Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

URBAN-SMS oz. Raba zemljišč v prostorskem planiranju

urbansmspas
10x10 
URBAN-SMS oz. Raba zemljišč v prostorskem planiranju

V okviru kohezijske politike EU, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), deluje znotraj Cilja 3: Teritorialno sodelovanje na področju krepitve teritorialne kohezije, pospeševanja notranje integracije in povečevanja konkurenčnosti Srednje Evrope, program Srednja Evropa. Na njegov prvi razpis za sofinanciranje projektov je bilo prijavljenih 95 predlogov, odobrenih pa 30. V okviru njegove prednostne naloge 3: odgovorno izkoriščanje okolja je bilo izbranih 11 projektov.

Med njimi tudi projekt URBAN-SMS (Urban Soil Management Strategy oz. Raba zemljišč v prostorskem planiranju), pri katerem kot aktivna partnerja sodelujeta Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) in Mestna občina Celje (MOC). Projekt je ocenjen na 2,2 milijona EUR, delež slovenskih partnerjev je 317.000 EUR, od česar bo 85 % vrednosti sofinancirano s strani sklada ESRR. V projektu sodeluje 11 partnerjev iz 7 srednjeevropskih držav (Nemčija, Avstrija, Češka, Italija, Slovaška, Poljska in Slovenija). Glavni partner projekta je mesto Stuttgart iz Nemčije.
10x10
V času projekta, ki se je začel 1. oktobra 2008 in trajal do 31. marca 2012, je bila posebna pozornost namenjena izdelavi GIS programskih orodij in spletnih rešitev, ki zajemajo vrednotenje in pomen tal pri prostorskem planiranju z vidika ohranjanja njihove kakovosti, omogočanja ustreznega bivalnega okolja v mestih in doseganja vzdržnega prostorskega razvoja oz. doseganja trajnostnega prostorskega načrtovanja. Pri tem sta opredeljena pomen in vloga tal za kakovost življenja in zdravja meščanov ob upoštevanju lastnosti tal in ustreznem gospodarjenju z zemljišči ter varovanju najboljših tal pred pozidavo.

Bistveni cilj URBAN-SMS je razviti in vzpostaviti obširno strategijo ravnanja s tlemi za srednjeevropske mestne občine, kar bi omogočilo prostorskim načrtovalcem, da dejansko upoštevajo pomen tal in njihovih različnih funkcij znotraj procesa planiranja.

Strategija se je izvajala s pomočjo prilagodljivega sistema ravnanja s tlemi, katerega ključne komponente so:
  a) podatkih o tleh na spletni GIS aplikaciji,
  b) metode in orodja za vrednotenje tal - njihova ekonomska in okoljska vrednost,
  c) možnost izdelave scenarijev in prognoz,
  d) strokovne podpore pri odločitvah prostorskega planiranja.

Cilj URBAN-SMS lahko razumemo kot skupni interes vseh centralno-evropskih mest. V želji zagotovitve zadovoljive fleksibilnosti URBAN-SMS strategije in sistema vrednotenja in uporabe podatkov tal za uporabo v vseh državah članicah, je partnerski konzorcij sestavljen iz mestnih občin in strokovnih institucij iz vseh sedmih držav članic. Sodelovanje med občinsko upravo in razvijalci (sistema) predstavlja ekipo, ki je kompetentna tako za razvoj, kot tudi izvedbo. Preberite več...

Urban SMS: aktivnosti v letu 2012

1. Ob zaključku projekta URBAN SMS zadovoljni s pridobljenim znanjem


Celje, 23. marec 2012 - Ob zaključku EU sofinanciranega projekta URBAN SMS - Urban Soil Management Strategy oz. Strategija upravljanja s tlemi v mestnih območjih sta slovenska predstavnika, Kmetijski inštitut Slovenije in Mestna občina Celje, organizirala nacionalno konferenco Upravljanje s tlemi v urbanih območjih.

Udeležence konference je nagovoril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, ki je med drugim povedal: "Ni naključje, da je Mestna občina Celje slovenski mestni partner projekta URBAN SMS, saj smo zaradi onesnaženih tal kot dediščine industrijskega razvoja že pred 20 leti aktivno pristopili k zbiranju in uporabi podatkov o kakovosti tal, za kar smo porabili precej lastnih sredstev. Z velikimi pričakovanji smo se odzvali povabilu uglednih projektnih partnerjev k sodelovanju v projektu URBAN SMS, ki je med glavnimi rezultati predvidel razvoj GIS orodij, s katerimi bo mogoče oceniti kakovost in posledično primernost tal za potrebe prostorskega načrtovanja. V Mestni občini Celje smo lahko zadovoljni, da smo s projektom URBAN SMS poleg uporabnih končnih rezultatov reševanja aktualnega problema prekomerne pozidave tal v državah Srednje Evrope pridobili tudi nekaj izkušenj na področju obravnave degradiranih območij v mestih, ki nam bodo zagotovo koristile pri iskanju najprimernejše rešitve za območje stare Cinkarne. Seveda bomo pridobljeno znanje in izkušnje z veseljem ponudili tudi vsem zainteresiranim."

Na konferenci so Saša Heath-Drugovič, svetovalka župana za evropske zadeve, Peter Medved, višji svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve ter vodja projekta na MOC in dr. Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije predstavili vsebine, cilje in strategije projekta ter GIS orodja, ki so bila v projektu razvita.

Strategije in orodja je možno uporabiti v postopkih prostorskega načrtovanja, še posebej pri celovitejšem presojanju vplivov planov na okolje in pri načrtovanih spremembah namenske rabe zemljišč. Z njimi lahko usmerjamo razvoj naselij in mest na območja, kjer bo čim manj izgube kvalitetnih kmetijskih tal. S tem bomo pri prostorskih politikah korak bliže zastavljenemu cilju EU, da do leta 2050 s pravilnim prostorskim planiranjem dosežemo ničelno neto pozidavo tal.
10x10
 
tn slika 011 tn slika 021 tn slika 031 tn slika 041 tn slika 051 tn slika 061
Avtor fotografij: Gregor Katič

tn slika 071 tn slika 081 tn slika 091
10x10
10x10
2. Zaključno srečanje projektnih partnerjev in javne konference EU sofinanciranega projekta URBAN SMS v Stuttgartu

Celje, 15. februar 2012 - Od torka, 7. februarja do četrtka, 9. februarja 2012, sta v Stuttgartu, glavnem mestu nemške dežele Baden-Wuerttemberg, potekala zaključno projektno srečanje in javna konferenca v okviru projekta URBAN SMS (Urban Soil Management Strategy - Strategija upravljanja s tlemi v mestnih območjih).

Glavni cilj projekta je razvoj in priprava celovite strategije upravljanja s tlemi za srednjeevropske občinske uprave in tudi pristojna ministrstva, ki bo občinskim urbanistom s svojo metodologijo omogočala upoštevanje lastnosti tal in njihovih različnih okoljskih funkcij v procesu načrtovanja rabe tal in razmestitve dejavnosti v prostoru. Strategija je podprta z namensko razvitimi GIS orodji za vrednotenje tal. Projekt traja do 31. marca 2012.


V okviru zaključnega srečanja je bila organizirana celodnevna javna konferenca, ki ji je sledil terenski ogled mestnih območij, ki predstavljajo velik interni razvojni potencial mestne prenove. Med njimi lahko izpostavimo tudi v Sloveniji poznan projekt Stuttgart 21 (predvsem po demonstracijah), s katerim bodo prenovili območje glavne železniške postaje in jo poglobili, s čimer bodo pridobili približno 80 ha novih mestnih urbanizacijskih in parkovnih površin. Konference se je udeležilo skoraj 200 predstavnikov nemških in predvsem deželnih inštitucij ter podjetij, ki se aktivno ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in varovanjem okolja (predstavniki ministrstev, regionalnih in občinskih uprav, raziskovalcev, univerzitetnih profesorje in mnogi drugi).
10x10
slika-1m slika-2m slika-3m
10x10
V prvem delu konference so vse prisotne pozdravili podžupan mesta Stuttgart, pristojen za okolje in prostor, g. Matthias Hahn, državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energetski sektor dežele Baden-Wuerttemberg, g. Helmfried Meinl ter predstavnik EU komisije, področje kmetijstva, gozdarstva in tal, g. Thomas Strassburger.

G. Meinl je med drugim poudaril vsebinski pomen projekta, saj se bo lahko z razvito strategijo upravljanja s tlemi v mestnih območjih, ki jo nadgrajujejo razvita GIS orodja (razvijalca sta bila Kmetijski inštitut Slovenije in podjetje CGS plus iz Ljubljane, razvoj je potekal v tesnem sodelovanju z Mestno občino Celje, ki je prispevala okoljske in prostorske podatke) učinkoviteje in bolj analitično pristopilo k trajnostnemu načrtovanju novih urbanih površin in s tem k zmanjševanju izgube kvalitetnih kmetijskih tal. V Nemčiji se namreč vsak dan izgubi kar 87 ha kvalitetnih tal, na letni ravni se v celotni Evropi urbanizirajo površine velikosti mesta Berlin (1.000 km2). S tem se nepovratno izgublja dragocen naravni vir, ki nam čisti in shranjuje padavinske vode, omogoča pridelavo hrane, vpliva na lokalno mikroklimo, omogoča življenje organizmov v in na tleh in je nenazadnje osnova za številne človeške aktivnosti. Hkrati pa se v tleh shranjuje, za oceani, največja količina CO2, ki pomembno prispeva k svetovnim in lokalnim spremembam podnebja.

V Mestni občini Celje smo tako lahko ponosni, da smo lahko bili del te uspešne zgodbe evropskega projekta, ki bo s svojimi rezultati zagotovo vplival na prihodnjo politiko Evropske komisije na področju tal in posledično prostorskega planiranja. Nenazadnje nas je vodilni partner, mesto Stuttgart, kljub velikostnemu odstopanju od preostalih udeleženih mest (Stuttgart, Milano, Dunaj, Praga, Bratislava, Wroclaw), prepoznal na osnovi naših doprinosov k rezultatom projekta kot zaupanja vrednega partnerja.

Vse naše izkušnje in rezultate projektov bomo z veseljem ob zaključku projekta predstavili tudi slovenski strokovni in laični javnosti. Tako načrtujemo za 22. marec organizacijo konference za vse zainteresirane občinske uprave, ministrstva in inštitucije s področja varstva okolja in prostorskega planiranja. Za občane Mestne občine Celje pa bomo pripravili poljuden letak na temo trajnostnega vključevanja tal v sistem prostorskega planiranja.
10x10
projekti-urbansms-11
10x10
Podrobnejše informacije o dnevnem redu konference lahko dobite na tej povezavi.
10x10
Urban SMS: aktivnosti v letu 2011

Testiranje spletnih GIS orodij in pridobitev pedološke karte Mestne občine Celje v merilu 1:10.000

Celje, december 2011 - V letu 2011 je delovna skupina projekta URBAN-SMS večino svojega dela posvetila obsežnemu večkratnemu testiranju spletne GIS aplikacije, ki omogoča uporabo enajstih vnaprej definiranih orodij za učinkovito upravljanje s tlemi. Jedro aplikacije je spletni strežnik za rastrsko-vektorsko analizo, ki kompleksne algoritme prostorskih strategij strne v enostaven in jasen pregled posameznega posega v prostor, ki se zapiše v obliki pdf. Semantiko za algoritme preračunavanja podatkov za ugotavljanje kakovosti tal je razvil slovenski partner v projektu, Kmetijski inštitut Slovenije.

Ob začetku testiranj je ekipa MOC ugotovila, da bo potrebno za natančnejše analize pridobiti podrobnejše podatke o tleh, saj obstoječi podatki niso zagotavljali dovolj natančnih podatkov o tleh po posameznih prostorskih območjih.

Tako smo v okviru naročila podrobne pedološke karte v merilu 1:10.000 uspeli pridobiti izdelano digitalizirano pedološko karto za območje Mestne občine Celje, sam elaborat pa vsebuje poleg obsežnega nabora detajlnih podatkov o lastnostih tal na izbranih reprezentativnih točkah (talnih profilih) tudi sintezno interpretacijo pridobljenih podatkov za potrebe vključitve v GIS aplikacijo.

Z interpretacijo podatkov o lastnostih tal smo pridobili informacije za potrebe prostorskega planiranja, kjer nas v prvi vrsti zanima kvantificiran podatek kakovost tal, izražen na številčni lestvici (denimo 0-5), ki lahko takoj ponudi okviren podatek o možnosti posega na določeno območje. V Sloveniji od junija 2011 uporabljamo lestvico od 0-100, ki podaja bonitetno oceno tal.

Interpretacija pa je glede na pridobljene podatke tal še dodatno sugerirala, kakšen tip pozidave je možen na določenem tipu tal. Skladno z nacionalno zakonodajo se je namreč potrebno izogibati pozidavi najkvalitetnejših kmetijskih tal, če je to le mogoče. Z njihovo pozidavo namreč trajno izgubimo kmetijska tla sposobna za pridelavo hrane in s tem vplivamo na manjšo samooskrbo države s kmetijskimi pridelki.

Aplikacija, ki je prvenstveno namenjena prostorskim planerjem/urbanistom na občinah in vsem, ki se pri delu srečujejo z vrednotenjem kvalitete tal (izdelovalci CPVO/ PVO presoj, izdelovalci prostorskih načrtov, resorna ministrstva, regionalne agencije,…), bo tako omogočala hitro pridobivanje zanesljivih podatkov o lastnostih in kvaliteti tal na izbranem območju v okviru priprave strokovnih podlag v procesu prostorskega načrtovanja.

S temi podatki in ob upoštevanju vseh ostalih kazalcev, ki vplivajo na umeščanje dejavnosti v prostor, bo mogoče usmerjati širitev mest in gradnjo infrastrukture na območja, kjer bo čim manj izgube kvalitetnih kmetijskih tal.

S tem bomo z uporabo informacij iz projekta URBAN SMS pri prostorskih politikah korak bliže zastavljenemu cilju EU, da do leta 2050 s pravilnim prostorskim planiranjem dosežemo ničelno neto pozidavo tal.
10x10
10x10
Kontaktna oseba:
Peter Medved
tel: 03 42 65 818
fax: 03 42 65 632
e-naslov: peter.medved@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje