Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NAMERE O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o ravnanju z nepremičninami

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja namero o oddaji cca. 1100 t.m. zemljišča parc. št. 914/6 k.o. Teharje. Za oddajo zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Zakupna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje.

Izhodiščna zakupna cena za zakup nepremičnine znaša skupaj 55,00 EUR/letno. Zakupnino za predmetno nepremičnino plača izbrani ponudnik na podlagi sklenjene pogodbe, v roku 8 dni po izdaji računa, ki ga izda zakupodajalec. Ponudba za zakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna ponudba za zakup mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni ter bo zakupna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo zakupnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini Nina Kuzman (e-naslov: nina.kuzman@celje.si, tel.:03/42 65 638).

Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji predmetnih nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Priloge:

Obdobje objave: 5.2.2021 - 25.2.2021

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje