Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV NAMER O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o prodaji 5 m2 nepremičnine parc. št. 514/14, k.o. 1074 – Spodnja Hudinja

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja namero o prodaji 5 m2 nepremičnine parc. št. 514/14, k.o. 1074 Spodnja Hudinja.

Za prodajo zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje.

Izhodiščna prodajna cena za nakup nepremičnine znaša skupaj 150,00 EUR brez vključenega 22% DDV. Kupnino za predmetno nepremičnino plača izbrani ponudnik na podlagi sklenjene pogodbe, v roku 8 dni po izdaji računa, ki ga izda prodajalec po podpisu te pogodbe.

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna ponudba za nakup mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin/DDV in vse stroške vezane na realizacijo pravnega posla.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini Nina Kuzman (e-naslov: nina.kuzman@celje.si, tel.:03/42 65 638).

Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmetnih nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 14.04.2021 - 04.05.2021

Priloge:

- Namera-priloga (word)
 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje