PROJEKTI V TEKU
logotipi za glavo

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik 
logo EU2


Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Pretežni del obravnavanih aglomeracij je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na obstoječi CČN Celje oz. Škofja vas, ki imata dovolj veliko zmogljivost za sprejem dodatne količine odpadne vode.


Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik z obremenjenostjo nad 2.000 PE.

Osnovni podatki o operaciji:
 • Trajanje operacije - Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacijo je od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2023.
 • Celotna pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 4.695.241,73 evrov, od tega znaša prispevek ESRR 3.756.193,36 evrov ter prispevek Republike Slovenije 939.048,37 evrov.


V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik je predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v občini:
 • MOC                                16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,s
 • OBČINA ŠTORE                7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • OBČINA VOJNIK               2.880,41 m kanalov.

SVRK in sofinanciranje operacije

Po tem, ko je  Ministrstvo za okolje in prostor  dne 3. 5. 2021 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, so občine upravičenke v podpis prejele še Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Pogodbo o sofinanciranju operacije v višini 4.695.241,73 evrov so  občine slavnostno podpisale v petek,  3. junija 2022 v  Narodnem domu Celje.

20220603 111737
 
PODPIS POGODBE1   PODPIS POGODBE2   PODPIS POGODBE3
Podpisovanje pogodb (FOTO: Gregor Katič)


Fotogalerija podpisi pogodb >>

Občina Vojnik je zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« in ob zaključku del pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v ponedeljek, 20. 2. 2023 v prostorih Občine Vojnik.


NOVINARSKA OBINA VOJNIK 1
 
NOVINARSKA OBINA VOJNIK 2   NOVINARSKA OBINA VOJNIK 3   NOVINARSKA OBINA VOJNIK 6
Novinarska konferenca (FOTO: CresCo)


Fotogalerija novinarske konference ob zaključku del v Občini Vojnik >>

Občina Štore je zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« in ob zaključku del pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v torek, 10. 10. 2023 v prostorih Občine Štore.


20231010 100503
 
20231010 100258   20231010 100704   20231010 101612
Novinarska Konferenca (FOTO: CresCo)


Fotogalerija novinarske konference ob zaključku del v Občini Štore >>


Z uresničitvijo projekta bo dosežena minimalno 98 odstotna priključenost  na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v vseh treh aglomeracijah, s čemer bodo izpolnjene zahteve direktive EU.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Mediji o naložbi

Izjava za javnost:

Potek investicija

 • Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik«, dopis št. 544-114/2019-2550-49, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor  dne, 3. 5. 2021.
 • Podpis pogodbe o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občina Celje, Štore, Vojnik« dne, 3. 6. 2022.
 • Občina Vojnik  zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Ob zaključku del je pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v ponedeljek, 20. 2. 2023 v prostorih Občine Vojnik.
 • Občina Štore je zaključila projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Ob zaključku del je pripravila novinarsko konferenco, ki se je odvila v torek, 10. 10. 2023 v prostorih Občine Štore.

Dela na posameznih sklopih ob končanju del v Občini Štore

Izvajanje projekta v Občini Štore

Gradbena dela izgradnje kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti – črpališči in hišnimi priključki – so bila izvedena v okviru dveh podprojektov, in sicer na območjih: Spodnje Štore, Draga in Opoka ter Nad Stolarno, Lipo in Pečovje. 

Na območju Spodnjih Štor, Drage in Opoke je na novo zgrajenih 2358 m kanalizacijskih cevi in 56  novih hišnih priključkov. 

Na kanalizacijskem sistemu Štore-Lipa Pečovje je zgrajenih 3.348 m novih kanalizacijskih cevi, Nad Stolarno-Razgledna ulica še dodatnih 1237 m, kar skupaj znaša 4585 m kanalizacijskih cevi. Na to kanalizacijsko omrežje je priključenih dodatnih 72 hišnih priključkov. Dograjeno kanalizacijsko omrežje obsega območje treh črpališč.

Znotraj aglomeracije Štore je s projektom tako skupaj dograjenih slabih 7.000 m novih kanalizacijskih cevi (6.943 m) in 128 hišnih priključkov, s čimer se je delež priključenosti gospodinjstev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Štore povečal za dobrih 22 % oziroma skupaj na 100 %.

Za območje Spodnjih Štor, Drage in Opoke so že pridobljena vsa uporabna dovoljenja, zato se s strani upravljalca sistema Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., že izvajajo postopne priključitve, medtem ko so območja Štore-Lipa Pečovje, Nad Stolarno in Razgledna ulica za novo dograjen kanalizacijski sistem še v fazi pridobivanja potrebnih uporabnih dovoljenj.

Gradbena dela novo grajene infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so se izvajala od junija 2021 do konca avgusta 2023. V tem času so se poleg kanalizacijskega omrežja na posameznih trasah projekta izvajale še druge sočasne (vzporedne) investicije, katerih naročnik je bila Občina Štore, in sicer: izgradnja pločnika na cesti G2-107/1274 v dolžini 200 m,  izgradnja javne razsvetljave, zaščitnih cevi za telekomunikacije in elektriko, ureditve odvodnjavanja, izvedba razširitve ceste in obrobnjičenja ceste na Dragi, v Spodnjih Štorah, na relaciji Opoka–Prožinska vas, izvedbo dodatnih podvrtavanj ceste G 2 ter druge sanacije in asfaltiranja cest, sočasna izgradnja vodovoda na podprojektih Draga in Opoka–Prožinska vas s strani naročnika Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., ter izgradnje kabelske kanalizacije naročnika Petrol, d. d. Občina Štore je za te sočasne gradnje iz občinskega proračuna namenila še dodatnih 230.000 evrov.

Velik izziv pri dokončanju projekta je predstavljala tudi sočasna rekonstrukcija glavne ceste R3-744/2346 Štore–Svetina, katere naročnik je Direkcija RS za infrastrukturo, ter izgradnja državne kolesarske povezave  Celje–Štore–Šentjur, katere naročnik je prav tako Direkcija RS za infrastrukturo.

Končna pogodbena vrednost za Sklop št. 6 (Spodnje Štore, Draga in Opoka) je že znana in znaša 713.682,72 EUR, kar je po obračunu vseh dejansko izvršenih del ter ob upoštevanju povišanja cen iz naslova dviga cen gradbenega materiala in storitev, ki predmet projekta zadevajo, 123.795,11 evrov nižje od dogovorjene.

Za Sklop št. 7 končni obračun še ni znan. Z začasnimi situacijami je bilo izvajalcu obračunanih okoli 70 % del,  kar ob upoštevanju povišanja cen iz naslova dviga cen gradbenega materiala in storitev znaša dobrih 900.000 evrov.

Izvajanje projekta v Mestni občini Celje

V Mestni občini Celje so se zaključila gradbena dela izgradnje kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti (črpališči, hišnimi priključki …) na štirih od pet sklopov, in sicer so dela v celoti zaključena v naseljih Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja, Golovec, Začret, Leskovec, Ljubečna, Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova ter v centralnem delu aglomeracije Celje. Na območju naselij Zagrad in Pečovnik so dela dograditve kanalizacijskih vodov in hišnih priključkov sicer zaključena, a je na celotnem območju treba še izvesti zgornji ustroj cest (fino asfaltiranje).

V Mestni občini Celje je vgrajenih slabih 17 km kanalizacijskih cevi (16729,09 m), slabih 34 m več kot je projektirane dolžine, in 418 hišnih priključkov, kar je skoraj 8 % več od števila predvidenih priključkov (388). Novo zgrajeni kanalizacijski sistem obsega 12 črpališč. Izvajalec  na posameznih manjših delih še odpravlja posamezne pomanjkljivosti ter ureja potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh uporabnih dovoljenj. Za 21 do 29 podprojektov so uporabna dovoljena že pridobljena.

Končne pogodbene vrednosti del so znane na dveh sklopih, medtem ko na drugih treh še pripravljajo končne obračune del. Pri znanih končnih pogodbenih vrednostih je v primeru Sklopa št. 2 končna pogodbena vrednost po obračunu dejansko izvršenih del in ob upoštevanju povišanj cen gradbenih materialov in storitev nižja za 23.344,43 evrov. V primeru Sklopa št. 3 je višja zgolj za 4.771,17 evrov. Na vseh sklopih ugotavljamo, da gre za zelo majhen obseg nepredvidenih del.

Vrednost vseh izvedenih del dograditve kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje, ki so že obračunana, znaša 3.948.169,35 evrov, kar pomeni slabih 84 % realizacije, glede na pogodbeno vrednost, ki z vključenim upoštevanjem povišanja cen za vseh pet sklopov znaša 4.727.948,06 evrov.

Dela na posameznih sklopih – Mestna občina Celje

Na območju Sklopa št. 1, ki obsega naselji Zagrad in Pečovnik, so dela dograditve kanalizacijskih vodov in hišnih priključkov že zaključena. Na celotnem območju je treba izvesti le še fini sloj asfalta ter odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Hkrati urejajo tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnih dovoljenj. Dela bodo zaključena do konca tega meseca. Skupaj je na tem sklopu  izgrajenih 4.754,41 m kanalizacijskih cevi, kar je za 4 % več od projektirane dolžine, ter 134 od 137 hišnih priključkov. Prav tako so izvedena tudi vsa tri črpališča.  Končna pogodbena vrednost del na sklopu še ni znana, do sedaj je obračunanih 71 % del.

Prav tako so že zaključena vsa dela Sklopa št. 2, ki obsega Lokrovec, Dobrovo, Zgornjo Hudinjo in Golovec. Pridobljena so uporabna dovoljenja za vseh 6 podprojektov tega sklopa. Izgrajenih je 2.648,63 m kanalizacijskih vodov in 69 hišnih priključkov, kar je 23 % več od projektiranih. Izvedena so vsa tri črpališča. Končna pogodbena vrednost vseh izvedenih del je 883.226,56 evrov, kar je po obračunu dejansko izvršenih del 23.344,43 evrov manj od dogovorjene pogodbene vrednosti, vključno z upoštevanjem povišanja cen gradbenih materialov in storitev.

Dela na centralnem delu aglomeracije, ki spadajo v Sklop št. 3, so prav tako zaključena in za vse podprojekte so že pridobljena uporabna dovoljenja. Izgrajenih je 1.984,49 m kanalizacijskih vodov, slabe 3 % več od projektiranega, in 51 hišnih priključkov, 7 priključkov več kot je bilo projektiranih. Končna pogodbena vrednost vseh  izvedenih del  je 428.574,83 evrov. V skladu z obračunom dejansko izvršenih del je višina pogodbene vrednosti višja zgolj za 4.771,17 evrov brez DDV. Končna pogodbena vrednost del vključuje tudi povišanje cen iz naslova povišanja cen gradbenega materiala in storitev, ki je bila priznana v skladu z določili 656. člena Obligacijskega zakonika.

Sklop št. 4 obsega kanalizacijo v naseljih Začret, Leskovec in Ljubečna. Vsa gradbena dela so zaključena in za vseh sedem podprojektov sklopa so pridobljena uporabna dovoljenja. Izgrajenih je 3.418,44 m kanalizacijskih vodov in 91 hišnih priključkov, kar je 11 več kot je bilo projektiranih. Končna pogodbena vrednost še ni znana, obračunanih pa je že 97 % del. Odpravlja še manjše pomanjkljivosti in izvajajo potrebni tlačni testi kanalizacijskih jaškov.

Vsa gradbena dela Sklopa št. 5, med katere spada Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova, so zaključena, odpravljajo še manjše pomanjkljivosti ter izvajajo kakovostne preglede del. Izvajalec pripravlja dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev uporabnih dovoljenj. Končni obračun del še ni znan; na podlagi izdanih začasnih situacij  je obračunanih 72 % del.

Pri predstavitvi izvajanja projekta je treba poudariti, da je bila ob izgradnji načrtovane dograditve kanalizacijskega sistema v Mestni občini Celje na trasah vseh sklopov projekta sočasno izvedena tudi vrsta drugih investicij, in sicer obsežna obnova vodovoda na več kot polovici podprojektov v višini cca 1 milijon evrov in obnova vodovoda Gabrovka-Vokan v pogodbeni vrednosti slabih 467.000,00 evrov, ureditev Obrtne ceste v vrednosti okoli 500.000,00 evrov ter vrsta drugih manjših del: ureditev potrebnega odvodnjavanja, asfaltiranja, preplastitve in druge ureditve cestne infrastrukture v višini skoraj 700.000,00 evrov. Vsa dodatna dela je financirala Mestna občina Celje iz občinskega proračuna.

Izvajanje projekta v Občini Vojnik

Prva, ki je z deli na kanalizacijskem omrežju zaključila, je bila Občina Vojnik. Dela so bila končana letos februarja. Obsegala so štiri podprojekte, združene v Sklop št. 8. Zgrajenih je bila 2.917,86 metrov kanalizacijskega omrežja, kar je za en odstotek preseglo dolžino vgrajenih cevi, predvidenih z izvajalskimi pogodbami. Kanalizacija v Aglomeraciji Vojnik je dolžine nekaj več kot 2 km, kanalizacija Arclin pri Elektru Vojnik 152 m, Desni breg ob Hudinji 290 m ter OPPN Žgajner dolžine 448 m. Število hišnih priključkov je za 24 % višje od predvidenih.  Na novo kanalizacijsko omrežje se tako lahko priključi 73 enot. Upravljalec omrežja je podjetje Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., ki priključitve na omrežje postopoma že izvaja. Končna vrednost del izgradnje kanalizacijskega omrežja po končnem obračunu znaša 685.959,86 evrov.

S projektom se je delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Vojnik povečal za 5 %  in dosegel skupno vrednost priključenosti  99,07 %, kar pomeni, da je znotraj aglomeracije Vojnik na javno kanalizacijsko omrežje priključenih že kar 99,07 % prebivalcev.

V Občini Vojnik v nadaljevanju načrtujejo še izgradnjo kanalizacije znotraj aglomeracije nad 2000 PE: Gmajna, aglomeracije pod 2000 PE: Ivenca in Socka ter izven aglomeracije v naseljih Frankolovo, Nova Cerkev-Polže, Višnja vas in Pot v Konjsko.

Investicije so del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Skupna vrednost prispevka Evropske unije in pripadajoče udeležbe Republike Slovenije za to operacijo lahko znaša največ 5.896.704,77 evrov.


Dela na posameznih sklopih ob končanju del v Občini Vojnik


Občina Vojnik, Sklop 8.

Občini Vojnik je uspelo v popolnosti zaključiti projekt. 
 • izvajalec je zgradil  2.917,86 metrov kanalizacijskega omrežja, kar je za 1 odstotek preseglo dolžino vgrajenih cevi, predvidenih z izvajalskimi pogodbami;
 • končani so torej vsi štirje podprojekti: kanalizacija aglomeracije Vojnik  v dolžini nekaj več kot 2 km, kanalizacija Arclin pri Elektru Vojnik v izmeri 152 m, kanalizacija Desni breg ob Hudinji  v izmeri 290 m in kanalizacija OPPN Žgajner v izmeri 448 m;
 • za 24 odstotkov je večje tudi število hišnih priključkov; 
 • na novo kanalizacijsko omrežje so bo lahko priključilo 73 enot; to močno presega projektirano stanje, saj je bilo načrtovanih 59 enot. Povečanja je nastalo zaradi nekaterih novogradenj in odločitev posameznikov na priključitev na kanalizacijsko omrežje, čeprav ti že imajo urejeno lastno odvajanje odpadne vode (lastne čistilne naprave);
 • tudi vsa štiri uporabna dovoljenja so že pridobljena, kar pomeni, da se bodo posamezne enote preko hišnih priključkov lahko priključile na zgrajeno omrežje;
 • upravljalec omrežja je podjetje Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., priključitve pa bodo predvidoma izvedene spomladi. 

Mestna občina Celje

Nosilna občina projekta, katerega cilj je celovita ureditev ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod za približno 2 tisoč prebivalcev treh občin, je Mestna občina Celje.
Dela do konca leta 2022:
 • v Mestni občini Celje je vgrajenih slabih 13 km kanalizacijskih cevi, kar znaša skoraj 70 odstotno realizacijo projekta;
 • 280 hišnih priključkov je pripravljenih, da se priklopi na novo zgrajeno javno komunalno omrežje, kar je skoraj 2/3 od predvidenih z izvajalskimi pogodbami;
 • v celjski občini je zgrajenih tudi 6 črpališč (od skupaj 12);
 • dela na kanalizacijskem omrežju so popolnoma zaključena na treh sklopih,  zanje je pridobljenih 10 uporabnih dovoljenj.

Dela na posameznih sklopih - realizacija do konca leta 2022:

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
 • V začetku junija 2022 so se pričela dela v delu naselja Pečovnik. Do konca leta 2022 so izgrajeni vsi kanali in vsi nastavki za hišne priključke. Dokončati je potrebno ustroj ceste in izvesti asfaltiranje obeh slojev. Končano je 80 % vseh predvidenih del. 
 • Sledila so dela na Sekundarnem fekalnem kanalu v Zagradu – dodatna veja nad streliščem in  izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje grajskega hriba.  Dela na dodatni veji nad streliščem so skoraj že zaključena. Manjka še samo izvedba asfaltne prevleke.
 • Dela na izgradnji manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zagrad – severozahodni del se še niso pričela. Nov rok za dokončanje del je 31. 5. 2023.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajeno 35% (1.598,44 m) predvidenega kanalizacijskega omrežja in  30% (40) hišnih priključkov.

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
 • Dela na  fekalni kanalizaciji naselja Lokrovec - jug, Lokrovec - ob potoku - tlačni vod in črpališče, kanal, v delu naselja Dobrova - Klenovšek, Zg. Hudinja nad severno vezno cesto in ob Ferodi ter v delu naselja na Golovcu, so skoraj v celoti zaključena.
 • V delu naselja Dobrova – Klenovšek je potrebno izvesti še asfaltiranje obrabnega sloja, v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto  pa humuziranje.
 • Pridobljeno je že eno Uporabno dovoljenje, v pripravi so še tri vloge za uporabna dovoljenja, za dva podprojekta se bodo vloge pripravile in oddale takoj po izvedbi obrabnega sloja in humiziranja.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajenega 2.648,63 m  kanalizacijskega omrežja in 69 hišnih priključkov, kar je za cca 10% več od hišnih priključkov po izvajalski pogodbi.

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
 • Konec septembra lani je bila dokončana sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti in  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Štore - Celje. Prav tako je končan fekalni kanal F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto in Hudinjo), kanalizacija v delu naselja Zg. Hudinja - Žagarjeva ter v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku in manjkajoča javna kanalizacija v  Hribarjevi ulici. Pridobljena so štiri uporabna dovoljenje, dva sta še v pridobivanju.
 • Za dokončanje del na tem Sklopu manjka le še izvedba nosilnega sloja asfaltne prevleke na delu Nadvozne ceste ter menjava ustroja in asfaltna prevleka na delu ceste naselja Gaji.
 • Skupaj je po izvajalski pogodbi na tem sklopu izgrajenega 2.648,63 m  kanalizacijskega omrežja in 69 hišnih priključkov, kar je za cca 10% več od hišnih priključkov po izvajalski pogodbi.
 • Skupaj je na tem sklopu vgrajenih 1.984,49 m  kanalizacijskih cevi in 48 hišnih priključkov, kar presega število projektiranih hišnih priključkov (44).
 • Pridobljena so štiri Uporabna dovoljenja, za dva se je vloga že oddala.

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
 • Izveden je odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I., II., III., IV in V. faza (potrebno je dokončati I. fazo), zgrajena je manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Leskovec ob AC ter manjkajoča javna kanalizacije v delu naselja Ljubečna - območje Avtopoligon. Pridobljenih je pet uporabnih dovoljenj, eno je v pridobivanju.
 • Za dokončanje del na tem sklopu manjka še samo asfaltiranje ceste v delu, kjer se nahaja novozgrajen glavni kanal fekalne kanalizacije G1.
 • Skupaj je na tem sklopu izgrajenega 3.418,44 m  kanalizacijskega omrežja in 91 novih hišnih priključkov, kar  presega število projektiranih hišnih priključkov (80).

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
 • Manjkajoča sekundarna fekalna kanalizacija v naselju Zadobrova v Mestni občini Celje skupaj s stranskimi vejami je skoraj končana. Manjka še izvedba obrabnega asfaltnega sloja.
 • Izvedba odvoda komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni občini Celje je približno na 30 %.
 • Dela na dograditvi sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas se še niso pričela. Rok za dokončanje del je 29. 5. 2023.
 • Skupaj je na tem sklopu vgrajenih že 1.648,97 m  kanalizacijskih cevi (cca 42%) in izvedenih 32 novih hišnih priključkov (37%).
 • Ko bodo dela zaključena, se predvideva več kot 80 novih hišnih priključkov ter skoraj 4 km novega kanalizacijskega omrežja.

Občina Štore

Občina Štore je do konca leta 2022 bogatejša za dobre 4,3 km novega kanalizacijskega omrežja, kar znaša nekaj več kot 60 odstotkov vsega, z izvajalskimi pogodbami, predvidenega kanalizacijskega omrežja. 92 od 117 s pogodbo predvidenih hišnih priključkov, kar znaša 80 odstotkov,  je že zgrajenih. 

Dela na posameznih sklopih do konca leta 2022:

Sklop 6:
 • v sklopu izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so v aglomeraciji Štore izvedeni že vsi trije podprojekti:  Spodnje Štore, Draga ter Opoka – Prožinska vas; 
 • zgrajene je 2.358 m fekalne kanalizacije in 56 hišnih priključkov;
 • pridobljena so vsa tri Uporabna dovoljenja.

Sklop 7:
 • dela na podprojektu Nad Stolarno - Razgledna ulica so končana,  izvesti je potrebno le še montažo opreme na črpališču; vgrajenih je 1237 m kanalizacijskih cevi in izvedenih 25 hišnih priključkov;
 • v izgradnji je tudi manjkajoči del fekalne kanalizacije, predvidene s podprojektom  Štore - Lipa - Pečovje. Do sedaj je izvedenih cca 22 % predvidenih del;
 • dela na celotnem sklopu bodo zaključena do 15. maja letos. Do sedaj je vgrajenih skoraj 2 km kanalizacijskih cevi in zgrajenih 36 hišnih priključkov.

Investicije so del projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik«. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Skupna vrednost prispevka Evropske unije in pripadajoče udeležbe Republike Slovenije za to operacijo lahko znaša največ 5.896.704,77 evrov.

Dela na posameznih sklopih ob podpisu pogodbe:


Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
 • V začetku junija 2022 so se pričela dela na podprojektu: Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Pečovnik.
 • Sledijo dela na Sekundarnem fekalnem kanalu v Zagradu – dodatna veja nad streliščem, izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje grajskega hriba ter izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zagrad – SZ del.
Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • V izvajanju je fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - jug, fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - ob potoku - tlačni vod in črpališče, kanal, javna kanalizacija v delu naselja Dobrova - Klenovšek,  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Zg. Hudinja - ob Ferodi ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja na Golovcu.
 • Sledijo dela na izgradnji manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto.
Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Zgrajena je sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti in  manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Štore - Celje.
 • V izvajanju je sekundarne kanalizacije v Nadvozni cesti v Celju, izgradnja fekalnega kanala F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto in Hudinjo), izgradnja fekalna kanalizacija naselja Gaji, v delu naselja Zg.Hudinja - Žagarjeva in v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku ter manjkajoča javna kanalizacija v  Hribarjevi ulici.
Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021.
 • Izveden je odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I., II., III., IV in V. faza (potrebno je dokončati I. fazo), zgrajena je manjkajoča javna kanalizacija v delu naselja Leskovec ob AC ter manjkajoča javna kanalizacije v delu naselja Ljubečna - območje Avtopoligon.
 • Sledi izgradnja kanalizacije - glavni kanal G.1.
Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
 • Uvedba v delo: 7. 9. 2021.
 • Izvaja se dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Zadobrova v MOC.
 • Sledi dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas ter izvedba odvoda komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni občini Celje ter izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zadobrova - stranske veje.


MOC GOLOVEC
 
MOC POLULE2   MOC KLENOVEK1   MOC KLENOVEK3
Galerija izvedbe del v MOC (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v MOC >>

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

 • Uvedba v delo: 28. 5. 2021
 • V sklopu izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - "Spodnje Štore" je trenutno od skupno dobrih 1.000 m kanalizacij, izvedenih že  594,60 m (kanala 2-1, kanal 2-1.1, 2-1.2, ). Preostali kanali so v fazi izvedbe. Rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
 • Izveden je podprojekt »Draga«, v končni fazi izvajanja pa je podprojekt "OPOKA - PROŽINSKA VAS", kjer so izgrajeni  kanali 5-1.1, 5-1.2, 5-1.3, 5-1.1.1, 5-2, 5-T1-tlačni, črpališče, v skupnem obsegu 820 m ter  manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Draga".  Izgrajena sta kanala 3-1 in 3-1.1, v skupnem obsegu 433,72 m.
 • V izgradnji je še manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore - skupni obseg podprojekta je 988,22 m. rok dokončanja del je 30. 7. 2022.
Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore
 • Uvedba v delo: 25. 5. 2022.
 • V izgradnjI je manjkajoča javna infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracji Štore - "Štore - Lipa - Pečovje". Dela se še ne izvajajo. Rok dokončanja je 8. 9. 2022.
 • Prav tako je v izgradnji manjkajoča javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Aglomeracji Štore - "Nad Stolarno - Razgledna ulica" in sicer  kanal 4-2 v dolžini 726,66 m. Rok dokončanja del je 8. 9. 2022.


S6 TORE7
 
S6 TORE8   TORE3   TORE6
Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE (FOTO: Gregor Katič in Benja Hrvatič)

Galerija izvedbe del v OBČINI ŠTORE >>

Sklop št. 8: Občina Vojnik
 • Uvedba v delo  je bila 26. 5. 2021
 • Do podpisa pogodbe o sofinanciranju je izveden Podprojekt: kanalizacija aglomeracije Vojnik, odseki: Pot na Dobrotin, Cesta Talcev, Arclin 1, Arclin 2 in Arclin 3 v izmeri  1678,2 m.  Izvaja se še Kanal Arclin 4  v izmeri 260,80 m
 • Izvedena sta podprojekta : Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik  IZVEDENO v izmeri 192,83 m in Kanalizacija Desni breg ob Hudinji  IZVEDENO  v izmeri 310,00 m.
 • Podprojekt: kanalizacija OPPN Žgajner v izmeri 438,61 m je v gradnji.
 • Do konca junija je predvideno končanje vseh del. Sledi priprava dokumentacije za pridobitev Uporabnega dovoljenja.


IMG 3485
 
IMG 3502   VOJNIK13   IMG 3473
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK (FOTO: Gregor Katič)

Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK >>
Galerija izvedbe del v OBČINI VOJNIK – NOVO >>

Cilji projekta

V okviru projekta bo izvedena investicija v odvajanje odpadne vode v aglomeracijah ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik v Mestni občini Celje, Občini Štore in Občini Vojnik s ciljem celovite ureditve ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad 2.000 PE), ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja v treh aglomeracijah.

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Predvidena je izgradnja 26.760,45 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči, od tega v:
 • Mestni občini Celje                            16.697,09 m kanalov in 12 črpališč,
 • Občini Štore                                       7.182,95 m kanalov in 4 črpališča,
 • Občini Vojnik                                      2.880,41 m kanalov.
Specifični cilji projekta so:
 • omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer sistem še ni zgrajen ter priključitev odpadnih voda na JKO,
 • povečati delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeracijah >2000 PE, 
 • zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za 2.181 PE.
Načrtovani rezultati projekta so sledeči:
 • 2.181 dodatnih prebivalcev, priključenih na JKO;
 • povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni čistilni napravi, za 2.181 PE.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske

raznovrstnosti«, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru operacije se bo realizacija predvidenih ukrepov spremljala preko naslednjih kazalnikov rezultata, vezano na krovni programski dokument Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020:
 • Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi
 Spremljevalni cilji projekta:
 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
 • izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda,
 • izboljšani življenjski pogoji prebivalstva,
 • zmanjšani pritiski na naravno okolje,
 • izboljšani pogoji za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji in
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.

Za namen obveščanja javnosti o projektu  »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik« se je pripravilo tudi promocijsko gradivo: jumbo plakati v občinah, skladno z navodili, city light plakati na območju MOC, promocijska zloženka z opisom operacije ter roll up stojala.

ZLOENKE OV V POREJU SAVINJE MOC OV IN O
 
MOC 1   JUMBO OBINA VOJNIK   Foto roll up
Galerija promo materiala


Izvajanje del v številkah

Do konca projekta bo izvedeno:


Picture1

Pričakovanja in kazalniki investicije

Namen in cilj projekta je zagotavljati dodatne kapacitete za odvajanje in čiščenje odpadne vode ter zagotavljanje možnosti za priključitev novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi s ČN.

Predvidena je izgradnja 26.760 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči.

Načrtovana kazalnika investicije in njun prispevek h kazalnikom OP EKP dosegata naslednje vrednosti:
 • kazalnik rezultata: povečanje obremenitve s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in ID 16500 Vojnik, vse z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalnih čistilnih  napravah, za 2.181 PE, kar prispeva 0,245 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/1.418.000) in
 • kazalnik učinka: 2.181 dodatnih prebivalcev, ki so deležni boljšega čiščenja odpadne vode, kar prispeva 0,73 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023 (2.181/300.000).Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje