Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

GreenerSites

GreenerSites CMYK

Konec junija 2019 se je zaključil tri letni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij in upravljanje z njimi. V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje. 

V Celju veliko pozornost namenjamo urejanju zelenih površine in se zavedamo njihovega pomena za kakovost življenja. Načrtno sadimo nova drevesa in smo zelo ponosni na mestni gozd. Na drugi strani mesta imamo okoli sedemnajst hektarov veliko območje Stare Cinkarne, na katerem je od leta 1875 do 1990 obratovala metalurško – kemična industrija Cinkarne Celje. Od leta 2002, ko je Mestna občina Celje to območje, onesnaženo s težkimi kovinami, prevzela v posest, si prizadevamo, da bi ga postopoma reurbanizirali. Ko smo pred petnajstimi leti za potrebe širitve Tehnopolisa (izgradnja poslovne cone Gaberje-jug) gradila komunalno opremo, je med gradbenimi deli nastalo dobrih 15.000 kubičnih metrov zemeljskih izkopov, ki so bili zaradi visokih koncentracij onesnažil uvrščeni med nevarne odpadke. Sanacija z uporabo imobilizacije s kalcitnim pepelom, ki jo je izvedlo podjetje Stonex, je mestno občino stala nekaj več kot milijon evrov. Čeprav se je ta postopek izkazal za uspešnega, se je Mestna občina Celje leta 2016 z veseljem pridružila projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev poskusno izvedla tri različne metode, ki niso primerne samo za reurbanizacijo Stare Cinkarne, temveč so lahko v pomoč tudi pri načrtovanju in  urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah, parkirišča in zemljišča za rekreacijske namene. 

Remediacija z imobilizacijo 
 
Metodo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Onesnaženo zemljino je mešal s primernim aditivom, pri čemer so se potencialno strupeni elementi s kemičnimi in fizikalnimi mehanizmi pretvorili v nizko mobilni in slabo topni kompozit. 

Remediacija s hladno reciklažo
 
Metodo, ki temelji na bitumenski cementni stabilizaciji, so na pilotnem območju Stare Cinkarne izvedla podjetja VOC Celje, Ekologija, d. o. o., VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d. o. o., in VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami, d. o. o.

Priprava ustrezne mešanice organo-mineralnega substrata
 
Pilotno metodo je zasnoval in izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. Aktivni substrat je pripravil iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine. 
  
V okviru projekta GreenerSites  je Mestna občina Celje na pilotnem območju Stare Cinkarne trajno vgradila pet piezometrov in vzpostavila začetno prostorsko bazo podatkov o onesnaženosti tal na območju celotne občine, ki jo bomo v prihodnosti še dopolnjevali. Skupaj s strokovnjaki smo poleg okroglih miz, ki so bile namenjene občanom, dijakom, študentom in predstavnikom različnih podjetij ter ustanov, pripravili tudi lokalno izobraževanje za zaposlene v občinski upravi, ki so pri svojem delu kakorkoli povezani z okoljsko problematiko. 
Izdali smo tudi Strateški akcijski načrt za funkcionalno urbano območje Mestne občine Celje, ki je skupno delo strokovnjakov in zaposlenih na Mestni občini Celje. Gre za strateški dokument, v katerem smo predstavili obstoječe stanje na opuščenem, degradiranem industrijskem območju, možne načine remediacije in med drugim tudi probleme, ki jih bo na poti do našega skupnega cilja potrebno rešiti. Gre za obsežen projekt, ki ga sami kot lokalna skupnost finančno ne bomo mogli izpeljati, zato pričakujemo, da se bodo našim prizadevanjem za čistejše, bolj zdravo funkcionalno mestno območje poleg države pridružili tudi tisti, ki so onesnaženje v preteklosti povzročili.

Zakljuni dogodek1

Podatki o projektu GreenerSites
 
Projekt podpira transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA/Central EUROPE. Sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj.
Vrednost projekta          3.795.769 EUR
Sofinanciranje ESRR       3.117.919 EUR
Trajanje projekta          1.6.2016 – 31.7.2019
Vrednost projekta MOC            318.465 EUR
Sofinanciranje ESRR v EUR       270.695 EUR
V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope (Italija, Hrvaška, Nemčija, Poljska in Slovenija), ki si prizadevajo za izmenjavo in nadgradnjo znanj s področja celostnega okoljskega upravljanja degradiranih območij. Kot pridružen partner je bilo v projektu vključenih tudi 14 institucij. Pridružen partner za Slovenijo je bilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje