Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
logo


Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje

Mestna občina Celje je aprila 2018 na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 - oznaka JOB_2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo vložila vlogo za projekt Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje. Projekt zajema energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju s pomočjo javno zasebnega partnerstva. V drugi polovici meseca junija je Ministrstvo za infrastrukturo Mestni občini Celje dodelilo 1.600.460,51 EUR sredstev sofinanciranja. Trenutno potekajo dela v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. V jesenskih mesecih bomo pričeli z deli na Celjskem domu.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,16 EUR z DDV. Energetika Celje bo kot zasebni partner za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna. Občina in Energetika Celje sta terminske plane ukrepov uskladili z ravnatelji šol in vrtcev na takšen način, da se bodo dela maksimalno prilagodila dejavnostim v šolah in v vrtcih. Ukrepi po posameznih stavbah praviloma najprej vključujejo toplotno zaščito zunanjih sten, zamenjavo neučinkovitega stavbnega pohištva, menjavo energetsko neučinkovite razsvetljave, tem pa sledijo posegi na ogrevalnem sistemu in prezračevanju ter drugi izvedbeni ukrepi. V poletnem času bomo izvedli vsa tista dela, ki bi lahko bila moteča za izvajanje vzgojne in izobraževalne dejavnosti. Vseh objektov in pripadajočih ukrepov v času poletnih počitnic ne bo možno končati, zato se bodo nekatera dela nadaljevala tudi jeseni letos in spomladi naslednje leto.

Po prejemu sklepa o sofinanciranju smo začeli z deli v štirih osnovnih šolah in dveh enotah javnih vrtcev. Trenutno se na OŠ Hudinja, II. OŠ Celje in OŠ Glazija izvajajo fasaderska dela in v sklopu teh menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. V poletnih počitnicah se na OŠ Glazija planira še izvedba prezračevanja kuhinje. Na IV. OŠ Celje se izvajajo pripravljalna dela pred začetkom izvedbe toplotno izolacijske fasade. V vrtcu Zarja, enoti Živ žav se izvajajo fasaderska dela in v sklopu teh menjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. V vrtcu Zarja, enoti Iskrica se izvajajo pripravljalna dela pred začetkom izvedbe toplotno izolacijske fasade. V mesecu avgustu pa se bodo dela pričela tudi v vrtcu Anice Černejeve, enoti Mavrica. Nadzor nad izvedbo ukrepov je vzpostavljen, saj Mestna občina Celje in Energetika Celje sprotno komunicirata z vodstvi šol in vrtcev.

Predvidoma v jesenskih mesecih bomo pričeli z deli energetske sanacije na Celjskem domu. Trenutno je objavljen razpis za izbiro izvajalca obnove historične fasade. Projekt se bo izvajal v sodelovanju z območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je izdal smernice za fasadno obnovo. Historična obnova fasade ne spada v energetski ukrep, zato bo tudi v celoti financirana iz proračuna Mestne občine Celje. Prenova Celjskega doma je zaradi sočasnega izvajanja energetskih ukrepov kot tudi sanacije historične fasade ter nadaljnje ureditve dvorišča terminsko in finančno zahtevna. Poleg omenjenih energetskih ukrepov se bo na Celjskem domu obnavljala tudi streha, približno 40 odstotkov oken bo novih, ostala pa se bodo obnovila.

Vrednost celotnega projekta znaša 4.054.573,16 EUR od tega je sofinancirano 1.600.460,51 EUR, kar znaša 39,47 odstotkov. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Mestna občina Celje bo v poletnih mesecih 2018 začela izvajati investicije, ki bodo v celoti končane predvidoma v prvi polovici leta 2019.

OB1OB1 - Celjski dom

OB2OB2 - OŠ Hudinja

OB3OB3 - Vrtec Zarja, enota Živ žav

OB4OB4 - Vrtec Zarja, enota Iskrica

OB5OB5 - Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica

OB6OB6 - IV. OŠ Celje

OB7OB7 - OŠ Glazija Celje

OB8OB8 - II. OŠ Celje

Izvedba investicije: 2018 in 2019
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 4.054.573,16 EUR
Kvota evropskega financiranja: 1.600.460,51 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba projekta: mag. Barbara Gorski, Oddelek za družbene dejavnosti 
barbara.gorski@celje.si, 03 42 65 853

Izvedba projekta, zasebni partner: mag. Evgen Zgoznik, Energetika Celje 
evgen.zgoznik@energetika-ce.si, 03 42 53 320

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje