Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Prenova javnih površin starega mestnega jedra: aktivnosti v letu 2009 

1. Urbanistična delavnica - februar

Mestna občina Celje pristopa k celoviti prenovi odprtih javnih površin mestnega jedra, Stanetove ulice ter Glavnega trga in Prešernove ulice s Krekovim trgom. S prenovo trgov in ulic ter urbane opreme v stavbno kvalitetnem historičnem fondu mestnega jedra, želi poudariti identiteto mesta ter ustvariti oz. omogočiti prizorišča za občasne dogodke.

Cilji:

 1. Z zasnovo mestotvornih elementov in opreme ustvariti prepoznaven red v prostoru, ob ohranitvi obstoječih kvalitet, z novimi idejami pa mestno jedro nadgraditi in središču vrniti njegovo estetsko in funkcionalno vrednost.
 2. Vzpostaviti harmoničen preplet med grajeno strukturo, vegetacijo in prometom na način, da bo celota bolj uporabna in privlačna za vsakogar.
 3. Neprimerno urejen, vendar ambientalno kvaliteten prostor, očistiti slabega in nepotrebnega ter ga nadgraditi s primerno opremo.
 4. Z opremo in elementi urejanja omogočiti odvijanje različnih dejavnosti na trgu in ulici.
Naročnik:

Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Na podlagi Zazidalnega načrta Staro mestno jedro s spremembami in dopolnitvami (Ur. list SRS št. 42/86 in Ur. list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01 in 108/01, 30/04) Mestna občina Celje razpisuje urbanistično delavnico z namenom pridobitve idejnih zasnov ureditve zunanjih javnih površin starega mestnega jedra.

Udeležba:

Kandidati so bili pravne ali fizične osebe, ki so pooblaščeni univerzitetni diplomirani inženirji arhitekti, univerzitetni diplomirani inženirji krajinske arhitekture ter univerzitetni diplomirani gradbeni inženirji.
Na urbanistično delavnico je naročnik povabil osem projektantov oz. birojev.

Vabljeni udeleženci so bili:
 1. ARK arhitektura Krušec d.o.o., Gallusovo nabrežje39, 1000 Ljubljana
 2. Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje
 3. NAP nova arhitekturna produkcija Nande Korpnik s.p., Krekov trg 8, 3000 Celje
 4. Kultivator, kreativna arhitektura d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje
 5. Inštitut za ekološki inženiring - IEI d.o.o., Lava 7, 3000 Celje
 6. Arhitekt Ernst d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
 7. Navor projektiranje, storitve in raziskave d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
 8. Projektivni biro Celje d.d., Lava 7, 3000 Celje
Na urbanistični delavnici je sodelovalo 5 projektnih birojev.

Merila za ocenjevanje:

Ocenjevalna komisija je rešitve v posameznih idejnih zasnovah vrednotila po merilih, opisanih v posameznih sklopih, katerih pomembnost je točkovno opredeljena.

Ocenjevalna komisija:

Dela jo ocenjevala Strokovna komisija v sestavi: predsednik mag. Marko Zidanšek, namestnik predsednika Roman Kramer ter člani Dunja Gorišek, Miha Završnik, Saša Heath - Drugovič, Nande Korpnik in Darja Zabukovec.
10x10
10x10
2. Odprtje razstave - september

Ob zaključku urbanistične delavnice je v torek, 15. septembra 2009, ob 11. uri v pritličnih prostorih Knežjega dvorca potekalo uradno odprtje razstave o idejnih zasnovah ureditve javnih površin starega mestnega jedra.

Na uradnem odprtju je Vodja sektorja za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve Darja Zabukovec predstavila potek dela strokovne komisije in izhodišča pri izdelavi projekta za ureditev javnih površin starega mestnega jedra. Podžupan mag. Marko Zidanšek, ki je tudi predsednik Strokovne komisije pa je spregovoril o pomenu urbanistične delavnice in prizadevanjih Mestne občine Celje za prenovo javnih površin starega mestnega jedra. "Z današnjim odprtjem razstave smo želeli vzpodbuditi zainteresirano javnost, da si v čim večjem številu ogleda idejne rešitve, ki so si jih zamislili projektni biroji" je poudaril podžupan mag. Zidanšek. Izpostavil je tudi, da je potrebno oceniti, kaj je najboljše in predvsem, kaj je najbolj funkcionalno za mestno jedro. Ob koncu je tudi vse zbrane povabil na okroglo mizo o ureditvi javnih površin starega mestnega jedra, ki bo predvidoma konec septembra in dodal, da je odprtje razstave pomemben korak pri uresničevanju zastavljenega cilja.
10x10
 slika86

slika87

Razstava je bila na ogled v pritličnih prostorih Knežjega dvorca vse od uradnega odprtja do 15. oktobra 2009.

10x10

3. Okrogla miza - september

V sredo, 30. septembra 2009 je v Galeriji sodobne umetnosti v Celju potekala okrogla miza o prenovi javnih površin starega mestnega jedra, ki jo je organizirala Mestna občina Celje. Mestna občina Celje je želela poleg strokovnih mnenj in rešitev urbanistične delavnice, pridobiti tudi mnenje širše javnosti. Z namenom pridobitve različnih pogledov na ureditev javnih površin je bila najprej organizirana urbanistična delavnica, na kateri je sodelovalo pet projektnih birojev in okrogla miza, kjer je sodelovala širša javnost.

Okroglo mizo je vodil vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje in namestnik predsednika Strokovne komisije Roman Kramer, sodelovali pa so tudi ostali člani Strokovne komisije - Dunja Gorišek, Miha Završnik, Saša Heath - Drugovič, Nande Korpnik in Darja Zabukovec. Strokovno komisijo vodi podžupan Mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek.

Po uvodnih predstavitvah vseh petih projektnih birojev je sledila razprava o vlogi javnega odprtega prostora, programske vsebine trgov (koncerti, sejmi itn.), prometa - delna ali celotna zapora Prešernove ulice, sprememba prometnega režima na Krekovem trgu, zelenih površin - nove zasaditve, zasedbo javnih površin - gostinski vrtovi, nadstreški, oglaševanje, in o vlogi Glavnega trga.

Roman Kramer je med razpravo poudaril, da prenova starega mestnega jedra ni mrtva črka na papirju, saj si Mestna občina Celje že nekaj časa prizadeva za celovito prenovo starega mestnega jedra, kar dokazujejo tudi številne aktivnosti. Po njegovem mnenju, gre pri tem projektu za velik izziv, ki je hkrati tudi odgovornost. "Rešitve izvedene urbanistične delavnice bodo osnova za projektno nalogo, kateri bo sledila priprava PZI (projekt za izvedbo) projekta" je še dodal med razpravo.
10x10
slika92

slika93

slika94

Mestna občina Celje dobila evropska sredstva za prenovo starega mestnega jedra

10x10
Celje, 9. avgust 2011 - Mestna občina Celje je bila z operacijo Obnova dela starega mestnega jedra v Celju uspešna pri pridobitvi sofinanciranja na Javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Pridobljeno je bilo sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 2.525.143 evrov za vso investicijo v višini 3.020.756 EUR.

Investicija v mestnem jedru bo tako obsegala
 • celovito prenovo območja dela Prešernove, Stanetove, Lilekove, Savinove in Linhartove ulice ter Krekovega trga v skupni izmeri 6.650 m2,
 • obnovo dotrajane komunalne opreme (vodovod, kanalizacija, plinovod),
 • ureditev električnih inštalacij (ulične svetilke),
 • gradbena dela (tlakovanje) in arheološka izkopavanja,
 • ureditev urbane opreme (klopi, koši za smeti ...),
 • ohranitev območja varovane kulturne dediščine.
Mestnemu središču Celja želimo vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega jedra v mestni prostor, ki bo žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in ustvariti urejen skupni življenjski prostor namenjen srečevanju in druženju.

Prenovljeno mestno jedro bo prispevalo k privlačnosti in prepoznavnosti mestnega središča tako za dnevne obiskovalce, enodnevne izletnike, kot za goste iz bližnjih turističnih središč in bo eden izmed nosilcev bodočega turističnega razvoja Celja.

Po zaključku bo imela prenova vpliv tudi na povečanje okolju prijaznih transportnih sredstev (npr. kolesa), potovalne navade in izbiro načina prevoza v mesto.

Aprila se bodo začela dela na Krekovem trgu

10x10
 projekt-prenova-smj-glava
10x10
Celje, 26. marec 2012 - V mesecu aprilu bo izbrani izvajalec CM Celje, d. d., začel z deli v starem mestnem jedru. Danes sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in predsednik Upravnega odbora CM Celje Zdravko Zver podpisala pogodbo za izvedbo projekta Obnova dela starega mestnega jedra v Celju.
Projekt je zagotovo največja investicija Mestne občine Celje v letu 2012 in tudi 2013. Predvidena vrednost investicije je 4.4 milijona eur, sofinanciranje iz evropskih sredstev pa 2.5 milijona eur.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot: "Veseli smo, da je bil za izvajalca izbran domači ponudnik. Začetka del se veselimo, hkrati pa vse stanovalce, obrtnike in uporabnike mestnega središča pozivamo k strpnosti in razumevanju. Vsekakor bo izvajalec z organizacijo gradbišča v maksimalni meri omogočal prehodnost in dostopnost do posameznih objektov."

Nove ureditve predvidevajo obnovo javnih površin, zamenjavo tlakov, posameznih dreves, obnovo javne razsvetljave in dela urbane opreme, pripravo priključnih mest in prireditvenega odra, pri čemer se sočasno predvideva zamenjava komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod in kabelska kanalizacija). Z novimi ureditvami postanejo prvenstveni uporabniki mestnega središča pešci, promenadni prostor pa je primarno namenjen vsem vrstam socialnih interakcij, je prostor srečevanja, posedanja, pogovarjanja, sprehajanja, druženja, javnega nastopanja in le sekundarno predstavlja servisno površino za motorni promet.

Zaradi evidentiranega arheološkega najdišča smo veliko pozornost namenili minimaliziranju posegov v arheološke plasti. S tem namenom smo s projektanti in Zavodom za gradbeništvo sprojektirali ustroj v skupni višini 64 cm. Pri prenovi komunalne infrastrukture z načrtovanimi posegi sledimo obstoječim trasam in globinam komunalnih vodov. Namen vseh načrtovanih posegov je, da se v maksimalni meri izognemo posegom v arheološke plasti ter posledičnim zakasnitvam, ki bi nastajale zaradi arheoloških raziskav.

Arheološke raziskave - arheološko izkopavanje in arheološko dokumentiranje ob gradnji bo opravljal Pokrajinski muzej Celje. Delo bo vodil Jure Krajšek, univ. dipl. arheol., s strokovno ekipo, ki bo ves čas gradnje prisotna na terenu.

Strokovni gradbeni nadzor po določilih Fidic in storitve koordinatorja za varnost in zdravje bo opravljalo podjetje Navor, d. o. o.. Odgovorni nadzornik pri gradnji bo Alojz Rovan, univ. dipl. ing. grad..Dela bo na podlagi projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., izvajala družbe CM Celje, d. d. - Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, katero smo na podlagi dvofaznega postopka izbrali kot najugodnejšega ponudnika za načrtovane ureditve.

Z izvajalcem CM Celje, d. d., bomo pripravili terminski plan ter ga, kot je bilo obljubljeno, predstavili zainteresirani javnosti, in sicer v ponedeljek, 2. aprila 2012, ob 17. uri v zgornji stranski dvorani Narodnega doma/Trg celjskih knezov 9, Celje.

Povzetki načrtovanih ureditev v projektu Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

Krekov trg (april - avgust 2012)
 • trg kot predprostor Celjskega doma
 • odprt prostor pred železniško postajo, namenjen posedanju, sprehajanju
Krekov trg se razširi in poenoti v enotno površino trga od prehoda za pešce pred objektom železniške postaje do stika s Prešernovo ulico. Na trgu se ukine promet ter čakalna mesta za taksije ter uvede nov prometni režim, ki predvideva prevoznost preko novega trga samo za dovoz za avtobuse in intervencijo. Dostop z ulice XIV. divizije se izvede nivojsko z Razlagove ulice, preko trga na Ulico XIV. divizije. V izteku Razlagove ulice je predvideno obračališče. Krekov trg se v celoti pretlakuje. Trg je tlakovan z osnovnim tlakom iz tonalitnih plošč, v katerega je položen vzorec iz tonalitnih kock. Linije tlakov s Krekovega trga se podaljšajo preko Ulice XIV. divizije do fasade železniške postaje. Tlakovanje se podaljša v Razlagovo in Gubčevo ulico. Ohranjajo se obstoječe zelenice pred Celjskim domom in Celjsko mestno hranilnico. Na trgu je predvidena izvedba fontane (strojnica in bazen) v dveh delih (polj), v obliki vodnih šob v tlaku. Polje v višini Celjskega doma vsebuje 12 vodnih šob. Vodni motiv bo izveden s polaganjem tlaka in šob na armirano betonski plošči.

Del Prešernove, Stanetove in Lilekove ulice (julij - november 2012)

Pri zasnovi se ohranja zgodovinski način razlikovanja vozne površine in površine za pešce, kar se izraža v načrtovani trodelnosti. Sredinski del tlaka je strukturiran z drobnim tlakom (tonalitne kocke), zunanja pasova sta tlakovana z večjimi ploščami. Na Stanetovi ulici se pri zunanjih pasovih ohranja vzorec prečnega tlaka, ki označujejo vhode in uvoze v objekte.

Stanetovo ulico se opremi z novo urbano opremo, pri čemer se klopi umešča na vzhodno stran ulice na rob med zunanjim in notranjim tlakom. Zaradi ozkosti Prešernove ulice se ohranja njena prehodnost in prevoznost. Na stiku obeh glavnih ulic se v tlaku ohranja obstoječ simbol zvezde, pri čemer se obnovi po obstoječih merah in materialih.

Del Savinove in Linhartove ulice (februar - maj 2013)

V pri fazi se obnovita navezavi na tržnico v obstoječem obsegu. Površine se tlakujejo s ploščami iz pohorskega tonalita, pri tem se ohrani ostanek rimske ceste, ki se dodatno poudari s talno osvetlitvijo. Na območju se ohranijo obstoječa drevesa ter se skladno s projektom postavi urbana oprema.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.
10x10
slika014Foto: Gregor Katič

projekt-prenova-smj-glava

Prenova javnih površin starega mestnega jedra: Obvestila


Parkirišča za taksije

Skladno s spremembo prometnega režima na Krekovem trgu in zaprtjem le-tega za motorni promet bodo parkirna mesta rezervirana za taksije od sedaj naprej označena na javnem parkirišču II. cone ob železniški postaji. Dostop do omenjenih parkirnih mest je možen preko krožišča pri Savinjskem mostu. Parkirna mesta so v neposredni bližini železniške postaje, zato taksi prevozniki ne bodo prikrajšani, prav tako pa bo dostop za uporabnike še naprej dovolj blizu železniške postaje.

S predstavniki Železniške postaje Celje je dogovorjeno, da bodo na izhodu iz peronov namestili obvestilno tablo, ki bo obveščala potnike o novi lokaciji parkirišč za TAXI. Tudi po končanju del bodo parkirna mesta za TAXI ostala na tem mestu.

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje