Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

V zloženki, ki so jo občanke in občani prejeli v nabiralnike, nam jo je pri končnem datumu razgrnitve (pravilno je 9. februar 2024) in legendi zagodel tiskarski škrat, za kar se iskreno opravičujemo. Vse prave informacije o dopolnjenem osnutku OPN, Okoljskem poročilu ter razgrnitvi so na voljo tukaj.

Osnovni podatki

Vrsta akta:
Občinski prostorski načrt
Datum naznanila:
7.12.2023
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
(pdf)
Obdobje:
15.12.2023 - 9.2.2024

Opis

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine, v katerem so upoštevane usmeritve državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev in v skladu z njimi določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine.
Občinski prostorski načrt (OPN) načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena, določa pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor.

OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, ki obsegata tekstualni in grafični del.

Strateški del OPN predstavlja dolgoročno vizijo razvoja v prostoru in določa temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine:
  • izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,
  • usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.
Izvedbeni del OPN določa podrobnejšo namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje na parcelo natančno. Izvedbeni del OPN služi regulaciji gradenj in drugih posegov v prostor ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov ter za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.

V skladu z namensko rabo prostora so za posamezno enoto urejanja prostora (EUP) določeni prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo podrobne pogoje glede namembnosti in vrste dopustnih posegov v prostor, njihove lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije zemljišč, pogojev za priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in pogojev za ohranjanje kulturne dediščine, varstva narave, varstva okolja in naravnih dobrin. Hkrati so v izvedbenem delu OPN določena območja, za katera je treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) ali državni prostorski načrt (DPN).

Dokumentacija


Grafični vpogled

Banner MoC 500x350px OPN


Javne obravnave


Vse javne obravnave bodo potekale v veliki dvorani Narodnega doma v Celju po naslednjem razporedu:
  • 9. 1. 2024 ob 17:00 uri za mestne četrti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, Gaberje, Hudinja, Kajuh, Lava, Nova vas, Savinja in Slavko Šlander,
  • 16. 1. 2024 ob 17:00 uri, za krajevne skupnosti Pod gradom, Aljažev hrib in Teharje, 
  • 23. 1. 2024 ob 17:00 uri, za krajevne skupnosti Trnovlje, Ljubečna in Škofja vas,
  • 30. 1. 2024 ob 17:00 uri, za krajevne skupnosti Medlog, Ostrožno in Šmartno v Rožni dolini.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje