Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Ustanovno srečanje projektnih partnerjev EPOurban

Celje, november 2011 - Od 24. do 26. novembra je v mestu Leipzig v Nemčiji potekalo ustanovno srečanje projektnih partnerjev. Srečanje je bilo razdeljeno na tri delovne sklope.

Prvi dan smo partnerji predstavili problematiko v posameznih mestih, konkretne primere kako se teh problemov lotevamo v lokalnih okoljih, kakšne so omejitve pri delu in pričakovanja sodelujočih glede sodelovanja v projektu. Predstavitve posameznih partnerjev so pokazale, da se v mestih kljub različnim situacijam ukvarjamo s podobnimi problemi. Ti problemi, povezani z namenom projekta EPOurban, so predvsem vezani na privatne lastnike in njihovo vključitev v procese urbanizacije. Vprašanje kako stimulirati privatne lastnike za udeležbo v procesih urbanizacije mest je bila rdeča nit vseh razgovorov. Prikazan je bil primer dobre prakse mesta Leipzig glede oživitve mestnih jeder. Njihova želja je nadgraditi že obstoječi svetovalni sistem, ki pomaga pri svetovanju privatnim lastnikom glede prenov.
10x10
projekt-epourban-01
10x10
Drugi dan srečanja se je začel z organizirano vožnjo s tramvajem po ulici Georg-Schumann-Strasse v mestu Leipzig. Ulica je, čeprav je veliko daljša, primerljiva s Cankarjevo ulico v Celju. Nekaj hiš je obnovljenih, večina pa na obnovo še čaka. Vožnjo je vodil podžupan mesta Leipzig za področje urbanizma. Poudaril je željo mesta Leipzig po obnovi delov te ulice, ki je strateškega pomena za nadaljnji razvoj mesta.

V nadaljevanju srečanja so odgovorni partnerji za posamezne delovne pakete predstavili svoje vidike o poteku projekta. Predstavljeni so bili načini komuniciranja med projektnimi partnerji, komuniciranje z javnostjo, širjenje informacij o poteku projekta, marketing projekta, definicija nacionalnih pogojev in potreb, vzpostavitev svetovalnega telesa in orodij ter način širitve rezultatov projekta. Dalje so bili predstavljeni še osnovni podatki o organizaciji projekta, o pogodbenih in finančnih obveznostih projektnih partnerjev do projekta, o nadzoru nad izvajanjem in administriranju projekta.

Podani so bili naslednji povzetki:
  • Primeri posameznih mest so glede pogojev, vidikov in izzivov precej različni, kar pa ne pomeni problema, temveč priložnost.
  • Pomembno je dobro sodelovanje ter izmenjava mnenj, izkušenj in praks.
  • Že začete aktivnosti v mestih na področju urbanizacije so dobra osnova za izvedbo projekta
  • V nadaljevanju projekta se je potrebno usmeriti v iskanje metod in orodij za uspešno vključitev privatnih lastnikov, upravljavcev stanovanj in morebitnih investitorjev.
10x10
tn slika 01 tn slika 02 tn slika 03 tn slika 04 tn slika 05
10x10
Tretji dan srečanja je bil organiziran ogled urbano problematičnih predelov mesta Leipzig. Prikazane so bile težave s katerimi se srečujejo v teh predelih in postopki ter načini reševanja teh problemov.
10x10
projekt-epourban-02
Avtorica fotografij: Christiane Eisler

Drugo delovno srečanje projektnih partnerjev EPOurban

Od 23. do 24. aprila 2012 je v mestih Svaty Jur in Bratislava na Slovaškem potekalo drugo delovno srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta EPOurban. Delovno srečanje je bilo razdeljeno na več vsebinskih sklopov. Izvedena je bila transnacionalna delavnica za pregled nacionalnih in lokalnih pogojev projekta. Projektni partnerji so nadalje predstavili trenutne aktivnosti, ki potekajo v posameznih mestih in vprašanja, s katerimi se srečujejo v tej fazi projekta. Partnerji iz Slovaške so predstavili ciljno območje Bratislava - Petržalka, ki je staro blokovsko naselje, v katerem živi 100.000 prebivalcev. Ob koncu srečanja so bile predstavljene operativne aktivnosti projekta. Sočasno je potekalo tudi srečanje nadzornega odbora projekta.

Transnacionalna delavnica je bila izvedena na osnovi predhodno zbranih podatkov o trenutnem stanju v lokalnih okoljih posameznih projektnih partnerjev. Podatki v obliki izpolnjenega vprašalnika so bili grupirani v štirih kategorijah: socialna (demografija), ekonomska, finančna in kulturna. Delavnico je vodila razvojna organizacija AINova iz Slovaške, ki je bila gostitelj srečanja. Vsak projektni partner je predstavil zbrane podatke za svoje lokalno območje. Narejena je bila primerjava podatkov med posameznimi partnerskimi mesti na lokalnem in nacionalnem nivoju. V okviru delavnice so bile nato predstavljene svetovalne skupine, ki v nekaterih mestih že obstajajo in nudijo pomoč pri obnovah. Takšnih, ki bi organizirano nudile celovito podporo obnovi, je zelo malo. V zadnjem delu smo partnerji predstavili še lokalno in nacionalno zakonodajo, ki jo je pri obnovah potrebno upoštevati.

V nadaljevanju delavnice so projektni partnerji na osnovi podatkov izluščili probleme, ki so skupni, se pojavljajo v večini nacionalnih okoljih in so vezani na interes privatnih lastnikov za obnove. Največ problemov povzroča pomanjkanje denarja. V večini okolij ni možnosti pridobivanja sredstev sofinanciranja. Vsa mesta nimajo izdelanih strategij razvoja za obravnavana področja. Sodelovanje privatnih lastnikov v procesih urbanizacije ni stimulirano, prisotno je pomanjkanje komunikacije med lastniki in različnimi organizacijami, ki so vključene v obnove. V starejših delih mest se pojavi vprašanje, kako zagotoviti kvalitetno in energetsko učinkovito obnovo, ki bo zadoščala pogojem kulturne dediščine. Večkrat so prisotni še problemi kot so pomanjkanja parkirišč, veliko število praznih stanovanj in kako ta stanovanja zapolniti, nepopolna in pomanjkljiva dokumentacija za obnovo.10x10
10x10
projekt-epourban-03
10x10
Partnerska mesta so predstavila aktivnosti povezane s projektom. V večini mest so bile formirane različne projektne skupine, ki vključujejo tudi ljudi iz stroke. Nekateri so vzpostavili kontakte z različnimi organizacijami, upravniki, združenji, neformalnimi skupinami in privatnimi lastniki. Izpostavljena je bila potreba po organiziranem sodelovanju teh skupin. Nekateri partnerji so organizirali tudi srečanja s privatnimi lastniki na obravnavanih območjih.
10x10
projekt-epourban-04
10x10
Drugi dan srečanja so predstavniki lokalne skupnosti v Bratislavi in ministrstva predstavili načrte za prenovo dela mesta, ki se imenuje Petržalka. Petržalka je naselje, ki je bilo zgrajeno v letih 1972 do 1989 in je kot nekakšen simbol socialistične industrijske gradnje stanovanj. Po letu 1989 se je s procesom privatizacije po simboličnih cenah razvoj v tem delu ustavil. Obsega blokovska naselja na območju 28 km² v katerih živi 100.000 prebivalcev. Danes se soočajo s propadom stanovanjskega in poslovnega fonda, degradiranim javnim prostorom in monotonim okoljem, socialno degradacijo, kriminalom in visoko porabo energije. V prihodnosti načrtujejo na območju Petržalka izgraditi nova, energetsko učinkovita stanovanja, izboljšati bivalne pogoje, preurediti in na novo izgraditi transportni sistem in javni prevoz s tramvajem, spodbuditi obnove obstoječih stanovanj, zagotoviti večjo varnost prebivalcem in spodbuditi poslovno dejavnost v terasah (pritlična etaža v bloku). Po napovedih naj bi v letu 2030 na tem območju živelo 140.000 ljudi. Partnerji smo si po koncu predavanj ogledali del območja Petržalke.
10x10
tn slika 06 tn slika 07 tn slika 08 tn slika 09

Prenovo starega mestnega jedra nadaljuje podjetje Mineral

Mestna občina Celje je v avgustu odpovedala pogodbo za izvedbo projekta Obnova dela starega mestnega jedra v Celju z družbo Ceste mostovi Celje, in sicer zaradi insolventnosti in nezmožnosti zagotavljanja normalnega poteka del v starem mestnem jedru.

26. septembra 2012 je bila podpisana pogodba z novim izvajalcem, ki bo dokončal prenovo dela starega mestnega jedra v Celju. Na razpisu Mestne občine Celje je bilo izbrano podjetje Mineral, d.o.o., podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, iz Preserja.

Podjetje Mineral je še v istem tednu začelo z deli. Roki za izvedbo del so ostali enaki, prenova naj bi bila zaključena do konca maja 2013.

Mestna občina Celje prebivalce mestnega jedra, podjetnike in vse, ki opravljajo dejavnost v mestnem jedru, prosi za strpnost in razumevanje. Verjamemo, da bo končni rezultat zadovoljiv za vse in bo odtehtal za morebitne nevšečnosti.

Celje, 23. oktober 2012

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje