Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

Delo projektne skupine urban-sms v prvem časovnem obdobju

projekti-urbansms-logo
10x10
Delo projektne skupine Urban-SMS v prvem časovnem obdobju

Člani projektne skupine projekta URBAN-SMS so se v začetnih 9 mesecih uspešno soočali z izzivi, ki jih prinaša delo v mednarodni projektni skupini. Rezultati za uporabnike in prebivalce ne bodo vidni zgolj v obliki novih objektov, ampak se bo intelektualno delo sodelujočih izrazilo poleg spremljajočih publikacij, letakov in priporočil Evropski komisiji za sprejemanje direktiv na področju urbanih tal in njihovega varstva tudi v obliki izpopolnjene, znanstveno-metodološko podprte računalniške aplikacije. Le-ta bo omogočala učinkovitejše delo občinskih uprav pri ravnanju s tlemi in nepozidanimi površinami v mestu ter na njegovem obrobju. Prebivalcem pa bo omogočala vpogled in prikaz stanja tal (onesnaženost, primernost za kmetijsko rabo, pomen tal za lokalno mikroklimo, zadrževanje padavinskih voda,...) na denimo njihovi parceli oziroma na območju, kjer se rekreirajo, igrajo njihovi otroci, želijo graditi novo hišo ali pa obdelovati zemljo s pridelavo hrane zase.

Temeljno delo v prvem časovnem obdobju projekta je bilo formiranje strokovne projektne skupine, urejanje dokumentacije za potrebe projekta ter strokovno delo na projektu. Znotraj tega so uspešno določili gradivo in obliko obrazcev ter spletne strani, ki je zaživela konec junija na spletnem naslovu: http://www.urban-sms.eu. Na njej se bodo objavljali končni rezultati posameznih delovnih sklopov in ostale aktualne informacije za medije in prebivalce območja Srednje Evrope, ki ga pokriva skupnost programov INTERREG IVB - program Srednja Evropa, kamor je uvrščen tudi ta projekt.

Drugi glavni rezultat je pregled strokovne literature, ki se dotika varstva tal po posameznih državah ter izdaja publikacije, kjer je vsa ta zakonodaja pregledno zbrana in kratko komentirana.

Na prvem letnem delovnem srečanju v mesecu maju na Dunaju so pregledali uresničevanje zastavljenih ciljev in ugotovili, da razen manjše zamude, ki je na strani organa upravljanja programa, vse teče kot je bilo zastavljeno. Hkrati so priliko izkoristili za obsežno izvedbo brainstorminga (ťviharjenje možganovŤ) na temo pričakovanih orodij in metodologije, ki jih bodo integrirali v glavni končni rezultat celotnega projekta, to je računalniška interaktivna aplikacija, ki bo dostopna vsem zainteresiranim.
10x10
 urbansms3
Člani URBAN-SMS projekta so si v maju 2009 med delovnim srečanjem ogledali ureditev parkovnih površin na betonskih tleh notranjih karejev stavb (dvorišče Mestne hiše na Dunaju)
10x10
Skupaj je projektna skupina Mestne občine Celje v prvem obdobju poročanja (okt. 2008 - feb. 2009) projektu in nalogam za izvajanje projekta URBAN-SMS, namenila 524 delovnih ur.

Od evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sofinancira projekt v višini 85% vseh upravičljivih stroškov, bo tako Mestna občina Celje pridobila za stroške, povezane s projektom, 15.754,00 EUR nepovratnih sredstev.

Prenova javnih površin starega mestnega jedra: aktivnosti v letu 2011

Promet na obravnavanem območju ni več stimuliran, je pa omogočen pod posebnim režimom.

Mestna občina Celje (MOC) želi z dolgoročno prenovo staremu mestnemu jedru vrniti njegovo pomensko vrednost in povečati reprezentativnost prostora. Območje obnove starega mestnega jedra obsega Prešernov trg, Prešernovo ulico, Krekov trg, Stanetovo ulico s Trgom pred Metropolom in Glavnim trgom, Lilekovo ulico ter Savinovo in del Linhartove ulice s Trgom pri tržnici. Eno izmed osnovnih vodil pri načrtovanju obnove je pešec kot uporabnik prostora, zato je odprt prostor starega mestnega jedra prvenstveno namenjen vsem vrstam socialnih interakcij (prostor druženja, srečevanja, posedanja, pogovarjanja, sprehajanja, javnega nastopanja, prireditev, ipd.).


Promet na obravnavanem območju ni več stimuliran, je pa omogočen pod posebnim režimom.

MOC kot nosilec javnega interesa išče vzvode, ki omogočajo ustrezno sobivanje različnih dejavnosti v starem mestnem jedru na način, da bo med njimi čim manj konfliktov. Zagovarjamo dejstvo, da je oživljanje starega mestnega jedra nujno potrebno in da se zasebni interes pri tem podreja javnemu. Načrtovane rešitve to omogočajo, z novim redom pa bo MOC tudi začela seznanjati uporabnike prostora (prebivalce, lastnike in najemnike lokalov, uporabnike poslovnih in drugih dejavnosti in druge).

Obnova dela starega mestnega jedra poteka kot investicijsko vzdrževalno delo in upošteva zazidalni načrt ZN starega mestnega jedra Celja (RC - Planiranje proj. štev. 9/83; Ur. list SRS št. 42-1891/86 s spremembami in dopolnitvami). Nove ureditve vsebujejo obnovo dotrajanih javnih odprtih površin, zamenjavo tlakov, zamenjavo nezdravih in neustreznih dreves, obnovo javne razsvetljave in dela urbane opreme, pripravo priključnih mest in prireditvenega odra. Predvidena je tudi sočasna zamenjava dotrajane komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod in kabelska kanalizacija). V postopek obnove starega mestnega jedra Celja so vključeni nosilci urejanja prostora. Pred začetkom so bili upravljavci posameznih telekomunikacijskih in energetskih vodov pozvani, da pričnejo s pripravo projektne dokumentacije, ki bo omogočala sočasno obnovo vseh vodov.

Projektna dokumentacija

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, 12. 7. 2010, in v Uradnem listu Evropske unije, je bila v mesecu septembru podpisana pogodba s projektantskim podjetjem Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., iz Ljubljane. Izdelava projektne dokumentacije se je pričela oktobra 2010. Idejna zasnova je bila s strani MOC potrjena novembra 2010, ko je bila tudi javno predstavljena zainteresirani javnosti. Idejni projekt je Mestna občina Celje potrdila januarja 2011. Projekt za izvedbo so izvajalci predali v začetku aprila 2011 in ga MOC trenutno pregleduje. Predstavitev projekta širši javnosti bo predvidoma v mesecu juniju.

Investicijska dokumentacija


Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo investicijske dokumentacije. Predinvesticijsko zasnovo in investicijski projekt je izdelal Razvojni center Inženiring, d. o. o., iz Celja.

Prijava na razpis Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SLVR) za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 je bila oddana 27. 1. 2011.
MOC trenutno pričakuje Odločbo o odobritvi sredstev za sofinanciranje s strani SLVR.


Mestna občina Celje na 24-urnem arhitekturnem maratonu v Celju
 
Celje, 5. oktober 2012 - Med 1. in 7. oktobrom 2012 je v Sloveniji na pobudo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije potekal teden arhitekture in prostora 2012. V sklopu tega dogodka je METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, organiziral ''24h Arhitekturni maraton: prenova je kul''. Dogodek je potekal v Mladinskem centru Celje, 5. in 6. oktobra 2012.
10x10
006 epo

009 epo
10x10
V sklopu dogodka ''24h Arhitekturni maraton: prenova je kul'' so se zvrstila predavanja in razstave arhitektov, regijski zbor članov celjske regije zbornice za arhitekturo in prostor, video projekcija, delavnice Igrive arhitekture, dogodek Odprte hiše, arhitekturna svetovalnica, arhitekturni in urbanistični ogled Celja, okrogle mize in predavanja na sorodne tematike in podobno. Dogodek je bil namenjen najširši laični populaciji, otrokom, srednješolcem, študentom, odraslim, na dogodku pa so sodelovali strokovnjaki - arhitekti, urbanisti, prostorski načrtovalci.

Mestna občina Celje je sodelovala s predstavitvijo dveh projektov:
  • mednarodni projekt EPOurban – Sandi Marzidošek
  • obnova dela starega mestnega jedra v Celju – Aleš Volf
10x10
004 epo

DSC 0133 epo

Ustanovno srečanje projektnih partnerjev EPOurban

Celje, november 2011 - Od 24. do 26. novembra je v mestu Leipzig v Nemčiji potekalo ustanovno srečanje projektnih partnerjev. Srečanje je bilo razdeljeno na tri delovne sklope.

Prvi dan smo partnerji predstavili problematiko v posameznih mestih, konkretne primere kako se teh problemov lotevamo v lokalnih okoljih, kakšne so omejitve pri delu in pričakovanja sodelujočih glede sodelovanja v projektu. Predstavitve posameznih partnerjev so pokazale, da se v mestih kljub različnim situacijam ukvarjamo s podobnimi problemi. Ti problemi, povezani z namenom projekta EPOurban, so predvsem vezani na privatne lastnike in njihovo vključitev v procese urbanizacije. Vprašanje kako stimulirati privatne lastnike za udeležbo v procesih urbanizacije mest je bila rdeča nit vseh razgovorov. Prikazan je bil primer dobre prakse mesta Leipzig glede oživitve mestnih jeder. Njihova želja je nadgraditi že obstoječi svetovalni sistem, ki pomaga pri svetovanju privatnim lastnikom glede prenov.
10x10
projekt-epourban-01
10x10
Drugi dan srečanja se je začel z organizirano vožnjo s tramvajem po ulici Georg-Schumann-Strasse v mestu Leipzig. Ulica je, čeprav je veliko daljša, primerljiva s Cankarjevo ulico v Celju. Nekaj hiš je obnovljenih, večina pa na obnovo še čaka. Vožnjo je vodil podžupan mesta Leipzig za področje urbanizma. Poudaril je željo mesta Leipzig po obnovi delov te ulice, ki je strateškega pomena za nadaljnji razvoj mesta.

V nadaljevanju srečanja so odgovorni partnerji za posamezne delovne pakete predstavili svoje vidike o poteku projekta. Predstavljeni so bili načini komuniciranja med projektnimi partnerji, komuniciranje z javnostjo, širjenje informacij o poteku projekta, marketing projekta, definicija nacionalnih pogojev in potreb, vzpostavitev svetovalnega telesa in orodij ter način širitve rezultatov projekta. Dalje so bili predstavljeni še osnovni podatki o organizaciji projekta, o pogodbenih in finančnih obveznostih projektnih partnerjev do projekta, o nadzoru nad izvajanjem in administriranju projekta.

Podani so bili naslednji povzetki:
  • Primeri posameznih mest so glede pogojev, vidikov in izzivov precej različni, kar pa ne pomeni problema, temveč priložnost.
  • Pomembno je dobro sodelovanje ter izmenjava mnenj, izkušenj in praks.
  • Že začete aktivnosti v mestih na področju urbanizacije so dobra osnova za izvedbo projekta
  • V nadaljevanju projekta se je potrebno usmeriti v iskanje metod in orodij za uspešno vključitev privatnih lastnikov, upravljavcev stanovanj in morebitnih investitorjev.
10x10
tn slika 01 tn slika 02 tn slika 03 tn slika 04 tn slika 05
10x10
Tretji dan srečanja je bil organiziran ogled urbano problematičnih predelov mesta Leipzig. Prikazane so bile težave s katerimi se srečujejo v teh predelih in postopki ter načini reševanja teh problemov.
10x10
projekt-epourban-02
Avtorica fotografij: Christiane Eisler

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje