Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Prenova javnih površin starega mestnega jedra: aktivnosti v letu 2011

Promet na obravnavanem območju ni več stimuliran, je pa omogočen pod posebnim režimom.

Mestna občina Celje (MOC) želi z dolgoročno prenovo staremu mestnemu jedru vrniti njegovo pomensko vrednost in povečati reprezentativnost prostora. Območje obnove starega mestnega jedra obsega Prešernov trg, Prešernovo ulico, Krekov trg, Stanetovo ulico s Trgom pred Metropolom in Glavnim trgom, Lilekovo ulico ter Savinovo in del Linhartove ulice s Trgom pri tržnici. Eno izmed osnovnih vodil pri načrtovanju obnove je pešec kot uporabnik prostora, zato je odprt prostor starega mestnega jedra prvenstveno namenjen vsem vrstam socialnih interakcij (prostor druženja, srečevanja, posedanja, pogovarjanja, sprehajanja, javnega nastopanja, prireditev, ipd.).


Promet na obravnavanem območju ni več stimuliran, je pa omogočen pod posebnim režimom.

MOC kot nosilec javnega interesa išče vzvode, ki omogočajo ustrezno sobivanje različnih dejavnosti v starem mestnem jedru na način, da bo med njimi čim manj konfliktov. Zagovarjamo dejstvo, da je oživljanje starega mestnega jedra nujno potrebno in da se zasebni interes pri tem podreja javnemu. Načrtovane rešitve to omogočajo, z novim redom pa bo MOC tudi začela seznanjati uporabnike prostora (prebivalce, lastnike in najemnike lokalov, uporabnike poslovnih in drugih dejavnosti in druge).

Obnova dela starega mestnega jedra poteka kot investicijsko vzdrževalno delo in upošteva zazidalni načrt ZN starega mestnega jedra Celja (RC - Planiranje proj. štev. 9/83; Ur. list SRS št. 42-1891/86 s spremembami in dopolnitvami). Nove ureditve vsebujejo obnovo dotrajanih javnih odprtih površin, zamenjavo tlakov, zamenjavo nezdravih in neustreznih dreves, obnovo javne razsvetljave in dela urbane opreme, pripravo priključnih mest in prireditvenega odra. Predvidena je tudi sočasna zamenjava dotrajane komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod in kabelska kanalizacija). V postopek obnove starega mestnega jedra Celja so vključeni nosilci urejanja prostora. Pred začetkom so bili upravljavci posameznih telekomunikacijskih in energetskih vodov pozvani, da pričnejo s pripravo projektne dokumentacije, ki bo omogočala sočasno obnovo vseh vodov.

Projektna dokumentacija

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, 12. 7. 2010, in v Uradnem listu Evropske unije, je bila v mesecu septembru podpisana pogodba s projektantskim podjetjem Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., iz Ljubljane. Izdelava projektne dokumentacije se je pričela oktobra 2010. Idejna zasnova je bila s strani MOC potrjena novembra 2010, ko je bila tudi javno predstavljena zainteresirani javnosti. Idejni projekt je Mestna občina Celje potrdila januarja 2011. Projekt za izvedbo so izvajalci predali v začetku aprila 2011 in ga MOC trenutno pregleduje. Predstavitev projekta širši javnosti bo predvidoma v mesecu juniju.

Investicijska dokumentacija


Sočasno z izdelavo projektne dokumentacije je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo investicijske dokumentacije. Predinvesticijsko zasnovo in investicijski projekt je izdelal Razvojni center Inženiring, d. o. o., iz Celja.

Prijava na razpis Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SLVR) za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 je bila oddana 27. 1. 2011.
MOC trenutno pričakuje Odločbo o odobritvi sredstev za sofinanciranje s strani SLVR.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje