Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NAMERE O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 1557/2 v k.o. 1076 Medlog

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja namero o prodaji nepremičnin parc. št. 1557/2 v  k.o. 1076 Medlog.
Za prodajo zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje.

Izhodiščna prodajna cena za nakup nepremičnine znaša skupaj 1.560,00 EUR (plus pripadajoči davek). Kupnino za predmetno nepremičnino plača izbrani ponudnik na podlagi sklenjene pogodbe, v roku 8 dni po izdaji računa, ki ga izda prodajalec po podpisu te pogodbe.

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge  te namere in se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna ponudba za nakup mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin ali DDV in vse stroške vezane na realizacijo pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Maja Friedrich (e-naslov: maja.friedrich@celje.si , tel.:03/42 65 209).
 
Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 14.04.2021 - 04.05.2021

Priloge:

- namera-priloga (word)


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje