Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MESTNI SVET

Mestni svet Mestne občine Celje ima 33 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno. Izhajajo iz 7 političnih strank, 1 koalicije strank in 1 liste volivcev.
 
V mestnem svetu so tako zastopane naslednje politične stranke:
10x10
  9 (5 svetnic, 4 svetniki)
  7 (4 svetnice, 3 svetniki)
  5 (2 svetnici, 3 svetniki)
  4 svetniki
  3 (2 svetnici, 1 svetnik)
  2 svetnika
  1 svetnik
     

Koalicija:
   
  1 svetnik
     

Lista volivcev:
   
  1 svetnik
     
Mestni svetniki 2014-2018Mestni svet Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2014 - 2018

* Opomba: Na fotografiji manjka Štefanija Presker (DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije), ki je kot članica mestnega sveta bila imenovana na 2. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje.
Mestni svet ima po Statutu Mestne občine Celje naslednje pristojnosti:
 
 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge splošne občinske akte,
 • sprejema poslovnik mestnega sveta,
 • sprejema strateški razvojni program občine,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov mestnega sveta,
 • imenuje občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini,
 • na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade imenuje in razrešuje predstavnike občine v organih upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • potrjuje letne programe in finančne izkaze pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,
 • ustanavlja javne zavode, javne gospodarske zavode, javne sklade, javna podjetja in gospodarske družbe,
 • podeljuje priznanja občine,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje