Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PROJEKTI V TEKU

pocityf
Več o projektu Pocityf

Osnovni podatki o projektu:
Številka projekta: 864400
Akronim projekta: POCITYF
Polno ime projekta: A POsitive Energy CITY Transformation Framework
Program: Horizon2020 (Obzorje2020)
Prioriteta programa: Pametna mesta in skupnosti
Trajanje projekta: 60 mesecev
Proračun: € 22.495.362
Proračun MOC: € 220.312,50 (100 % sofinanciranje)
Vodilni partner: LABELEC - ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES LABORATORIALS SA (EDPL), Portugalska
Partnerstvo: 46 partnerjev iz 13 evropskih držav
Več informacij na spletni strani https://pocityf.eu/
Twitter: @pocityf
Predtavitev projekta: Youtube

V okviru projekta se bodo s prenosom dobrih praks pripravljale strategije energetskega prehoda na štirih komplementarnih področjih:
 1. inovativne rešitve za energetsko pozitivne zgradbe in okrožja,
 2. rešitve za shranjevanje in fleksibilnost omrežja,
 3. integracija pametnega omrežja in planiranja v mestih,
 4. inovacije občanov pri so-oblikovanju pametnih rešitev za mesta.

pocityf2

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2017

2017: Na javnem razpisu 150.000 evrov za obnove stavb in kulturne ter sakralne dediščine
Celje, 26. april 2017 – Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra (SKLOP I) in obnove kulturne in sakralne dediščine znotraj naselbinskega spomenika starega mestnega jedra ter znotraj njegovega vplivnega območja (SKLOP II). Z javnim razpisom želi trajnostno prenoviti stavbe v starem mestnem jedru in s tem prispevati k njegovi urejenosti ter k trajnostni in celoviti prenovi notranjosti razglašenih sakralnih spomenikov. Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v letošnjem proračunu zagotovila 150.000 evrov in sicer 100.000 evrov za obnovo uličnih fasad ter 50.000 evrov za obnovo kulturne in sakralne dediščine.

Pri SKLOPU I je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Gre za tiste ulične fasade, ki so jih začeli obnavljati po 28. juniju lani in bodo končane najkasneje do 3. novembra letos. Mestna občina bo sofinancirala 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000 evrov na posamezno stavbo. Koliko bo znašala finančna spodbuda, bo natančno znano šele potem, ko bo znano število prejetih vlog. Upravičenci morajo vloge oddati najkasneje do 15. junija letos.

Pri SKLOPU II je predmet javnega razpisa sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja kulturne in sakralne dediščine na območju starega mestnega jedra ter znotraj njegovega vplivnega območja, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Do sofinanciranja je upravičena obnova notranjosti objekta, ki se je začela po 7. juniju lani in bo končana najkasneje do 3. novembra letos. Mestna občina bo sofinancirala do 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, vloge pa morajo upravičenci oddati najkasneje do 25. maja letos.

Do finančnih spodbud so torej tako pri SKLOPU I kot pri SKLOPU II upravičeni fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra ali spomenikov na območju razglašenega naselbinskega kulturnega spomenika staro mestno jedro ter znotraj njegovega vplivnega območja. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Stanetova 14

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Emmo, Emil Motaln s.p., Bobra Branko Bobnar s.p., Mizarstvo Judež d.o.o.
 • Višina investicije: 37.077,87 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 18.538,94 €


Stanetova 7

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder d.o.o.
 • Višina investicije: 6.304,09 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 3.152,05 €


Ljubljanska 6-8

 • 1
 • 2
 • 3
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: Domplan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Ineko, Peter Pukl s.p., Vikomerc, Viljem Kotnik s.p.
 • Višina investicije: 104.646,65 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 28.500,11 €


Na okopih 2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: GTG Jurij Horvatič s.p.
 • Višina investicije: 19.046,17 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 9.523,09 €


Pleteršnikova 1, R9, XIV. 14

 • 1
 • 2
 • 3
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: Domplan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Mika dom d.o.o., Vikomerc, Viljem Kotnik s.p., Mik d.o.o.
 • Višina investicije: 118.851,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 37.025,45 €


Ul. Ivanke Uranjekove 4

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Čurkovič Zlatibor s.p.
 • Višina investicije: 9.405,00 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 4.546,51 €

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2016

2016: 150.000 evrov za obnove stavb ter kulturno in sakralno dediščino
Celje, 27. junij 2016 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra. Namen razpisa je spodbujanje razvoja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. Predmet javnega razpisa je izbira stavb v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra, za katere bo Mestna občina Celje dodelila sredstva za sanacijo delov uličnih fasad, ki so poškodovani z grafiti.

Upravičen strošek obnove je strošek sanacije samo tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti, to je strošek odstranitve grafita in prebarvanje poškodovanega dela fasade. Izvajalca za izvedbo del bo Mestna občina Celje izbrala po postopku zbiranja ponudb, v katerem bo izbran izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ceno za sanacijo posamezne stavbe in ki bo k sanaciji lahko pristopil v roku, ki ga bo postavil podeljevalec sredstev.
Upravičenci do sredstev so lastniki tistih stavb na območju starega mestnega jedra v Celju in vplivnem območju starega mestnega jedra, na katerih so deli uličnih fasad poškodovani z grafiti.
MOC ima za predmet tega razpisa zagotovljena sredstva v skupni višini 2.000,00 EUR. Višina financiranja znaša 100 % vrednosti priznanih stroškov vključno z ddv.

Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo do porabe zagotovljene višine proračunskih sredstev tega javnega razpisa oziroma najpozneje do vključno 7.11.2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Celje, 5. maj 2016 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra (SKLOP I) ter obnove kulturne in sakralne dediščine znotraj naselbinskega spomenika starega mestnega jedra in znotraj njegovega vplivnega območja (SKLOP II). Namen razpisa je trajnostna prenova stavb v starem mestnem jedru, kar prispeva k njegovi urejenosti, ter trajnostna prenova notranjščine kulturne in sakralne dediščine.


SKLOP I
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad ter uličnih fasad in streh hkrati na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. pešcone«. Območje »mestnega križa oz. pešcone« zajema ulice/dele ulic oz. trge, ki so bili prenovljeni v okviru projektov I. in II. faze obnove dela starega mestnega jedra v Celju.

Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova ulične fasade z elementi fasade ali ulične fasade z elementi fasade in strehe hkrati, ki se je začela po 15. 7. 2015, in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

SKLOP II
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in kulturne dediščine na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali razglašene kulturne spomenike, ki stojijo znotraj naselbinskega spomenika SMJ ter znotraj njegovega vplivnega območja.

Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova notranjščine objekta (stene, obstoječe freske, električna napeljava, strojne inštalacije in pohištvo), ki se je začela po 15. 5. 2016 in bo dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Upravičenci do sredstev (oba sklopa) so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra ali lastniki spomenikov na območju razglašenega naselbinskega kulturnega spomenika staro mestno jedro ter znotraj njegovega vplivnega območja.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2016 zagotovila skupaj 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za SKLOP I (ulične fasade ter ulične fasade in strehe hkrati) namenjeno 100.000,00 EUR in za SKLOP II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude za SKLOP I v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade in 30 % vrednosti upravičenih stroškov investicije za sofinanciranje ulične fasade in strehe hkrati, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe. Za SKLOP II Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini   do 80% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

Za SKLOP I morajo biti vloge dostavljene do vključno 27. 6. 2016, gradbena dela pa dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Za SKLOP II morajo biti vloge dostavljene do vključno 6. 6. 2016, dela pa dokončana najkasneje do 4. 11. 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Kapucinski samostan

 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: notranjščina objekta
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Tolič d.o.o., Elektroinženiring Lilija d.o.o., KM Inštalacije d.o.o. Franc Dobrajc mizarstvo s.p.
 • Višina investicije: 153.082,63 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 50.000,00 €

Prešernova 6


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Gradbeništvo Grubelnik, Grubelnik Nuša s.p.
 • Višina investicije: 18.180,81 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 9.090,41 €

Stanetova 4


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder d.o.o.
 • Višina investicije: 79.228,39 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 39.614,19 €

Glavni trg 6


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • Obnova: fasada in streha
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: TIGRAD VN d.o.o.
 • Višina investicije: 86.281,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 25.884,53 €

Cankarjeva 4


 • x_med
 • x_po
 • x_pred
 • x_stara
 • Obnova: fasada
 • Upravnik stavbe: Domplan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d.
 • Višina investicije: 86.281,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 25.410,87 €

Sofinanciranje obnove stavb v Mestni občini Celje - 2015

2015: 100.000 evrov za obnove stavb v starem mestnem jedru Celja
Celje, 22. maj 2015 - Mestna občina Celje je danes objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra v Celju, katerega namen je trajnostna prenova stavb in s tem povečanje atraktivnosti mesta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Prioritetno bomo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. peš cone«. Območje »mestnega križa oz. peš cone« zajema ulice/dele ulic oz. trge, ki so bili prenovljeni v okviru projektov I. in II. faze obnove dela starega mestnega jedra v Celju. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova ulične fasade z elementi fasade in/ali obnova strehe, ki se je začela po 15. 5. 2015 in bo dokončana najkasneje do 28. 11. 2015.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju. Vlogo na razpis lahko vloži upravičenec do sredstev ali upravnik, ki upravlja stavbo.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2015 zagotovila sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Od tega zneska je za sofinanciranje obnove uličnih fasad namenjeno 80.000,00 EUR in za sofinanciranje obnove streh 20.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko znesek namenjen uličnim fasadam oz. znesek namenjen streham ustrezno spremeni.

Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2015.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 15. 7. 2015, investicija pa mora biti dokončana najkasneje do 28. 11. 2015.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje.

Gosposka 1

 • gosposka1-a
 • gosposka1-b
 • gosposka1-c
 • gosposka1-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Plan Trade d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: KRK splošno kleparstvo-krovstvo, Krk Uroš s.p.
 • Višina investicije: 34.816,34 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.699,70 €


Gosposka 16

 • gosposka16-a
 • gosposka16-b
 • gosposka16-c
 • gosposka16-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
 • Višina investicije: 7.488,48 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 3.428,90 €


Kocenova 2

 • kocenova2-a
 • kocenova2-b
 • kocenova2-c
 • kocenova2-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Plan Trade d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: IBA podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
 • Višina investicije: 70.718,07 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 17.394,30 €


Krekov trg 5

 • krekovtrg5-a
 • krekovtrg5-b
 • krekovtrg5-c
 • krekovtrg5-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Mirnik Trade krovstvo tesarstvo d.o.o., Gornjak Franc s.p.
 • Višina investicije: 32.139,77 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.069,89 €


Krekov trg 8

 • krekovtrg8-a
 • krekovtrg8-b
 • krekovtrg8-c
 • krekovtrg8-d
 • Obnova: streha
 • Upravnik stavbe: Stanovanjsko podjetje d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Kramer podjetje za gradbeništvo, trgovino in posredništvo d.o.o.
 • Višina investicije: 63.791,13 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 16.182,63 €


Stanetova 3

 • stanetova3-a
 • stanetova3-b
 • stanetova3-c
 • stanetova3-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: Supra-stan d.o.o.
 • Izvajalec gradbenih del: Agram gradbeništvo, Zvone Marić s.p.
 • Višina investicije: 39.437,10 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 19.718,55 €


Stanetova 6

 • stanetova6-a
 • stanetova6-b
 • stanetova6-c
 • stanetova6-d
 • Obnova: ulična fasada
 • Upravnik stavbe: /
 • Izvajalec gradbenih del: Oder, podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
 • Višina investicije: 21.012,06 €
 • Višina sofinanciranja Mestne občine Celje: 10.506,03 €

Podkategorije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje