UPRAVNI POSTOPKI
Enkratna denarna pomoč za novorojenca s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
 
Oddelek za družbene dejavnosti   
Lavra Brglez
tel: 03 42 65 860
mail: druzbene-dejavnosti@celje.si
 
Vloga:
  Vloga za priznanje upravičenosti do enkratne denarne
pomoči za novorojenca v Mestni občini Celje
10x10  
Vlogo dobite:  
  • v Glavni pisarni MOC
  • na Oddelku za družbene dejavnosti
  • vloga (pdf)
10x10    
Obvezne priloge:   1. Fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna
    številka transakcijskega računa upravičenca
2. Izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca       
    (organ lahko pridobi sam)  
3. V primeru, da pravico do pomoči uveljavlja oseba, ki je
    otrokov zakoniti zastopnik, je potrebno priložiti 
    odločbo  pristojnega organa 
10x10  
Taksa:   ni
10x10  
Zakonska osnova:   Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 60/04, 34/2012, 32/14 in 42/23)

10x10

Zadnji rok za oddajo vloge je 6 mesecev od dne otrokovega rojstva. Višina pomoči, ki jo upravičenec prejme v roku 30 dni po pravnomočnosti izdane odločbe je 150,00 EUR za vsakega novorojenca.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje