Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
10x10   10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:
10x10      
tel. 03 42 65 800 10x10
 
10x10      
Vloga:       Vloga   (pdf)
10x10    
Vlogo dobite:

Vlogo oddate:
 
  • v glavni pisarni MOC
10x10
10x10  
Obvezne priloge:   /
10x10  
Plačilo takse:   4,50 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
Namen: plačilo upravne takse
10x10  
Zakonska osnova:   Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

Informacije o nadaljnjih postopkih obravnave pobude:

MOP – Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč:
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/
prirocnik_pobude_namenska_raba_zemljisc.pdf

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN) se skladno z občinskim prostorskim planom na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski
izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih    posegov v prostor. Postopek priprave občinskega prostorskega načrta ter njegovih sprememb in dopolnitev (sprememba namenske rabe prostora,
spremembe in dopolnitve tekstualnega dela…) je določen v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta se sodelovanje javnosti zagotovi skozi podajanje pobud ter sodelovanje v času javne razgrnitve in na javni obravnavi. V postopku podajanja pobud ima
vsakdo možnost in pravico, da zagovarja svoj interes, občina pa lahko njegovo pobudo sprejme ali argumentirano zavrne. V času javne razgrnitve se javnosti na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči
dajanje predlogov in pripomb v predpisanem roku. Občina pripombe in predloge preuči ter do njih zavzame stališča.

Pobude lahko oddate osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje v času uradnih ur oziroma jih posredujete pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje