OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Analiza vode iz izvirov

V letu 2018 smo na izvirih Meškov Studenec, Drenov studenec (Skalna klet) in na izviru Gabrovka vzpostavili občasno preverjanje mikrobiološke in fizikalno kemijske skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi, z izvajanjem vzorčenja in laboratorijskega preskušanja. Laboratorijsko preskušanje izvajamo 4x letno (3x letno mikrobiološke in del indikatorskih parametrov in 1x letno kemijske parametre), v vseh 4 letnih časih.

Rezultati preskušanj pa so odraz trenutnega stanja kakovosti vode. Zaradi možnih vplivov iz okolice se lahko kakovost vode na izviru hitro spremeni. Čeprav so rezultati skladni s Pravilnikom o pitni vodi, ne moremo zagotavljati, da je uporaba vode za pitje iz teh virov ves čas varna in ne moremo izključiti morebitnih škodljivih vplivov na zdravje.

Opozoriti želimo, da uporabniki vodo iz omenjenih izvirov uživajo na lastno odgovornost ter odsvetujemo prenašanje in shranjevanje te vode.

Rezultati preskušanj:
Februar 2018: iz izvida opravljenih laboratorijskih preskusov je razvidno, da so vzorci vode odvzeti 5.2.2018 na vseh treh izvirih, v času odvzema in v preiskanih parametrih, ustrezali kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi, tako v okviru indikatorskih mikrobioloških, kot tudi fizikalno kemijskih preiskav.


Maj 2018: rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev vode, odvzetih dne 15.5.2018 iz Meškovega in Drenovega studenca, ter iz izvira Gabrovka, niso bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi, kar pomeni, da je prišlo do poslabšanja mikrobiološke kakovosti vode iz teh virov. Izvir Gabrovka je bil fekalno onesnažen. Takšna voda ni primerna za pitje.


Avgust 2018: rezultati preskušanja kakovosti vode na izvirih, katerih vzorci so bili odvzeti 31. 8. 2018, so pokazali, da vzorca vode iz Meškovega studenca in studenca Gabrovka nista bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi, saj je prišlo do poslabšanja mikrobioloških parametrov na teh dveh izvirih in zato voda v času odvzema ni bila zdravstveno ustrezna. Voda, odvzeta iz Dornovega studenca (izvir Skalna klet), pa je v času odvzema in v preiskanih parametrih ustrezala kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi.


December 2018: iz poročila o izvedeni analizi vode na izvirih je razvidno, da je voda, odvzeta na dan 10.12.2018 na Dornovem studencu (izvir Skalna klet) in Meškovem studencu ustrezala kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi. Vzorca sta bila skladna tako v okviru indikatorskih mikrobioloških, kot tudi fizikalno kemijskih preiskav. Vzorec vode, odvzet na studencu Gabrovka, ni bil skladen z upoštevanimi kriteriji in zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli ni bil zdravstveno ustrezen. Voda na studencu Gabrovka je bila fekalno onesnažena in zato ni primerna za pitje.


April 2019: s spremljanjem kakovosti vode iz studencev Gabrovka, Skalna klet (Dornov studenec) in Meškovega studenca smo nadaljevali tudi v letu 2019. Analiza vzorca vode iz studenca Skalna klet je bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi in je bila zdravstveno ustrezna, medtem ko vzorca vode, odvzeta iz studenca Gabrovka in Meškovega studenca nista bila skladna s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi. Pri studencu Gabrovka so bile v vodi prisotne koliformne bakterije in enterokoki, slednje upoštevamo kot zanesljive fekalne indikatorje, zaradi česar takšna voda brez ustrezne priprave ni primerna za uporabo kot pitna voda.


Julij 2019: Vsi vzorci, odvzeti 4.7.2019 na studencu Gabrovka, Meškovem Studencu in Dornovem studencu (studenec Skalna klet) niso bili skladni s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi. Vzorca vode iz studenca Gabrovka in Meškovega studenca sta bila zdravstveno neustrezna, saj sta bila fekalno onesnažena. Za vzorec vode iz Dornovega studenca je bilo ocenjeno, da neposredno ne ogroža zdravja ljudi, saj prisotnost koliformnih bakterij (brez sočasne prisotnosti E.coli/enterokokov) ne moremo uporabljati kot pokazatelj fekalnega onesnaženja. Vzorčenje je potekalo po obdobju nestanovitnega vremena z dnevnimi plohami in nevihtami.


Oktober 2019: vzorec, odvzet 4.10.2019 na Dornovem studencu (studenec Skalna klet) je bil skladen z upoštevanimi kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezen. Vzorec vode iz Meškovega studenca ni bil skladen z upoštevnimi kriteriji, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij, kar kaže na onesnaženje z organskimi in anorganskimi snovmi iz okolja. Ker v vzorcu ni bilo potrjene prisotnosti tudi E.coli in/ali enterokovov se ocenjuje, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Vzorec iz studenca Gabrovka ni bil skladen z upoštevanimi kriteriji in ni zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost E.coli, koliformnih bakterij, enterokokov in povečano skupno št. mikroorganizmov pri 22°C. Vzorčenje je potekalo po obdobju nestanovitnega vremena z dnevnimi plohami in nevihtami.


December 2019: vzorec, odvzet 16.12.2019 na Dornovem studencu (studenec Skalna klet) je bil skladen z upoštevanimi kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezen. Vzorec vode iz Meškovega studenca ni bil skladen z upoštevnimi kriteriji, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij, kar kaže na onesnaženje z organskimi in anorganskimi snovmi iz okolja. Ker v vzorcu ni bilo potrjene prisotnosti tudi E.coli in/ali enterokovov se ocenjuje, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Vzorec iz studenca Gabrovka ni bil skladen z upoštevanimi kriteriji in ni zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij in enterokokov. Takšna voda ni primerna za pitje.


Maj 2020: Vsi vzorci vode, odvzeti 8.5.2020, na Dornovem studencu -Skalna klet, studencu Gabrovka, in Meškovem studencu so bili skladni s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi. Vzorci so bili skladni tako v okviru indikatorskih mikrobioloških, kot tudi fizikalno kemijskih preiskav.


Junij 2020: Vzorčenje na vseh treh izvirskih vodah je bilo izvedeno 24.6.2020.
Vzorec vode iz Dornovega studenca (studenec Skalna klet) ni bil skladen s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij in povečano skupno št. mikroorganizmov pri 22°C. Takšna voda ni primerna za pitje.
Vzorec vode iz Meškovega studenca ni bil skladen  s kriteriji Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij. Takšna voda ni primerna za pitje.
Vzorec  vode iz studenca Gabrovka ni bil skladen s kriteriji Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost Escherichie coli in prisotnost koliformnih bakterij. Takšna voda ni primerna za pitje.


Julij 2020: Vzorčenje na vseh treh izvirskih vodah je bilo izvedeno 15.7.2020.
Vzorec vode iz Dornovega studenca (studenec Skalna klet) ni bil skladen s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost koliformnih bakterij. Takšna voda ni primerna za pitje.
Vzorec vode iz Meškovega studenca ni bil skladen  s kriteriji Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala prisotnost  Escherichie coli in koliformnih bakterij. Takšna voda ni primerna za pitje.
Vzorec  vode iz studenca Gabrovka ni bil skladen s kriteriji Pravilnika o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, saj je analiza pokazala  prisotnost Escherichie coli, povečano število koliformnih bakterij in  povečano skupno št. mikroorganizmov pri 22°C. Takšna voda ni primerna za pitje.


Oktober 2020: Vzorčenje na vseh treh izvirskih vodah je bilo izvedeno 19.10.2020.
Iz poročila je razvidno, da voda, odvzeta na dan 19.10.2020 na Meškovem studencu in studencu Gabrovka ni ustrezala mikrobiološkim kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,35/04,26/06,92/06,25/09,74/15 in 51/17- v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in zato voda v času odvzema ni bila zdravstveno ustrezna in neprimerna za pitje. Vzorec odvzet na Dornovem studencu (studenec Skalna klet) je bil skladen z mikrobiološkimi kriteriji iz Pravilnika.

V mesecu oktobru so bili v nabor preiskanih parametrov vključeni tudi pesticidi in njihovi metaboliti, kovine, nitrati in ostala onesnaževala iz priloge B Pravilnika. V obsegu kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni s kriteriji iz Pravilnika.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom, voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi potencialnih zunanjih vplivov se kakovost vode v studencih lahko spreminja.


Maj 2021: s spremljanjem kakovosti vode iz studencev Gabrovka, Skalna klet (Dornov studenec) in Meškovega studenca smo nadaljevali tudi v letu 2021. Rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev vode, odvzetih dne 3.5.2021 iz Meškovega izvira in iz izvira Gabrovka, niso bili skladni s kriteriji Pravilnika o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vzorec odvzet na Meškovem studencu pa je bil skladen s kriteriji iz Pravilnika o pitni vodi.
Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom, voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi potencialnih zunanjih vplivov se kakovost vode v studencih lahko spreminja.


Julij 2021: iz poročila o izvedeni analizi vode na izvirih je razvidno, da je voda, odvzeta na dan 1.7.2021 na Dornovem izviru (izvir Skalna klet), Meškovem izviru in izviru Gabrovka ustrezala kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi. Vzorci so bili skladni s kriteriji Pravilnika o pitni vodi tako v okviru indikatorskih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preiskav in razširjenih kemijskih preiskav ( pesticidi in njihovi metaboliti, kovine, nitrati in ostala onesnaževala). Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom, voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi potencialnih zunanjih vplivov se kakovost vode v studencih lahko spreminja.


Avgust 2021: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vode na izvirih je razvidno, da vzorci vode, odvzeti na dan 13.8.2021 na Meškovem studencu, studencu Skalna klet in studencu Gabrovka niso ustrezali kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,35/04,26/06,92/06,25/09,74/15 in 51/17). Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave.


Oktober 2021: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vode na izvirih je razvidno, da je vzorec vode, odvzet na dan 7.10.2021 na studencu Skalna klet ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,35/04,26/06,92/06,25/09,74/15 in 51/17-Priloga 1).

Vzorec na Meškovem izviru ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen, ker je bila ugotovljena prisotnost Escherichia coli in koliformnih bakterij. Prav tako ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi in ni bil zdravstveno ustrezen vzorec na studencu Gabrovka, ker je bila ugotovljena prisotnost Escherichia coli, koliformnih bakterij, enterokoki in Clostridium perfringens.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni. Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


Maj 2022: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vode na izvirih je razvidno, da je vzorec vode, odvzet na dan 25.04.2022 na Meškovem studencu ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 25.04.2022 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 25.04.2022 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1) in ni bil zdravstveno ustrezen, ker je bila ugotovljena prisotnost Escherichia coli, koliformnih bakterij in enterokokov.
 
Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.Julij 2022: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vode na izvirih je razvidno, da vzorec vode, odvzet na dan 11.07.2022 na Meškovem studencu ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.

Vzorec vode, odvzet na dan 11.07.2022 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 11.07.2022 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1) in ni bil zdravstveno ustrezen, ker je bila ugotovljena prisotnost Escherichia coli, koliformnih bakterij, enterokokov in Clostridium perfringens.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornostAvgust 2022: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi in razširjeni kemijski analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, da je vzorec vode, odvzet na dan 19.08.2022 na Meškovem studencu ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 19.08.2022 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 19.08.2022 na studencu Gabrovka je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


September 2022: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, da vzorec vode, odvzet na dan 26.09.2022 na Meškovem studencu ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.


Vzorec vode, odvzet na dan 26.09.2022 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.

Vzorec vode, odvzet na dan 26.09.2022 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost amonija, escherichie coli, koliformnih bakterij in enterokokov.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.

Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


Junij 2023: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, da je vzorec vode, odvzet na dan 12.06.2023 na Meškovem studencu ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 12.06.2023 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 12.06.2023 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost escherichie coli, koliformnih bakterij in enterokokov.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


Avgust 2023: Iz poročila o izvedeni mikrobiološki analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, da vzorec vode, odvzet na dan 01.08.2023 na Meškovem studencu ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.

Vzorec vode, odvzet na dan 01.08.2023 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) je ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).

Vzorec vode, odvzet na dan 01.08.2023 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost escherichie coli, koliformnih bakterij in enterokokov.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni. 
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


September 2023: Iz poročila o izvedeni razširjeni kemijski in mikrobiološki analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, so vzorci vode, odvzeti na dan 06.09.2023 na Meškovem studencu, na studencu Skalna klet (Dornov studenec) in na studencu Gabrovka ustrezali kriterijem, določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1).


Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom. Voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


Oktober 2023: Iz poročila o izvedeni kemijski in mikrobiološki analizi vzorcev vode na izvirih je razvidno, da vzorec vode, odvzet na dan 03.10.2023 na Meškovem studencu ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.

Vzorec vode, odvzet na dan 03.10.2023 na studencu Skalna klet (Dornov studenec) ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost koliformnih bakterij.

Vzorec vode, odvzet na dan 03.10.2023 na studencu Gabrovka ni ustrezal kriterijem določenim v Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 - Priloga 1). Ugotovljena je bila prisotnost escherichie coli in koliformnih bakterij.

Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom in voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi zunanjih vplivov se lahko kakovost vode hitro spremeni.
Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje