Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje

KONTAKTNA OSEBA:
Maja Friedrich tel. 03 42 65 209
Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641

Rok za oddajo ponudb: do vključno 19.3.2021 do 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).
Odpiranje ponudb: 19.3.2021 ob 10.15 uri v sejni sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Dokumentacija:

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov-predavalnic v objektu Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Dokumenti:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 19.3.2021 do vključno 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo 19.3.2021 ob 10:45 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sobi pod dvorano Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Kontaktna oseba: Tina Horvat Alt, tel.: 03/42 65 668.

Vpis otrok novincev za šolsko leto 2021/22

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2021

Št. zadeve: 330-1/2021

Razpisna dokumentacija:


Rok za oddajo vlog: 02.04.2021
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS kmetijstvo 2021 - UKREP ŠT. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.


Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 29.10.2021. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2021.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje