo sistema KolesCE, 
polnilnice za električna vozila in električna kolesa
ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, 
zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, 
drevored in parkovna ureditev
javna razsvetljava, ki se napaja iz sončnih panelov. 

Projekt zajema tudi izdelavo vizije razvoja EPC, vzpostavitev spletne strani EPC in storitve v podporo delovanju EPC. 


grafika ureditev cesta Petrol


Zaključek projekta: 30.6.2025

Kazalniki učinka projekta:   

Projekt predvideva, da bodo v treh letih po zaključku projekta zainteresirana podjetja zasedla vsaj 50 odstotkov prostih novih uporabnih površin v EPC Trnovlje - jug, kar je bil eden od pogojev javnega razpisa za sofinanciranje naložbe.   
head

ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Mestna občina Celje se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt, ki se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke. Projekt je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 9 občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. Prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti

V projektu imamo možnost sofinanciranja stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije v višini 139.500 EUR. Smo pa nato dolžni izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt Elena TM smo kot projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:
 • Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
 • Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
 • Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
 • Širitev sistema izposoje javnih koles - bike sharing.

slika 1 web moc
slika 2 web moc
slika 3 web moc
slika 4 web moc

Izvedba investicije: 2021 - 2024
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina izdelave dokumentacije: 155.000,00 EUR
Sofinanciranje EIB: 139.500,77 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Sandi Marzidošek, Služba za evropske zadeve
sandi.marzidosek@celje.si

Izvedba izdelave dokumentacije:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo sasa.lupse@celje.si

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje