Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

JAVNA NAROČILA, RAZPISI, ZBIRANJE PONUDB PO EVIDENČNEM POSTOPKU IN JAVNI NATEČAJI ZA DELOVNA MESTA

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
 
Dokumentacija:

KONTAKTNA OSEBA:
  Aleksandra Rezar tel. 03 42 65 641                                  


Rok za oddajo ponudb: do vključno 3.9.2019 do vključno 10.00 ure v glavno pisarno Mestne občine Celje (pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, Celje).

Odpiranje ponudb: 3.9.2019 ob 10.15 uri na sedežu Mestne občine Celje, v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2019


Št. zadeve: 331-1/2019

Dokumentacija:Rok za oddajo vlog: 27.9.2019
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 27.9.2019, do 14.00 ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2019«.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2019« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

ROK za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev: 15.11.2019
Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje ne glede na način dospetja najkasneje do 15.11.2019. 
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2019.
Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 750 (Suzana Bekić) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Polona Inkret
Telefon: 03 425 33 50
Elektronski naslov: polona.inkret@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis:
Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2019 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

OBVESTILO O KONCU RAZPISA

JR: Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2019

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba :
Anica Šepetavc
Tel.: 03 42 65 878
E-mail: anica.sepetavc@celje.si

Vloge je mogoče oddati po pošti ali v glavni pisarni MOC najkasneje do:
  • vključno 15. aprila 2019 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2019
  • vključno 2. septembra 2019 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2019

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje