Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Telefon: 03 425 33 50
Elektronski naslov: polona.inkret@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2020 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa po pošti.

JR: Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2020

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba :
Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 878
E-mail: anica.sepetavc@celje.si

Vloge je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do:
  • vključno 15. aprila 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2020
  • vključno 1. septembra 2020 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2020

Zaradi izrednih razmer podaljšujemo rok za prijavo do 22. maja 2020

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2020

Št. zadeve: 331-1/2020

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 25.9.2020
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2020 …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 13.11.2020. Poročilo o opravljenih meritvah pa predložiti v roku 3-9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

Javni poziv za odobritev najema javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji za leti 2020 in 2021

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba:

Anica Šepetavc
tel.: 03 42 65 878
e-mail: anica.sepetavc@celje.si

Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega poziva, 11. 12. 2019 in je odprt do odobritve maksimalnega števila vlog, določenega v 1. točki javnega poziva.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje