Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
10x10   10x10  
Ime in telefonska št. uradne osebe:
 
10x10      
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja:
10x10      
tel. 03 42 65 800 10x10
 
10x10      
Vloga:       Vloga   (pdf)
10x10    
Vlogo dobite:

Vlogo oddate:
 
  • v glavni pisarni MOC
10x10
10x10  
Obvezne priloge:   /
10x10  
Plačilo takse:   4,50 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0309 163
SKLIC: 11 75108-7111002-(datum)
Namen: plačilo upravne takse
10x10  
Zakonska osnova:   Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)

Informacije o nadaljnjih postopkih obravnave pobude:

MOP – Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč:
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/
prirocnik_pobude_namenska_raba_zemljisc.pdf

Z občinskim prostorskim načrtom (OPN) se skladno z občinskim prostorskim planom na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski
izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih    posegov v prostor. Postopek priprave občinskega prostorskega načrta ter njegovih sprememb in dopolnitev (sprememba namenske rabe prostora,
spremembe in dopolnitve tekstualnega dela…) je določen v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta se sodelovanje javnosti zagotovi skozi podajanje pobud ter sodelovanje v času javne razgrnitve in na javni obravnavi. V postopku podajanja pobud ima
vsakdo možnost in pravico, da zagovarja svoj interes, občina pa lahko njegovo pobudo sprejme ali argumentirano zavrne. V času javne razgrnitve se javnosti na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči
dajanje predlogov in pripomb v predpisanem roku. Občina pripombe in predloge preuči ter do njih zavzame stališča.

Pobude lahko oddate osebno v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje v času uradnih ur oziroma jih posredujete pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje