Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Načrtovane ureditve

10x10
projekt-prenova-smj-glava
10x10
Prenova javnih površin starega mestnega jedra: aktivnosti v letu 2011

Načrtovane ureditve

Zasnova območja obravnave ureja odprt javni prostor glede na njegove programske značilnosti, ki so skrbno premišljene. Upošteva historičen značaj mestnega jedra in na nevsiljiv način s subtilnimi potezami in z močnim poudarkom na formalnih ukrepih oživljanja mestnega jedra javnosti sporoča, da je MOC z vso odgovornostjo pristopila k prenovi starega mestnega jedra. Predmetni projekt problematike zbiranja komunalnih odpadkov ne rešuje, saj je MOC odločena, da ta vsebina ne bo več domena odprtega javnega prostora. MOC pristopa tudi k reševanju formalnih ukrepov na področju oglaševanja v starem mestnem jedru in podobe gostinskih vrtov, ki soustvarjajo podobo javnega odprtega prostora. Načrtovana zasnova na obravnavanem območju v celoti ukinja mirujoči promet in pod posebnim prometnim režimom omogoča dostop za prebivalce, dostavo v lokale in intervenco.

Krekov trg

Krekov trg je načrtovan kot reprezentativna površina. Poenoti se v celovito površino trga pred Celjskim domov ter se razširi do objekta železniške postaje in do Prešernove ulice. Krekov trg se pretlakuje z mrežastim vzorcem tlaka, ki poveže trg, in se opremi z dvema fontanama v moderni izvedbi ter urbano opremo. Tlakovanje se podaljša v Razlagovo in Gubčevo ulico. Ohranjajo in prenovijo se obstoječe zelenice pred Celjskim domom in Celjsko mestno hranilnico. Na trgu se ukine promet ter čakalna mesta za taksije. V eni smeri se omogoči prevoznost za avtobuse, ki odpeljejo izpred hotela Evropa.
10x10
nov-krekov-trg-1mnov-krekov-trg-2m
10x10
Prešernova, Stanetova in Lilekova ulica

Pri zasnovi se ohranja zgodovinski način v trodelnosti tlaka. Sredinski del tlaka je strukturiran z drobnejšim vzorcem tlaka, zunanja pasova pa sta tlakovana z večjo strukturo tlaka. Na Stanetovi ulici se pri zunanjih pasovih ohranja vzorec prečnega tlaka, ki označujejo vhode in uvoze v objekte. Enotna tlakovana ulična površina se nadaljuje tudi preko Cankarjeve oziroma Vodnikove ulice v obliki razširjenega in dvignjenega prehoda za pešce. Avtobusno postajališče mestnega prometa se zato premakne globlje v Cankarjevo ulico. Ulice se opremi z novo urbano opremo, pri čemer se klopi umešča na vzhodno stran na rob med zunanjim in notranjim tlakom. Na stiku obeh glavnih ulic se v tlaku ohranja prenovljen simbol zvezde.
10x10
stanetova-ulica-1m stanetova-ulica-2m
10x10
Trg pri tržnici (predlog za morebitne investitorje)

Zasnova trga pri tržnici temelji na ideji moderne atraktivne urbane zelene površine, ki je vertikalno strukturirana in intenzivno ozelenjena. Izvede se lahka konstrukcija iz jeklenih nosilcev in vrvi, po katerih se vzpenjajo plezalke in popenjavke. Jeklena konstrukcija nadomešča manjkajoči objekt na vogalu Linhartove in Savinove ulice. Del trga je namenjen gostinskemu vrtu, del pa je odprt in prehoden, namenjen otroški igri, dodatnim tržničnim dejavnostim ali manjšim prireditvam. Doživljajskost trga se poveča z vodnim motivom v obliki vodne stene pod obstoječim divjim kostanjem.
10x10
trznica-trg-1m trznica-trg-2m
10x10
Glavni trg

Glavni trg dobi značaj umetniškega in zgodovinskega trga. Na Glavnem trgu se ohranja historična ambientalnost s prenovo tlaka in z urbano opremo (historičnih svetil). Osrednji element ostaja Marijino znamenje, ki je poudarjeno z nivojsko razliko v tlaku, ki lahko deluje tudi kot podlaga za gostinske vrtove. Ohranja se trodelna zasnova tlaka. Prostor se na tem delu osvetljuje s historičnimi kandelabri s svetilkami na podlagi zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ohranja in dopolni se obstoječi drevored, kjer se pod drevesnimi krošnjami ustvarja mikroambient za gostinske vrtove.
10x10
glavni-trg-1m glavni-trg-2m
10x10
Trg pred Metropolom

Zasnova Trga pred Metropolom omogoča organizacijo plesnih, glasbenih, literarnih in filmskih dogodkov. Trg pred Metropolom je višinsko deljen v smeri sever-jug. Nižji nivo, ki je v višini poteka Stanetove ulice, se ohranja in deluje kot razširjen ulični prostor. Višji nivo se rahlo zalomi ter oblikuje kot del ulice s široko klančino, ki na posreden način povezuje dva nivoja trga ali ulice. Podest je tlakovan z enakim tlakom kot trg na osnovnem nivoju. Obstoječe platane, ki niso v zdravem stanju in ki s svojimi kompaktnimi krošnjami utesnjujejo trg, se nadomesti z novimi, ustreznejšimi drevesnimi vrstami dreves že odrasle velikosti s prosojnejšimi krošnjami. Pod krošnjami dreves se ustvari ambient za posedanje na širokih lesenih stopnicah. Obstoječa fontana se prestavi, dvignjen plato se od fasad razširi proti sredini ulice ter se koristi za potrebe gostinskih vrtov in prireditev.
10x10
metropol-trg-1m metropol-trg-2m
10x10
Prešernova ulica

Prešernova ulica se preoblikuje v trg. Obstoječa novejša gradnja omogoča sodobnejše oblikovanje mestnega prostora. Elementi sodobnejšega oblikovanja so pestrejša izbira in način tlakovanja, vodni motiv in sodobno oblikovana urbana oprema. Zasnova omogoča izvedbo koncertov in drugih množičnih prireditev. Z novo ureditvijo postane Prešernov trg del peš cone, pretlakuje se z enotnim tlakom, v katerem je droben pravilen vzorec prečnih kamnitih potez. Poteze izhajajo iz členitvenih elementov fasad kot so vstopi, uvozi in robovi. Pri pomembnejših objektih se vzorec zrahlja. Predprostor Muzeja novejše zgodovine se višinsko dvigne nad trg kot podest, členjen s stopnicami. Njegov vzhodni rob se oblikuje z vodnim motivom in sedalom. Med podest pred Muzejem novejše zgodovine in Ozko ulico se umesti fiksne klopi. Obstoječa drevoreda na severni in južni strani Prešernovega trga se odstranita, nadomestita se z novim drevoredom iz večjih drevesnih vrst z izrazitim stebrastim habitusom. Izvede se v dveh delih in sicer pred banko in sodiščem, pred Marijino cerkvijo pa se zaradi poudarka na sami arhitekturi objekta prekine.
10x10
presernov-trg-1m presernov-trg-2m

celje pregledna situacija-m

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje