Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

Novogradnja telovadnice pri I. OŠ Celje

Analiza obstoječega stanja in razlogi za pristop k investiciji
Ker je bila I. osnovna šola zgrajena že leta 1875, jo je potrebno zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obnavljati, prostore pa prilagajati novim normativom. Dejavnost športne vzgoje se odvija v premajhnih prostorih stare telovadnice. Vadbene površine so  neustrezne, spremljajoči prostori so premajhni. Poleg telovadnice uporablja šola za izvajanje športne vzgoje tudi zunanja športna igrišča za košarko, rokomet in nogomet. Tako se je vrsto let opozarjalo na pomanjkanje vadbenih površin, ki jih šola nujno potrebuje za izvajanje pouka in dejavnosti.

Glede na opisano problematiko se je Mestna občina Celje odločila, da prične z izvajanjem aktivnosti za ureditev in zagotovitev ustrezne vadbene površine – telovadnice v I. OŠ Celje.

Investicija rešuje kompleksno vprašanje poteka pouka športne vzgoje na I. osnovni šoli Celje in športne dejavnosti širše skupnosti ter je prvenstveno namenjena zagotavljanju ustreznega prostora za potrebe programa športne vzgoje, v popoldanskem času in ob koncu tedna pa bodo uporabljali prostore telovadnice tudi športna društva in drugi prebivalci.

Opis projekta
Lokacija: Mestna občina Celje, Zazidalni načrt Glazija, mestna četrt Dolgo polje, območje znotraj šolskega prostora pri I. osnovni šoli ob Vrunčevi ulici. Lokacijsko in oblikovno je najustreznejša rešitev obstoječega stanja pozicioniranje nove telovadnice na severozahodni strani obstoječe šole.

Mikrolokacija projekta:
telovadnica1

Glavni vhod v telovadnico bo na jugovzhodnem vogalu, kjer bo preko povezovalnega hodnika povezava z obstoječim objektom osnovne šole. Prostorsko se na ta način skuša ustvariti razmerje med starim in novim in tako obstoječi arhitekturi dodati novo vsebino. Telovadnica bo imela dve etaži, pritličje in galerijo; skupaj 2.442,37 m2 neto površine objekta.

Namen investicije je z novogradnjo telovadnice, ki se jo s povezovalnim hodnikom naveže na obstoječo šolo oz. telovadnico, rešiti prostorski problem celotne osnovne šole ter tudi problematiko širše skupnosti.

Cilj investicijskega projekta je povezan s strategijo zagotavljanja ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnega načina dela. Predvidena investicija novogradnje telovadnice bo skupaj reševala probleme vzgoje in izobraževanja ter športa na vseh nivojih.

Primarno bo novozgrajena telovadnica namenjena izvedbi pouka športne vzgoje, tako bodo učenci in učitelji lahko delovali v normalnih delovnih pogojih, kot jih imajo druge šole, hkrati pa bo imela investicija tudi širši družbeni pomen. Izvedba predmetne investicije bo omogočila izvajanje vseh naštetih programov ter dopolnila celostno podobo športnih objektov za izvajanje posameznih programov športa v samem centru Celja ter v celotni občini Celje. Zagotovitev športne infrastrukture namreč omogoča nadaljnji razvoj športa in rekreacije ter čim širše vključevanje mladih v različne športne oziroma interesne programe ter s tem zagotovitev pozitivnega posrednega vpliva na vzgojo mladih. Nova telovadnica bo poleg obstoječih dejavnosti vsekakor prispevala k nadaljnjemu razvoju športnih aktivnosti vseh društev in klubov, ki že sedaj izkazujejo velik interes po koriščenju načrtovanih površin. Hkrati z novimi šolskimi prostori bodo na razpolago namreč tudi pokriti prostori za kulturne in zabavne prireditve; nova telovadnica bo dostopna tudi ostalim občanom.

Terminski načrt
Celotna izvedba projekta je predvidena v letih 2011 – 2018. V letu 2011 je bil izdelan Idejni projekt za izgradnjo telovadnice I. OŠ, v letu 2012 so bile na lokaciji opravljene geomehanske raziskave, v letu 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija, ki so omogočile načrtovati izgradnjo telovadnice s pripadajočimi zunanjimi površinami.

Skladno z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, je Mestna občina Celje v začetku letu 2014 naročila preliminarne arheološke raziskave - jedrne vrtine in nato še arheološka sonda, ki so pokazale visok arheološki potencial lokacije, na osnovi katerih so se začela oktobra 2014 tudi arheološka izkopavanja, ki so trajala do januarja 2015. Izvajalec arheoloških raziskav je bil Pokrajinski muzej Celje. Na lokaciji telovadnice I. osnovne šole v Celju smo odkrili ostanke tako prazgodovinske, kot tudi rimske poselitve. Odkriti so bili sicer slabo ohranjeni ostanki pozno keltske oz. pozno latenske naselbine. Poleg prazgodovinske naselbine so bili odkriti tudi ostanki rimske naselbine z lončarsko delavnico. Poleg bivalnih objektov je bila dokumentirana lončarska peč iz začetka 1. stol. n. š. Rimsko naselbino lahko predvsem na podlagi najdb umestimo v čas 1.-3.stol., je pa potrebno poudariti, da so bile rimskodobne plasti in strukture močno poškodovane zaradi kasnejšega obdelovanja polj in posegov zaradi izgradnje taborišča v času 2. svet. vojne.

Slike arheoloških izkopavanj (vir Pokrajinski muzej Celje):
  • telovadnica2
  • telovadnica3
  • telovadnica4
  • telovadnica5
  • telovadnica6


Članek o arheoloških raziskavah pri I. OŠ Celje (avtor dr. Maja Bausovac)

Med izvajanjem arheoloških raziskav in pridobivanjem soglasij nosilcev urejanja prostora so bili izvedeni protipoplavni ukrepi na vzhodni Ložnici, zato ni bilo več potrebe dvigovati objekt iz obstoječe kote terena (šlo je za + 1,20 m), zato smo objekt ponovno projektirali, s čimer so se znižali stroški izgradnje telovadnice. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno novembra 2015. V letu 2016 je Mestna občina Celje zagotovila sredstva v proračunu za izgradnjo telovadnice, s čimer so bili zagotovljeni pogoji za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtno inštalacijskih del. Oddanih je bilo devet ponudb. V mesecu juliju 2016 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem gradnje.

Simulacija izvedbe telovadnice in tehnični podatki o zasnovi in konstrukciji
Objekt je zasnovan v obliki pravokotnika. Tlorisna velikost telovadnice bo 31,80 x 60,40 m. Telovadnica, ki bo večja od normativno potrebne zaradi možnosti večnamenske uporabe, je projektirana kot telovadnica z elementi športne dvorane, ki bo poleg zahtevam za izvedbo osnovnošolske telovadbe zadoščala tudi vsem pogojem za vadbo odbojke, košarke, rokometa ter igranju ligaških tekem. V telovadnici bo nameščena tudi plezalna stena. Igralna površina se bo lahko po potrebi razdelila na tri dele s pomično pregrado. Na tak način se lahko istočasno odvija več različnih športnih panog.

telovadnica7

Objekt bo izveden kot enoladijska hala s stropno ploščo nad prostori pod tribuno in medetažnimi ploščami. Osrednji prostor telovadnice bo imel strešno konstrukcijo na dveh višinah.

V telovadnici bo nameščena tudi plezalna stena do višine 11,50 m in širine do 23,70 m. Zaradi umestitve plezalne stene bo objekt na zahodni strani višji za 4,60 m in se nekje na tretjini objekta pod kotom 45° spusti na nižji, vzhodni del objekta. Igralna površina se lahko po potrebi razdeli na tri dele s pomično PVC pregrado – zložljivo zaveso. Na ta način se lahko istočasno odvija več različnih športnih panog. V telovadnici bodo vsa potrebna orodja, ki so predvidena v osnovnošolskem programu športne vzgoje.

Telovadnica bo locirana na severozahodni strani obstoječe osnovne šole in bo z njo povezana preko pokritega hodnika (širine 2,0 m in višine 2,30 m). Telovadnica bo preko pokritega hodnika povezana tudi z objektom na zahodni strani, ki je namenjen otrokom od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Locirana je vzdolž obstoječe železniške proge.

Telovadnica ima dve etaži – pritličje in 1. nadstropje ter dve medetaži. V 1. nadstropju je po štirih stopnicah dostop na podest, ki je namenjen dostopu na tribune. Iz pritličja je v jugozahodnem delu preko stopnic dostop do dveh prostorov. V pritličju bodo naslednji prostori: avla, igralna površina, pomožni prostori, kotlovnica, prostor za orodja, prostor za čistila, sanitarije, garderobe, pisarna in prva pomoč. Neto površina pritličja je 1.824,71 m2. 1. nadstropje je namenjeno kabinetu in sanitarijam za učitelje, večnamenskima prostoroma in prostoru za strojne instalacije. Iz te etaže vodijo štiri stopnice na podest, od koder je dostop na tribuno s 366 sedeži.

Glavni vhod v telovadnico je lociran na vzhodni strani objekta, kjer bo urejenih nekaj parkirišč in izveden nov dovoz iz Vrunčeve ulice. Pomožni vhodi bodo na zahodni, severni in južni strani objekta. Objekt ima na južni strani dve zunanji požarni stopnišči širine 1,80 m. Dovoz do parcel bo po obstoječi dovozni cesti do I. osnovne šole in po novem cestnem priključku iz Vrunčeve ulice.

Izvajalci projekta
Projektiranje:
Mobile- Arch d.o.o., Celje
odgovorni projektant:Borut Pregelj  

Gradbena dela: As primus d.o.o., Cerknica

Nadzor del: Biro Žveplan d.o.o., Celje
odgovorni nadzornik: Julija Žveplan Dolar

Kontaktni podatki Mestne občine Celje
Skrbnik projekta: mag Barbara Gorski, Oddelek za družbene dejavnosti, 03 42 65 853

Izvedba gradnje: Ana Trunkl, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, 03 42 65 628

Mestna občina Celje je 23. aprila 2018 pri I. osnovni šoli Celje pridobila novo telovadnico, ki sta jo slavnostno odprla župan Bojan Šrot in ravnatelj I. osnovne šole Branko Močivnik. 
 
Sodoben plezalni center

Plezalna stena je bila del objekta že v fazi načrtovanja telovadnice. Iz začetno predvidene višine plezalne stene smo le-to nekoliko povišali. Med gradnjo telovadnice je športno plezanje postalo olimpijska disciplina, s tem pa so se spremenile tudi zahteve glede višine in naklonov plezalnih sten. Ker je bilo potrebno objekt prilagoditi novim zahtevam, smo načrt plezalne stene nadgradili.Plezalni center bo novost, ki bo zanimiva tako za Slovenijo kot tudi za okoliške države. Namenjen bo širšemu krogu uporabnikov. Uporabljali ga bodo lahko otroci, šolska mladina, rekreativni plezalci, plezalci tekmovalci in plezalne reprezentance. Omogočena bo organizacija tekmovanj in različnih izobraževanj (tečaji splošnega plezanja, inštruktorski tečaji, terapevtsko plezanje). V Plezalnem centru bo lahko hkrati plezalo več kot dvajset ljudi, medtem ko bodo v ostalem delu telovadnice nemoteno potekale ostale športne dejavnosti. Plezalni center je bil načrtovan v sodelovanju z vrhunskimi slovenskimi plezalci. Na hitrostni in visoko težavnostni steni so vgrajena tudi avtomatska samovarovala, na balvanski plezalni steni pa  Moon Wall (računalniška povezava z aplikacijo in izbor več tisoč vrst plezalnih smeri).

Telovadnica 1OS 161

Telovadnica 1OS 598

Financiranje investicije
Končna vrednost je približno 3,8 mio EUR. Investicijo je večji del iz proračuna financirala MOC, v višini 72.000 EUR jo je sofinancirala Fundacija za šport, skladno z Zakonom o financiranju občinskih investicij so bila v letu 2017 zagotovljena tudi sredstva v višini 143.000 EUR, v letu 2018 pa 249.000 EUR. 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje