Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Investicije v cestno infrastrukturo

MOC v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja cestnega omrežja (vzdrževanje bankin, odvodnjavanja, brežin, redno vzdrževanje cestnih objektov, čiščenje cest, pluženje ...) ter za rekonstrukcijo in adaptacijo cest oziroma njihovih odsekov.

Spodaj so navedeni projekti in aktivnosti v sklopu večjih vzdrževalnih del v letu 2014, ki predstavljajo pomembne investicije za prihodnji razvoj urbaniziranih naselij na območju Mestne občine Celje in varen cestni promet na tamkajšnjih območjih:
 
Izvedba projekta »Obnova lokalne ceste LC 032010 Ostrožno–Lopata–Šmartno–Vojnik, odsek 032011 Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata (avtobusno obračališče) I. faza«. Projekt je zajemal obnovo obstoječe lokalne ceste od podvoza pod AC Šentilj–Koper do mosta čez Sušnico (izgradnja novega pločnika, kolesarske steze, parkirišča in nove javne razsvetljave, obnova obstoječega dotrajanega vodovoda).

Izvedba projekta »Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta-del faze 2-od km 1+255 do km 1+560«. Predmet projekta je bila obnova približno 300 m ceste, pločnika ter obnova in novogradnja meteorne kanalizacije. Prva faza obnove je zaključena, v drugi polovici leta se bo nadaljevalo z obnovo, in sicer z izgradnjo meteorne kanalizacije ter obnovo ceste in pločnika v dolžini približno 450 metrov (do odcepa za gasilski dom).

Zaključena so dela na cesti Pečovnik–Celjska koča (proti pešpoti na Celjsko kočo).

Obnovljen je približno 300 metrov dolg cestni odsek Delavske ulice.

Izvedba del na Partizanski cesti; v okviru izvajanja protipoplavnih ukrepov je umeščena ograja ob pešpoti (ob Partizanski cesti).
 
V drugi polovici leta 2014 bo dokončana izvedba pločnika in rekonstrukcija dela ceste v Košnici pri Celju, rekonstrukcija lokalne ceste Jarmovec-Glinsko-Žepina, ceste Medlog-Lopata ter javne poti Šmartno v Rožni dolini–Šentjungert (cesta na Kunigundo).

Za obnovo Obrtne ceste, Ulice bratov Mravljakov, ceste proti Petričku, Maistrove ulice, cestnega odseka Škofja vas–Zadobrova je pripravljena projektna dokumentacija.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje