Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
logotipi za glavo

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik 
logo EU2


Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Pretežni del obravnavanih aglomeracij je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na obstoječi CČN Celje oz. Škofja vas, ki imata dovolj veliko zmogljivost za sprejem dodatne količine odpadne vode.


Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik z obremenjenostjo nad 2.000 PE.

Osnovni podatki o operaciji:
 • Trajanje operacije - Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacijo je od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2023.
 • Celotna pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 4.695.241,73 evrov, od tega znaša prispevek ESRR 3.756.193,36 evrov ter prispevek Republike Slovenije 939.048,37 evrov.


V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik je predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v občini:
 • MOC                                16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,s
 • OBČINA ŠTORE                7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • OBČINA VOJNIK               2.880,41 m kanalov.

SVRK in sofinanciranje operacije

Po tem, ko je  Ministrstvo za okolje in prostor  dne 3. 5. 2021 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, so občine upravičenke v podpis prejele še Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Pogodbo o sofinanciranju operacije v višini 4.695.241,73 evrov so  občine slavnostno podpisale v petek,  3. junija 2022 v  Narodnem domu Celje.

20220603 111737
 
PODPIS POGODBE1   PODPIS POGODBE2   PODPIS POGODBE3
Podpisovanje pogodb (FOTO: Gregor Katič)


Fotogalerija podpisi pogodb >>


Z uresničitvijo projekta bo dosežena minimalno 98 odstotna priključenost  na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah, s čemer bodo izpolnjene zahteve direktive EU.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Mediji o naložbi

Izjava za javnost:

Potek investicija

 • Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor  dne, 3. 5. 2021.
 • Podpis pogodbe o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« dne, 3. 6. 2022.

Dela na posameznih sklopih:


Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
 • V začetku junija 2022 so se pričela dela na podprojektu: Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Pečovnik.
 • Sledijo dela na Sekundarnem fekalnem kanalu v Zagradu – dodatna veja nad streliščem, izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje grajskega hriba ter izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zagrad – SZ del.
Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • V izvajanju je fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - jug, fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - ob potoku - tlačni vod in črpališče, kanal, javna kanalizacija v delu naselja Dobrova - Klenovšek,  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Zg. Hudinja - ob Ferodi ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja na Golovcu.
 • Sledijo dela na izgradnji manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto.
Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Zgrajena je sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti in  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Štore - Celje.
 • V izvajanju je sekundarne kanalizacije v Nadvozni cesti v Celju, izgradnja fekalnega kanala F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto in Hudinjo), izgradnja fekalna kanalizacija naselja Gaji, v delu naselja Zg.Hudinja - Žagarjeva in v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku ter manjkajoča javna kanalizacija v  Hribarjevi ulici.
Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Izveden je odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I., II., III., IV in V. faza (potrebno je dokončati I. fazo), zgrajena je manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Leskovec ob AC ter manjkajoča javna kanalizacije v delu naselja Ljubečna - območje Avtopoligon.
 • Sledi izgradnja kanalizacije - glavni kanal G.1.
Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 7. 9. 2021.
 • Izvaja se dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Zadobrova v MOC.
 • Sledi dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas ter izvedba odvoda komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni občini Celje ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zadobrova - stranske veje.


MOC GOLOVEC
 
MOC POLULE2   MOC KLENOVEK1   MOC KLENOVEK3
Galerija izvedbe del v MOC (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v MOC >>

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021
 • V sklopu izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - "Spodnje Štore" je trenutno od skupno dobrih 1.000 m kanalizacij, izvedenih že  594,60 m (kanala 2-1, kanal 2-1.1, 2-1.2, ). Preostali kanali so v fazi izvedbe. Rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
 • Izveden je podprojekt »Draga«, v končni fazi izvajanja pa je podprojekt "OPOKA - PROŽINSKA VAS", kjer so izgrajeni  kanali 5-1.1, 5-1.2, 5-1.3, 5-1.1.1, 5-2, 5-T1-tlačni, črpališče, v skupnem obsegu 820 m ter  manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Draga".  Izgrajena sta kanala 3-1 in 3-1.1, v skupnem obsegu 433,72 m.
 • V izgradnji je še manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - skupni obseg podprojekta je 988,22 m. rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore
 • Uvedba v delo: 25. 5. 2022.
 • V izgradnjI je manjkajoča javna infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Štore - Lipa - Pečovje". Dela se še ne izvajajo. Rok dokončanja je 8. 9. 2022.
 • Prav tako je v izgradnji manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Aglomeracji Štore - "Nad Stolarno - Razgledna ulica" in sicer  kanal 4-2 v dolžini 726,66 m. Rok dokončanja del je 8. 9. 2022.


S6 TORE7
 
S6 TORE8   TORE3   TORE6
Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE (FOTO: Gregor Katič in Benja Hrvatič)

Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE >>

Sklop št. 8: Občina Vojnik
 • Uvedba v delo  je bila 26. 5. 2021
 • Do podpisa pogodbe o sofinanciranju je izveden Podprojekt: kanalizacija aglomeracije Vojnik, odseki: Pot na Dobrotin, Cesta Talcev, Arclin 1, Arclin 2 in Arclin 3 v izmeri  1678,2 m.  Izvaja se še Kanal Arclin 4  v izmeri 260,80 m
 • Izvedena sta podprojekta : Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik  IZVEDENO v izmeri 192,83 m in Kanalizacija Desni breg ob Hudinji  IZVEDENO  v izmeri 310,00 m.
 • Podprojekt: kanalizacija OPPN Žgajner v izmeri 438,61 m je v gradnji.
 • Do konca junija je predvideno končanje vseh del. Sledi priprava dokumentacije za pridobitev Uporabnega dovoljenja.


IMG 3485
 
IMG 3502   VOJNIK13   IMG 3473
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK >>
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK – NOVO >>

Cilji projekta

V okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje odpadne vode v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik v Mestni občini Celje, Občini Štore in Občini Vojnik s ciljem celovite ureditve ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad 2.000 PE), ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja v treh aglomeracijah.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v občini:
 • MOC                            16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,
 • OBČINA ŠTORE            7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • OBČINA VOJNIK           2.880,41 m kanalov.
Specifični cilji projekta so:
 • omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer sistem še ni zgrajen ter priključitev odpadnih voda na JKO,
 • povečati delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeracijah >2000 PE, 
 • zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za 2.181 PE.
Načrtovani rezultati projekta so sledeči:
 • 2.181 dodatnih prebivalcev, priključenih na JKO;
 • povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni čistilni napravi, za 2.181 PE.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske

raznovrstnosti«, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih kazalnikov rezultata, vezano na krovni programski dokument Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:
 • Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi
 Spremljevalni cilji projekta:
 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
 • zmanjšani pritiski na naravno okolje,
 • izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji in
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.


Izvajanje del v številkah


Do začetka junija 2022, ko je bila slavnostno podpisana pogodba o sofinanciranju, je bilo izvedeno:
 • 10.760 m kanalizacijskega omrežja,
 • 5 črpališč in
 • 272 novih priključkov.
Do konca projekta bo izvedeno:

Picture1

Pričakovanja in kazalniki investicije

Namen in cilj projekta je zagotavljati dodatne kapacitete za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter zagotavljanje možnosti za priključitev novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s ČN.

Predvidena je izgradnja 26.760 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči.

Načrtovana kazalnika investicije in njun prispevek h kazalnikom OP EKP dosegata naslednje vrednosti:
 • kazalnik rezultata: povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik, vse z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalnih čistilnih  napravah, za 2.181 PE, kar prispeva 0,245 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/1.418.000) in
 • kazalnik učinka: 2.181 dodatnih prebivalcev, ki so deležni boljšega čiščenja odpadne vode, kar prispeva 0,73 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/300.000).Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje