UPRAVNI POSTOPKI
Ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Celje
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve   
10x10
Nina Kuzman
tel: 03 42 65 638
e-naslov: nina.kuzman@celje.si
10x10
Vloga:
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Celje
10x10
Vlogo dobite:
  • v glavni pisarni MOC
  • vloga (pdf)
10x10
Obvezne priloge:
  • načrt iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase posega na posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica (iz načrta morajo biti jasno razvidne parcelne meje gospodujočega in služečega zemljišča, parcelne številke, z natančnim vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih in navedbo površine posega za posamezno parcelo, izraženo v m2) - situacija je sestavni del pogodbe;
  • fotokopija pozitivnega mnenja o skladnosti s prostorskim aktom;
  • fotokopija soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste;
  • fotokopija pozitivnega mnenja k projektnim rešitvam prometne ureditve;
  • pooblastilo v primeru, da vlagatelj ni služnostni upravičenec
10x10
Taksa: /
10x10
Zakonska osnova: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje