Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

MOC logoneimenovano

 


»Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«


Povezava na spletno stran projekta: http://www.porecje-savinje.si/
 
 
Porečje Savinje je eno najbolj poplavno ogroženih območij v Sloveniji. S projektom Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi, se celovito ureja poplavna problematika porečja Savinje.
 
Kratek opis projekta:

Projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« je prva faza celovitega urejanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj projekta je z lokalnimi ukrepi, ki zajemajo izgradnjo novih in obnovo obstoječih objektov vodne infrastrukture, čiščenje in poglabljanje pretočnih profilov struge Savinje in pritokov, izgradnjo zadrževalnikov ter aktivacijo razpoložljivih retenzijskih površin za povečanje zadrževanja vode zmanjšati poplavno ogroženost lokalnih urbanih območij Celja z Vojnikom, Laškega ter Luč.
 
Cilj ukrepov prve faze projekta celovitega zagotavljanja varnosti na porečju Savinje je z lokalnimi protipoplavnimi ukrepi zagotoviti poplavno varnost posameznih najbolj ogroženih urbanih območij ob Savinji in njenih pritokih na širšem območju Celja, pod Laškim in v Lučah.

S ciljem povečati poplavno varnost urbaniziranih območij porečja Savinje se v okviru operacije od leta 2012 izvajajo naslednji ukrepi:
 • Ureditev prb. 7,5 km rečne struge
 • Izgradnja prb. 17 km novih visokovodnih zemeljskih nasipov
 • Izgradnja prb. 5,5 km novih AB protipoplavnih zidov
 • Zvišanje in rekonstrukcija prb. 5,5 km obstoječih visokovodnih zemeljskih nasipov 
  ter prb. 0,3 km AB protipoplavnih zidov
 • Zvišanje prb. 2 km obstoječih cest
 • Izgradnja več kot 30 dostopnih ramp
 • Izgradnja 5 suhih zadrževalnikov
 • Prenova 5 obstoječih mostov

Po izvedenih lokalnih ukrepih prve faze projekta se bo zmanjšala poplavna ogroženost na prb. 1.475 hektarov poseljenih površin Celja, Laškega in Luč, neposredno korist od ukrepov pa bo imelo več kot 12.000 ljudi.

 • Finalizacija suhega zadrevalnika Podsevnica
 • Inundacija Arclin
 • Levi breg Savinje
 • Most na cesti Medlog-Lopata
 • Splavarjev most
 • Suhi zadrevalnik Sunica
 • Suhi zadrevalnik Toma
 • rna mlaka_oporni zid in struga


Nova splavarska brv
 
Zaradi poplavne varnosti obrečnega sveta v Celju je bilo potrebno zamenjati armirano betonsko Splavarsko brv z novo mostno konstrukcijo, ki s svojo spodnjo ploskvijo sega iznad višine stoletnih voda reke Savinje. Nova splavarska brv, tako kot nekdanja, povezuje levi in desni breg Savinje oziroma mesto z mestnim parkom, kjer izven nivojsko prečka Partizansko cesto in se priključi na drevoredno promenadno pot, ki poteka ob mestnem parku vzporedno z reko oziroma s Partizansko cesto.

splavarjev most 03831

Novi objekt na dostojen način dopolnjuje ikonografijo obstoječih prostorskih elementov, ohranja dostojanstvo stari mestni panorami ter predstavlja kulturni dialog med starim in novim. Vsaka doba se z novim mostom zapiše v prostor. Zato je bila temeljna odločitev o izbiri konstrukcije nove brvi in s tem njene arhitektonske in simbolne podobe usmerjena v iskanje objekta velikega razpona, s čim tanjšo konstrukcijo mostne grede. Novi most je s svojo eleganco in drznostjo prijeten za oko, predvsem pa nekaj posebnega. Nekateri menijo, da bo brv postala celo ikona mesta Celje.

301


> Fotogalerija gradnje nove splavarske brvi
 
> VideoFinanciranje

Operacijo »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« sofinancirata:
 • Evropska unija iz Kohezijskega sklada,  v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja –  področje voda; prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
 • Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
 
Celotna investicija je ocenjena na 45.534.085,83 EUR z DDV, od tega: 
 • 85 %  oz. 38.250.961,18 EUR upravičenih stroškov investicije zagotovi Evropska unija iz Kohezijskega sklada
 • 15 % oz. 6.750.169,62 EUR  upravičenih stroškov investicije zagotovi država iz državnega proračuna.


Izvajalci del

Gradbena dela:
Nivo Eko d.d. 
Vodja projekta: Uroš Sanda
Projektiranje:
Hidrosvet d.o.o.

Nadzor del:
Projekt d.d. Nova Gorica,
Vodja projekta: Bojan Berlot
 

Kontaktni podatki 
  
Kontakt za medije:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Služba za odnose z javnostmi
Kontakt s strani Mestne občine Celje:
T: 03 42 65 628
 


Projekt zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje je prvi potrjeni slovenski projekt s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ki celovito ureja problematiko poplavne varnosti nekega porečja, in eden največjih slovenskih okoljskih projektov, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Kot tak bo zato gotovo veljal za referenčni projekt urejanja poplavne problematike tudi za druga slovenska porečja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje