PROJEKTI V TEKU

nextgenerationlogotip NOO
Ureditev Ekonomsko poslovne cone Trnovlje – jug

Mestna občina Celje (MOC) je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko – poslovne infrastrukture«, kar ji omogoča izvedbo projekta Ureditev Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug«. Projekt je namenjen komunalni ureditvi in vzpostavitvi ustrezne infrastrukture na območju cone, ki še ni zapolnjena s podjetniško dejavnostjo, razširitvi cone ter privabljanju novih podjetij na to območje. Za uresničitev projekta in pospeševanje podjetniške dejavnosti na tem območju bo Mestna občina Celje prejela do 1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Projekt mora biti po pogodbi z ministrstvom zaključen do 30.6.2025.


obmoje urejanja EPC Trnovlje jug


Celotna vrednost projekta: 2.235.358,57 EUR 

Vrednost sofinanciranja projekta: 1.300.000,00 EUR 

Vir financiranja: 

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. 


tabela financiranjaMed upravičene stroške sofinanciranja tega projekta spadajo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije itn. 

Izhodišča za načrtovanje projekta: 

V Mestni občini Celje, v Krajevni skupnosti Trnovlje, se nahaja obstoječa Ekonomsko - poslovna cona Trnovlje (v nadaljevanju EPC Trnovlje), znotraj katere so proste površine, namenjene opravljanju gospodarskih dejavnosti, ki pa še niso v celoti komunalno urejene.

Ugodna lokacija (neposredna bližina mesta Celje ter bližina avtocestnega priključka) vpliva na interes podjetij za vstop v EPC in vzpostavitev različnih poslovnih dejavnosti na tem območju, vendar pod pogojem, da so zemljišča komunalno urejena ter ustrezno prometno pretočna. MOC je kot investitor pristopila k investiciji za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture na območju prostih površin EPC, da bi s tem omogočila izvajanje gospodarske dejavnosti. 

Projekt predstavlja ureditev oz. dograditev cestne in komunalne infrastrukture na parcelah, ki še niso komunalno urejene in se nahajajo znotraj že delujoče EPC Trnovlje jug, z namenom zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za širitev in razvoj poslovnih dejavnosti. Širitev že načrtovanih poslovnih območij je smiselna, saj lahko na ta način lokalna skupnost usmerja razvoj poslovnih dejavnosti v namensko urejena območja ter jih hkrati tudi okoljsko in prostorsko nadzira. 

Skladno s prostorskimi akti je območje »Ekonomsko poslovne cone Trnovlje jug« opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.  

Namen in cilji projekta

Namen projekta Ekonomsko-poslovne cone Trnovlje – jug  je izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki bo podjetjem v EPC zagotavljala optimalne pogoje za izvajanje dejavnosti, jim omogočala medsebojno povezovanje ter jim omogočala nadaljnjo rast in razvoj. Na ta način želi MOC prispevati h krepitvi obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture ter ustvariti pogoje za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti podjetij v coni, ter prispevati k ustvarjanju ekosistema podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Cilji projekta so:

1. Neposredni cilj:
Ustvariti pogoje za optimalno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.

2. Posredni cilji:
vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest,
vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC,
vpliv na krepitev specializacije EPC.  

Obseg EPC Trnovlje – jug in območje urejanja 

Območje EPC Trnovlje – jug se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Celje, vzhodno od reke Hudinje in sega do ceste Gaji na zahodu. Na severu jo omejuje Cesta v Trnovlje, na jugu sega do območja Kotne ulice in Kulturniške ulice. 
V vzhodnem delu cone se nahaja še 5,12 ha nepozidanih, prosto uporabnih površin, ki še niso ustrezno komunalno opremljena in so namenjena podjetniški dejavnosti. Komunalna opremljenost teh površin z ureditvijo cestnih povezav bo omogočala vstop novih podjetij v cono. Ob tej površini bo zgrajena še nova cestna in druga infrastruktura, ki bo zavzemala 1,14 ha, kar pomeni, da znaša skupna površina urejanja in dograjevanja EPC 6,26 ha. 

tabela obmoja

Vsebina projekta (predvidene ureditve) 

Naložba v ureditev EPC Trnovlje – jug vključuje izgradnjo dveh odsekov cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki bosta napajali proste uporabne površine  za opravljanje podjetniških dejavnosti v coni in:

A. Izgradnja povezovalne ceste »E« s pripadajočo komunalno infrastrukturo,
B. Izgradnja Industrijske ceste Petrol s pripadajočo komunalno infrastrukturo.


grafika EPC Trnovlje jug

Poleg tega je predvidena še: 

ureditev javne razsvetljave 
izgradnja in ureditev vodovoda
(meteorne) kanalizacije
hodnikov za pešce itn 

Trajnostni ukrepi in zelena infrastruktura

Pri projektu je velika pozornost namenjena trajnostnim ukrepom in vzpostavitvi zelene infrastrukture. Na območju EPC bodo omogočenim, urejeni in umeščeni: 
javni potniški promet (Celebus), 
kolesarske steze s postajo sistema KolesCE, 
polnilnice za električna vozila in električna kolesa
ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov, 
zbiralnik za ponovno uporabo izdelkov, 
drevored in parkovna ureditev
javna razsvetljava, ki se napaja iz sončnih panelov. 

Projekt zajema tudi izdelavo vizije razvoja EPC, vzpostavitev spletne strani EPC in storitve v podporo delovanju EPC. 


grafika ureditev cesta Petrol


Zaključek projekta: 30.6.2025

Kazalniki učinka projekta:   

Projekt predvideva, da bodo v treh letih po zaključku projekta zainteresirana podjetja zasedla vsaj 50 odstotkov prostih novih uporabnih površin v EPC Trnovlje - jug, kar je bil eden od pogojev javnega razpisa za sofinanciranje naložbe.   

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje