Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

EPOurban

   projekt-epourban-logo  
10x10 zvkds-sl              ZVKDS, Območna enota Celje je deležnik v projektu EPOurban.  


Omogočanje vključevanja zasebnih etažnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces mestnega prestrukturiranja

Mestna občina Celje je začela z delom na novem mednarodnem neinvesticijskem projektu EPOurban ali Omogočanje vključevanja zasebnih etažnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces mestnega prestrukturiranja (Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes), ki je še eden od projektov Mestne občine Celje na področju starega mestnega jedra. S projektom želimo s pomočjo pri pripravi projektov prenove spodbuditi privatne lastnike k prenovi zgradb, da bi doprinesli k skupnemu naporu izboljšanja izgleda starega mestnega jedra.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, sredstva za sofinanciranje pa so bila pridobljena na tretjem razpisu programa Srednja Evropa. Vrednost celotnega projekta je 2.069.350 eur, od tega je 81 % sredstev v višini 1.666.910 eur sofinanciranih. Trajanje projekta je 39 mesecev, in sicer od septembra 2011 do novembra 2014. Projekt združuje devet partnerjev iz sedmih držav:
10x10
1. Leipzig   Nemčija - glavni partner
2. Razvojna agencija Leipzig   Nemčija
3. Sopot   Poljska
4. Razvojne agencije Voitsberg   Avstrija
5. Bolzano   Italija
6. Praga 11. okrožje   Češka
7. Celje   Slovenija
8. Bratislava   Slovaška
9. Akademija Istrapolitana   Nova Slovaška
 
Pri projektu gre za prenos dobre prakse svetovanja privatnim lastnikom stanovanj in hiš iz mesta Leipzig na partnerje, ki bodo rezultirali v projektih prenove za posamezne zgradbe v mestu, samo prenovo pa bodo izvajali lastniki.V Leipzigu so na podlagi ugotovitve, da je bilo veliko stanovanj v mestu praznih ter da privatni lastniki niso imeli potrebnih znanj in resursov ter zavedanja o pomembnosti izboljševanja svojih zgradb, pred petnajstimi leti ustanovili svetovalno skupino, ki privatnim lastnikom svetuje na naslednjih področjih:

 • optimalno vlaganje v zgradbo glede na tržne trende,
 • postopki za prenovo do same fizične izvedbe,
 • finančno svetovanje o izvedbi investicij glede na finančne zmožnosti lastnika,
 • svetovanje o možnih virih sofinanciranja za prenovo,
 • izboljševanje ekološkega aspekta z investicijami (okna, fasade, strehe).

Cilj projekta za partnerje je doseganje revitalizacije urbanih območij, izboljšanje privlačnosti območij, zvišanje vrednosti nepremičnin, izboljšanje ekološkega efekta z zvišanjem energetske učinkovitosti (menjava oken, fasad, streh) in posledično znižanje stroškov ter izboljšanje kvalitete življenja.

Vrednost projekta za Mestno občino Celje je 242.000€, od tega je 85 % sredstev v višini 205.680€ sofinanciranih, lastni delež Mestne občine Celje pa je 36.320€. Rezultat sodelovanja Mestne občine Celje bo vzpostavljen konzultantski sistem, pripravljeni bodo projekti prenove za 10-15 zgradb, kratko -, srednje - in dolgoročni načrti, kaj narediti z nepremičnino, ter konzultantska poročila o pripravljenih projektih prenove zasebnih zgradb.

AKCIJSKI NAČRTI ZA PRENOVE ZGRADB

Celje, 16. december 2014 – 11.12.2014 je v Narodnem domu v Celju potekal zaključni dogodek projekta EPOurban z naslovom »Motiviranje privatnih lastnikov za obnove zgodovinskih stavb v Celju«. Dogodek na nacionalnem nivoju je organiziral projektni partner iz Slovenije - Mestna občina Celje.

Namen zaključnega dogodka je bil predstaviti konkretne dosežke na projektu, ki jih je dosegla Mestna občina Celje v času trajanja projekta. Dogodka so se udeležili predstavniki nekaterih slovenskih občin, regijskih agencij, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, privatni lastniki stavb, ki smo jih obravnavali v projektu, upravniki stavb v starem mestnem jedru, zunanji in notranji svetovalci ter nekateri zaposleni Mestne občine Celje. Dogodek je bil sestavljen iz dveh tematskih sklopov. Prvi tematski sklop je bil splošen na temo urbanih prenov, drugi je bil namenjen predstavitvi konkretnih rezultatov, ki smo jih v okviru projekta dosegli na Mestni občini Celje.

Dogodek je odprl župan Bojan Šrot in nagovoril udeležence dogodka z naslednjimi besedami: »Mestna občina Celje zaključuje projekt EPOurban, ki je Celju prinesel konkretne rezultate in bo imel tudi v prihodnjih letih pozitivne učinke na podobo mesta. Mestna občina Celje je v letošnjem letu zaključila izjemno pomemben projekt – prenovo starega mestnega jedra. To je bil velik poseg v življenje v mestu, zato smo zadovoljni, da so dela potekala, kot so, predvsem pa veseli, da je rezultat lahko nam vsem v ponos.

Seveda pa je ta prenova le del celostnega pristopa povečanja privlačnosti mestnega središča, saj poleg prenove tlakov in opreme so in še potekajo drugi projekti in aktivnosti. Med drugim tudi EPOurban, s katerim smo zasebne lastnike spodbudili k prenovi zgradb, da bi prispevali k izboljšanju zgleda starega mestnega jedra. V projekt je vključenih 26 stavb, za katere smo izdelali akcijske načrte prenove. Letos je Mestna občina Celje v proračunu zagotovila 100.000 EUR za sofinanciranje fasad stavb v starem mestnem jedru. Na javnem razpisu smo prejeli pet vlog, za tri smo izdali sklep o sofinanciranju in se zdaj že ponašajo z novo podobo. Z enako prakso nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih.

Poleg investicij je ključnega pomena mestni marketing. Gre za strateško orodje za razvoj mestnega jedra, s katerim celovito gradimo odnose med ponudniki in uporabniki v centru mesta ter intenzivno delamo na prepoznavnosti. Pripravljena je strategija razvoja starega mestnega jedra Celja z jasnim poslanstvom, vizijo, strateškimi cilji ter konkretnimi projekti tako na področju bivanja in kakovosti življenja kot tudi na področjih maloprodaje, gastronomije, turizma in kulture. Strategija je bila predstavljena na odborih Mestnega sveta MOC in čaka na potrditev na seji Mestnega sveta.

Zavedamo se torej, da je skrb za zunanjo in vsebinsko privlačnost mesta večplasten projekt, ki se nikoli ne zaključi. Eno izmed plasti nam je razkril tudi projekt EPOurban, ki ga letos zadovoljni zaključujemo, znanja, ki smo jih pridobili, pa bomo s pridom uporabljali še naprej.«

epourban-12

Po uvodnem govoru je predstavnica Mestne občine Celje, mag. Saša Heath-Drugovič, govorila o evropskih projektih za staro mestno jedro v Celju. O kulturni dediščini splošno in podrobneje na območju Mestne občine Celje, primerjavah delovanja sistema kulturne dediščine v Sloveniji in v nekaterih tujih mestih projektnih partnerjev ter o primerih dobrih in slabih praks obnove kulturne dediščine v Sloveniji je spregovorila dr. Tanja Hohnec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prvi tematski sklop je zaključila mag. Janja Kreitmayer McKenzie iz Ministrstva za okolje in prostor, ki je predstavila nacionalne okvirje urbanega razvoja in urbanih prenov v naslednji finančni perspektivi.

V drugem tematskem sklopu je Sandi Marzidošek iz Mestne občine Celje predstavil projekt EPOurban, delovanje svetovalne skupine v projektu, konkretne dosežke projekta za Celje in načrte za obdobje po preteku projekta. Nadaljevali so posamezni svetovalci za področje arhitekture, gradbeništva, energetike, financ in kulturne dediščine ter predstavnik lastnikov in upravnik stavbe Cankarjeva 8, ki je bila vključena v projekt in katere ulična fasada je bila prenovljena s pomočjo sredstev sofinanciranja Mestne občine Celje. Govorili so o svoji vlogi in izkušnji v projektu ter priporočili aktivnosti za prihodnost iz vidika svoje vloge v projektu.

epourban-12-2

Ob zaključku projekta EPOurban smo na Mestni občini Celje zelo zadovoljni z rezultati projekta in s pridobljenim znanjem. Projekt z uradnim nazivom »Omogočanje vključevanja zasebnih etažnih lastnikov stanovanjskih objektov v proces mestnega prestrukturiranja« se je pričel septembra 2011 in se zaključi konec leta 2014. V projektu je sodelovalo sedem mest in dva partnerja iz Srednje Evrope. Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, sredstva za sofinanciranje pa so bila pridobljena na tretjem razpisu programa Srednja Evropa. Vrednost celotnega projekta ob koncu projekta je 1.858.080 EUR od tega znaša delež MOC 232.140 EUR (85 % sredstev v višini 197.319 EUR je sofinanciranih iz EU, lastni delež Mestne občine Celje znaša 34.821 EUR). V Celju smo zaradi posebnosti starega mestnega jedra posebej poudarili problematiko prenove stavb pod kulturnovarstveno zaščito, ki zahtevajo poseben pristop k celoviti prenovi. Cilj projekta je bil vzpostaviti učinkovito svetovalno ekipo, ki bo motivirala privatne lastnike v projektih obnove starega mestnega jedra v Celju.

V projektu je Mestna občina Celje vzpostavila svetovalno ekipo, v kateri sodeluje 15 svetovalcev za področje upravljanja projektov, urbanizma, arhitekture, gradbeništva, financ, energetike, kulturne dediščine in pravnega svetovanja s področja etažne lastnine. Svetovalna ekipa je za 26 stavb v Celju naredila akcijski načrt prenove, ki vsebuje arhitekturo stavbe, opis potrebnih del s predračunom, priporočila za energetsko prenovo, študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, kulturnovarstvene pogoje in urbanistično mnenje.

S pristopom v projektu in uporabnimi rezultati so privatni lastniki v teku projekta izrazili zaupanje in velik interes za sodelovanje. Upravniki pa so sedaj veliko bolj aktivni v stavbah starega mestnega jedra. Pri končnem ocenjevanju dela svetovalne skupine in samega projekta so privatni lastniki in upravniki podali zelo dobro oceno in izrazili zadovoljstvo s konkretnimi rezultati, ki so jih prejeli za svoje stavbe. Ena izmed vidnejših pridobitev projekta je izboljšana komunikacija in sodelovanje med MOC, ZVKDS OE Celje, privatnimi lastniki in upravniki.

Ko govorimo o konkretnih rezultatih projekta naj omenimo:
 • formiranje učinkovite svetovalne ekipe,
 • izdelavo akcijskih načrtov prenov za 26 stavb,
 • izdelavo brošure »Prenova stavbe v starem mestnem jedru«,
 • izdelavo Strategije za staro mestno jedro,
 • ažurno spletno stran projekta in
 • realizirane neposredne investicije na »EPOurban stavbah« v skupni vrednosti 461.000 EUR v letu 2014, na osnovi česar lahko rečemo, da se je sprožil nekakšen »domino efekt« med privatnimi lastniki.

Mestna občina Celje bo v prihodnosti nadaljevala s svetovanjem v okviru notranje projektne skupine. Za leto 2015 bomo pripravili nov program sofinanciranja. Vso dogajanje in potrebne informacije bomo ažurno objavljali na spletni strani MOC za projekt EPOurban. • epo1
 • epo2
 • epo3
 • epo4


Celje, 19. november 2014 – 5.11.2014 je v mestu Praga na Češkem potekala zaključna konferenca EPOurban projekta, ki jo je organiziral projektni partner iz Češke. Dan prej in dan po zaključni konferenci je potekalo delovno srečanje projektnih partnerjev.

Zaključno konferenco in delovno srečanje je organiziral projektni partner iz Prage 11 iz Češke. Na zaključni konferenci je bila mednarodna udeležba. Na delovnih srečanjih pa so projekti partnerji usklajevali zaključne aktivnosti projekta EPOurban, ki se zaključi 31.12.2014.

Zaključna konferenca z naslovom »How to Involve Private Owners of Residential Buildings in Urban Revitalization Process« je potekala 5.11.2014. Sama udeležba na konferenci je bila mednarodna. Sestavljena je bila iz več tematskih sklopov. V prvem tematskem sklopu je bilo govora o vsebinskih in političnih okvirjih. Po uvodnem govoru je imel predstavitev Prof.Dr. Rainer Nönnig iz Tehnične univerze iz Dresdena, Nemčija. Govoril je o pomenu in vlogi svetovalnih sistemov pri aktivaciji in motivaciji vseh sodelujočih v procesih urbanega razvoja. Naslednjo predstavitev na temo priložnosti in ciljev pri izvajanju EU projektov je imela bivša članica Evropskega parlamenta in predstavnica parlamenta dežele Saxony iz Nemčije ga. Gisela Kallenbach. Prvi tematski sklop je zaključil g. Christophe Ebermann iz Joint Technical Secretariat iz Dunaja, Avstrija. Govoril je o novi evropski finančni perspektivi 2014 do 2020.

V drugem tematskem sklopu je bilo govora o delovanju svetovalnih sistemov v različnih mestih v sklopu izvedbe projekta EPOurban. Svoje delo, težave, izkušnje in dosežke so predstavili predstavniki mest Leipzig - Nemčija, Praga - Češka, Sopot – Poljska, Celje – Slovenija in Bratislava – Slovaška. V tem tematskem sklopu sta predstavnika Mestne občine Celje mag. Saša Heath-Drugovič in Sandi Marzidošek predstavila motive zakaj smo se pridružili projektu, kakšen svetovalni sistem smo organizirali v projektu, kaj smo izdelali v okviru akcijskih načrtov prenov 27 pilotskih zgradb, izpostavili letošnje sofinanciranje Mestne občine Celje za prenove uličnih fasada v Celju in odstranitve grafitov, ter začrtali korake za čas po zaključku projekta.

1
V tretjem tematskem sklopu na temo prenosa znanj iz projekta EPOurban na ostale zainteresirane so projektni partnerji EPOurban projekta predstavili zaključne dokumente projekta »Business Concept« in »Policy Paper« ter programsko opremo Blended Learning Tool. Na koncu zaključne konference je bila organizirana okrogla miza, ki se jo je udeležila tudi predstavnica Mestne občine Celje mag. Saša Heath-Drugovič. Zaključek konference je bil v smislu, da je bilo v projekt vloženega veliko dela, da so rezultati vidni in konkretni ter da je potrebno zagotoviti trajnost projekta in inovativne pristope k motiviranju privatnih lastnikov za prenove zgradb. Vse to pa bo mogoče le z novimi, tudi finančnimi mehanizmi na lokalnem, državnem in EU nivoju.

2

Delovno srečanje je bilo organizirano 4. in 6. 11 2014. Na delovnem srečanju so projektni partnerji pregledali predloge končnih dokumentov projekta. Predstavljen je bil osnovni koncept programske opreme Blended Learning Tool, ki temelji na odprtokodni programski opremi Mudlet. Organiziran je bil ogled pilotskih večstanovanjskih blokov, ki jih v projektu obdelujejo parterji iz Prage 11. Prihajajoče aktivnosti do zaključka projekta so bile potrjene na nadzornem odboru projekta.

 • CIMG7990
 • CIMG8025
 • DSC_0126
 • DSC_0164


Celje, 30. oktober 2014 - 5. novembra letos bo v Pragi potekala zaključna konferenca projekta EPOurban, ki jo organizira Okrožje 11 mesta Prage, v sodelovanju z mednarodnimi partnerji iz sedmih srednjeevropskih držav.

Celje je kot aktivni partner projekta EPOurban v sodelovanju z lastniki stavb v starem mestnem jedru izbralo 27 zgradb, ki so najbolj potrebne dodatne zunanje pomoči za uspešno spopadanje z družbenimi spremembami. Eden najbolj vidnih rezultatov projekta je zagotovitev nepovratnih sredstev za privatne lastnike stavb za prenove zunanjosti objektov. V letu 2014 je tako Mestna občina Celje zagotovila 100.000 €, ki so bili razdeljeni med 3 zgradbe, ki so že v aktivnem procesu prenove.

Zaključna konferenca z naslovom “How to Involve Private Owners in Urban Revitalization Process” se osredotoča na zagotavljanje širših pogledov motivacije in vključevanja privatnih lastnikov v proces prenove njihovih domov in okolice s pomočjo, ki jo lahko nudijo mestne oblasti. Konferenca bo razdeljena na 3 tematske dele:

 • Tematski in politično-zakonodajni okvir
 • Vzpostavitev svetovalnega sistema
 • Prenos znanj

Na konferenci bodo sodelovali številni zanimivi gostje, kot so predstavniki Evropskega parlamenta, župani in podžupani partnerskih mest, profesorji iz univerz in drugi strokovnjaki.

Celje, 30. september 2014 – v času od 24.9.2014 do 25.9.2014 je v mestu Leipzig v Nemčiji potekalo tretje delovno srečanje projektnih partnerjev projekta EPOurban, ki ga je organiziral projektni partner iz Nemčije. Poudarek v okviru delovnega srečanja je bil na pripravi končnih dokumentov projekta in treningu svetovalcev iz posameznih mest ter medsebojnem pregledu akcijskih načrtov za prenove pilotskih zgradb iz faze II.

Delovno srečanje je organiziralo mesto Leipzig iz Nemčije. Ključna delovna področja srečanja so bila pregled osnutkov končnih dokumentov projekta, trening svetovalcev ter medsebojni pregled akcijskih načrtov iz pilotske faze II.

Prvi dan je bil predstavljen osnutek in osnovna struktura dokumenta »Policy paper«. Dokument predstavlja nekakšen strateški pogled na motiviranje privatnih lastnikov za obnove zgradb, kot pomemben del reurbanizacije mest. Zelo pomembna v dokumentu bodo priporočila za lokalne, nacionalne in EU politike. Naslednji končni dokument, ki je bil predstavljen kot osnutek je »Business Concept«. Ta dokument naj bi opredelil na osnovi izkušenj iz EPOurban projekta, kako organizirati svetovalne aktivnosti po preteku projekta, vsaj za obdobje 5 let. Cilj projekta je zagotoviti trajnost delovanja svetovalnih aktivnosti za privatne lastnike tudi po preteku projekta. V nadaljevanju je projektni partner iz Slovaške predstavil osnovno strukturo in zasnovo programske opreme »Blended Learning Tool«, razvite v okviru projekta EPOurban. Programska oprema bo namenjena lokalnim upravam, urbanistom, arhitektom, gradbenikom… Omogočala bo postopno samo učenje za področje svetovanja privatnim lastnikom pri obnovah.

1
Drugi dan srečanja je bil predstavljen predlagani dnevni red EPOurban zaključne konference, ki bo organizirana v Pragi na Češkem v novembru 2014. Na konferenco je potrebno vabiti čim več predstavnikov lokalnih, nacionalnih in EU politik. Namenjena bo tudi privatnim lastnikom. Dogovorili smo se, da v okviru konference organiziramo delovno srečanja projektnih partnerjev zaradi bližajočega se zaključka projekta. Nato je bil izveden trening za zunanje svetovalce iz posameznih mest. Obravnavani so bili pilotski primeri (zgradbe) posameznih projektnih partnerjev za fazo II. Svetovalci po posameznih mestih so predstavili akcijske načrte faze II. Dogovorili smo se za prihajajoče aktivnosti ter načine poročanja do zaključka projekta.

2
V mesecu novembru letošnjega leta bo v mestu Praga na Češkem organizirana zaključna konferenca projekta EPOurban. Prav tako planiramo izvesti v Celju končno konferenco na nacionalnem nivoju, kjer bodo predstavljeni dosežki Celja v času izvedbe projekta.

 • 049
 • 050
 • 054
 • 062


Celje, 8. april 2014 - Svetovalna skupina Mestne občine Celje v okviru projekta EPOurban izdeluje akcijske načrte na prenove pilotskih zgradb.

V okviru projekta izdelujemo akcijske načrte za prenove zgradb, ki so bile uvrščene v pilotsko fazo. Akcijske načrte izdeluje svetovalna skupina sestavljena iz notranjih in zunanjih svetovalcev.


Akcijski načrt pomeni skupek aktivnosti in dokumentacije, ki jo v svetovalnem procesu proizvedemo za posamezno zgradbo. Akcijski načrt sestavljajo naslednje aktivnosti:

 • srečanje s predstavniki lastnikov in morebitnimi upravniki zgradbe, kjer predstavimo projekt in vprašamo lastnike za soglasje za sodelovanje
 • svetovalna skupina si skupaj z lastniki in upravniki ogleda stanje zgradbe
 • na osnovi ogleda se izvede za predlagane prenove:
  • arhitektura
  • opis potrebnih del z ocenjeno vrednostjo teh del
  • energetsko stanje in svetovanje za objekt in
  • študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi
 • pridobitev kulturno varstvenih mnenj in urbanističnih mnenj
 • predstavitev predloga prenove na zboru lastnikov, z namenom vključiti predlagane prenove v kratkoročni in dolgoročni plan vzdrževanja in investicij
 • izdelava končnega svetovalnega poročila za zgradbo in
 • ocena kvalitete izvedenega svetovanja za njihovo zgradbo s strani lastnika in upravnika.


Vseh izbranih zgradb za pilotsko izvedbo akcijskih načrtov je 27. Izbrane so bile glede na različne kriterije kot so interes lastnikov za obnovo, ali obstajajo kakšna denarna sredstva namenjena prenovam, stanje zgradbe... Obdelava zgradb je razdeljena na dve fazi. V fazo 1 je vključenih 12 zgradb, v fazo 2 pa predvidoma 14 zgradb. Rok za zaključek del v fazi 1 je junij 2014, za fazo 2 pa oktober 2014.


epourban-svetovalci

Svetovalno skupino Mestne občine Celje sestavljajo notranji svetovalci, deležniki v projektu ter na javnem naročilu izbrani zunanji svetovalci. Svetovanje izvajamo na področju arhitekture, gradbeništva, energetike, finančnega svetovanja, kulturne dediščina, urbanega planiranja, zakonodaje in pravnih razmerij med etažnimi lastniki.


Celje, 3. april 2014 - V času od 31.3.2014 do 2.4.2014 je v mestu Bärnbachu v Avstriji potekalo delovno srečanje projektnih partnerjev projekta EPOurban, ki ga je organiziral projektni partner iz Avstrije. V okviru delovnega srečanja je bil poudarek na treningu svetovalcev iz posameznih mest ter medsebojnem pregledu akcijskih načrtov za prenove pilotskih zgradb. Na srečanju so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela, ki jih je predstavila tudi Mestna občina Celje.


Delovno srečanje je organizirala Regionalna razvojna agencija iz Voitsberga. Ključna delovna področja srečanja so bila trening svetovalcev, medsebojni pregled akcijskih načrtov in prihajajoče aktivnosti do zaključka projekta v decembru 2014.

Vsak izmed projektnih partnerjev izdeluje akcijske načrte za prenove njihovih pilotskih zgradb skupaj s svetovalci iz različnih področij, kot so arhitektura, gradbeništvo, energetika, finančno svetovanje, kulturna dediščina, urbano planiranje… Organiziran je bil skupen trening svetovalcev na katerem so svetovalci dobili informacije o tem, kakšen pristop pri izdelavi akcijskih načrtov je možen oziroma priporočen.

barnbach1

V nadaljevanju srečanja je bil organiziran ogled primera dobre prakse izvedbe akcijskega načrta na dveh pilotskih objektih, ki jih v okviru projekta obdelujejo v Avstriji. Ogledali smo si strogi center mesta. Tudi v Avstriji, kot v ostalih mestih, se srečujejo s problemom praznih lokalov in stanovanj v strogih centrih mesta. Vse to je posledica prisotnosti velikih trgovskih centrov in demografskih ter vsakdanjih gibanj ljudi, povezanih s tem.

V vseh partnerskih mestih izdelujejo akcijske načrte za prenove pilotskih zgradb. Zaradi precej različnih okolij, ki jih posamezni partnerji obdelujejo in samih postopkov ter dokumentacije akcijskih načrtov smo se pri medsebojnem pregledu razdelili v skupine. Skupine so tvorile mesta s podobnim okoljem. Tako je bil izveden medsebojni pregled v naslednjih skupinah mest:
 1. Celje, Sopot (Poljska) in Bolzano (Italija)
 2. Leipzig (Nemčija) in Regionalna razvojna agencija Voitsberg (Avstrija) z mesti Koflach, Bärnbach in Voitsberg in
 3. Praga (Češka) in Bratislava (Slovaška).
Pri medsebojnem pregledu smo ugotovili velike razlike med okolji in samimi vsebinami akcijskih načrtov. Dogovorili smo se, da nacionalni akcijski načrti ostanejo kot so. Hkrati pa smo definirali nekakšen poenoten akcijski načrt, kot dodatek, preko katerega bo možno primerjati različne akcijske načrte med seboj.

barnbach2

Zadnji dan srečanja je bilo interno srečanje projektnih partnerjev. Dogovorili smo se o aktivnostih, ki nas čakajo do konca projekta v decembru 2014. Poudarek je bil pri oblikovanju strukture končnih dokumentov projekta. Dogovorili smo se tudi na kakšen način bo razvito internetno orodje za e-učenje svetovalcev.

V mesecu avgustu letošnjega leta planiramo naslednje delovno srečanje in nato v septembru še drugo EPOurban akademijo, na kateri bomo predstavili rezultate drugih faz izdelave akcijskih načrtov prenove za pilotske zgradbe.

 • 071
 • 078
 • 081
 • 087
   
 
 
 
 
 
 

Projekti EPOurban skozi leta:Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje