Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani

Povzetki načrtovanih ureditev v projektu Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

 
Krekov trg (april - avgust 2012)
  • trg kot predprostor Celjskega doma
  • odprt prostor pred železniško postajo, namenjen posedanju, sprehajanju

 

Krekov trg se razširi in poenoti v enotno površino trga od prehoda za pešce pred objektom železniške postaje do stika s Prešernovo ulico. Na trgu se ukine promet ter čakalna mesta za taksije ter uvede nov prometni režim, ki predvideva prevoznost preko novega trga samo za dovoz za avtobuse in intervencijo. Dostop z ulice XIV. divizije se izvede nivojsko z Razlagove ulice, preko trga na Ulico XIV. divizije. V izteku Razlagove ulice je predvideno obračališče. Krekov trg se v celoti pretlakuje. Trg je tlakovan z osnovnim tlakom iz tonalitnih plošč, v katerega je položen vzorec iz tonalitnih kock. Linije tlakov s Krekovega trga se podaljšajo preko Ulice XIV. divizije do fasade železniške postaje. Tlakovanje se podaljša v Razlagovo in Gubčevo ulico. Ohranjajo in prenovijo se obstoječe zelenice pred Celjskim domom in Celjsko mestno hranilnico. Na trgu se ukine promet ter čakalna mesta za taksije. V eni smeri se omogoči prevoznost za avtobuse, ki odpeljejo izpred hotela Evropa.
 
 
   
trg krekov 2
vir: Ljubljanski urbanistični zavod


Del Prešernove, Stanetove in Lilekove ulice (julij - november 2012)


Pri zasnovi se ohranja zgodovinski način razlikovanja vozne površine in površine za pešce, kar se izraža v načrtovani trodelnosti. Sredinski del tlaka je strukturiran z drobnim tlakom (tonalitne kocke), zunanja pasova sta tlakovana z večjimi ploščami. Na Stanetovi ulici se pri zunanjih pasovih ohranja vzorec prečnega tlaka, ki označujejo vhode in uvoze v objekte.
Stanetovo ulico se opremi z novo urbano opremo, pri čemer se klopi umešča na vzhodno stran ulice na rob med zunanjim in notranjim tlakom. Zaradi ozkosti Prešernove ulice se ohranja njena prehodnost in prevoznost. Na stiku obeh glavnih ulic se v tlaku ohranja obstoječ simbol zvezde, pri čemer se obnovi po obstoječih merah in materialih.
ulica stanetova 2
vir: Ljubljanski urbanistični zavod

Del Savinove in Linhartove ulice (februar - maj 2013)

V pri fazi se obnovita navezavi na tržnico v obstoječem obsegu. Površine se tlakujejo s ploščami iz pohorskega tonalita, pri tem se ohrani ostanek rimske ceste, ki se dodatno poudari s talno osvetlitvijo. Na območju se ohranijo obstoječa drevesa ter se skladno s projektom postavi urbana oprema. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

2. Opis načrtovanih ureditev v projektu Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju
Trg pred Metropolom
Načrtovana ureditev bo ljudem omogočala aktivno preživljanje prostega časa. Načrtovani so podest z leseno oblogo, pitnik, steber za plakatiranje in stojala za kolesa. Obstoječe cestišče se dvigne v nivo trga in poveže v celoto. Tako bo na trgu mogoča postavitev kotalkališča, drsališča, prireditvenega prostora, gostinskega vrta ipd.. Avtobusno postajo bodo prestavili globlje v Cankarjevo ulico. Obstoječa drevesa se ohranijo oziroma se nadomestijo z novimi, če bo zaradi izvedbe tlakovanja in inštalacij to nujno potrebno.
trg metropol 1                       
                                                       Vir: LUZ
Glavni trg
Pri zasnovi je upoštevana historična značilnost ambienta in ohranja zgodovinsko-urbanistične kakovosti srednjeveškega trga z drobno strukturo talne površine, lijakasto zasnovo in Marijinim znamenjem. Tlakovanje sledi reliefu trga. Gostinski vrtovi se postavijo na sredino trga, obrobje se nameni pretoku ljudi. Ohrani se obstoječa prometna ureditev.
 trg glavni 1
                                                        Vir: LUZ
 
Prometna ureditev
V coni za pešce je prometni režim prilagojen sistemu vstopnih in izstopnih točk ter najkrajši poti dostave. Dostavna vozila parkirajo neposredno pred poslopjem, v katerem izvajajo dostavo. Za motorni promet so v novem prometnem režimu zaprte Stanetova ulica, Savinova ulica, Prešernova ulica, del Lilekove ulice ter Glavni in Krekov trg. Na tem območju je promet dovoljen samo z ustrezno dovolilnico ter za dostavo v jutranjih urah med 7:00 in 9:30. Prehod cone za pešce čez Cankarjevo ulico se v načrtovanem stanju razširi, zato se prestavi avtobusno postajališče. Postajališče se zamakne vzhodno za približno 30 m ter se tako zagotovi možnost širšega prehoda pešcev čez cestišče. Gosposka ulica se pri prečkanju območja Glavnega trga vizualno in niveletno prilagodi ureditvi trga. Vertikalni zamik vozišča in drugačno tlakovanje tudi onemogoča prevelike hitrosti motornega prometa, ki poteka v območju pešcev.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje