UPRAVNI POSTOPKI
Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih: za izdajo dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOC
10x10  10x10
Ime in telefonska št. uradne osebe:   
10x10
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo:   
10x10
Klemen Terbovc
tel: 03 42 65 846
e-naslov:klemen.terbovc@celje.si
10x10
10x10
Vloga:
 Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MOC
 
Vlogo dobite:
 • v glavni pisarni MOC
 • vloga (doc)

Elektronsko poslane vloge se posredujejo na e-naslov mestna.obcina@celje.si
 

Obvezne priloge:
 • licenca GZS ali OZS za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov z izvodi licenc za vsako vozilo,
 • kopija potrdila o skladnosti vozil, za katera ima prevoznik pridobljene licence in s katerimi bo opravljal prevoze,
 • kopijo prometnih dovoljenj za vozila, za katera ima prevoznik pridobljene licence in s katerimi bo opravljal prevoze,
 • seznam voznikov s podatki o vozniških dovoljenjih ter za vsakega voznika njihovo fotografijo zaradi izdelave izkaznic za voznike,
 • dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,
 • zdravniško spričevalo za vsakega voznika, ki ne sme biti starejše od dveh let,
 • kopije zavarovalnih polic oziroma dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,
 • potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih značilnosti za vsakega voznika,
 • potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter poravnanih prispevkih za socialno varnost.
10x10
Taksa:
 • za vlogo 4,50 EUR po Tarifni št. 1
 • za odločbo 18,10 EUR po Tarifni št. 3
 • skupaj: 22,60 EUR
Taksa se lahko plača v Glavni pisarni MOC ali nakaže na:
TRR SI56 0121 1411 0355 141
SKLIC: 11 75108 – 7111207 – datum
10x10
Zakonska osnova:
 • Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št. 27/2017 in 34/2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje