Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MESTNI SVET

Mestni svet Mestne občine Celje ima 33 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno. Izhajajo iz 10 političnih strank.
 
V Mestnem svetu Mestne občine Celje so zastopane naslednje politične stranke:
10x10
 • CELJSKA ŽUPANOVA LISTA
  11 (6 članic sveta, 5 članov sveta)
 • SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
  5 (1 članica sveta, 4 člani sveta)
 • SOCIALNI DEMOKRATI
  4 (1 članica sveta, 3 člani sveta)
 • SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  3 (2 članici sveta, 1 član sveta)
 • DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
  2 članici sveta
 • CELJSKA NEODVISNA LISTA
  2 člana sveta
 • LEVICA
  2 člana sveta
 • KONKRETNO
  2 člana sveta
 • STRANKA ZA DELOVNA MESTA
  1 član sveta
 • NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
  1 član sveta

Mestni svetniki 2014-2018Mestni svet Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022
Mestni svet ima po Statutu Mestne občine Celje naslednje pristojnosti:
 
 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge splošne občinske akte,
 • sprejema poslovnik mestnega sveta,
 • sprejema strateški razvojni program občine,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov mestnega sveta,
 • imenuje občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini,
 • na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade imenuje in razrešuje predstavnike občine v organih upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • potrjuje letne programe in finančne izkaze pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,
 • ustanavlja javne zavode, javne gospodarske zavode, javne sklade, javna podjetja in gospodarske družbe,
 • podeljuje priznanja občine,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje