Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Nov Vrtec Hudinja predvidoma v letih 2013/14

Celje, 21. junij 2012 - Mestna občina Celje za nadomestno gradnjo Vrtca Tončke Čečeve, enote Hudinja, pridobiva investicijsko projektno dokumentacijo in spreminja ter dopolnjuje prostorski akt.
Iz poročila o oceni stanja objekta je razvidno, da je za uspešno odpravo pomanjkljivosti potrebno sočasno sanirati strojne in elektro instalacije, urediti estrihe in hidro ter termo izolacijo, skratka sanirati celoten objekt, vključno z dotrajanim stavbnim pohištvom in streho. Zaradi smotrnosti porabe sredstev je v proračunu Mestne občine Celje načrtovana rušitev objekta in gradnja novega na obstoječi lokaciji.

Zgolj nadomestitev, ki jo predvideva prostorski akt za objekt vrtca Hudinja, ni dovolj, zato je Mestna občina Celje pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z namenom umestitve novega, sodobnega objekta.
Mestna občina Celje bo za projekt izgradnje nizko energetskega vrtca iskala vire sofinanciranja tudi na razpisih.

V začetku šolskega leta 2012/2013 izvajanje dejavnosti v obstoječem objektu vrtca ob Ulici Frankolovskih žrtev 38 ne bo mogoče, zato se bodo za pet oddelkov otrok drugega starostnega obdobja iz enote Hudinja zagotovila mesta v Vrtcu Zarja, Enota Čira čara, Škapinova ulica 6 ter v dislociranem oddelku pri Osnovni šoli Frana Roša. Za dva oddelka otrok prvega starostnega obdobja pa v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje.

Z izgradnjo novega vrtca bomo zagotovili ustrezne prostorske pogoje, takšne, kot jih določa zakonodaja. Državni pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca namreč določa, da je potrebno na otroka zagotoviti najmanj 3 m2 ozirom največ 4 m2 notranje igralne površine. V celjskih javnih vrtcih povprečno zagotavljamo 2,82 m2 igralne površine na otroka.

Število otrok, ki so vključeni v javne vrtce Mestne občine Celje se zadnja leta povečuje, predvsem je opazno povečanje števila otrok prvega starostnega obdobja.

Mestna občina Celje se je povečanim potrebam za vključitev otrok ustrezno odzivala in v skladu z realnimi možnostmi od leta 2004 zagotovila materialne pogoje za odprtje 20-ih novih oddelkov.

Vključenost otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo v šolskem letu 2010/2011 je bila 81,2 odstotna, kar je daleč nad slovenskim povprečjem, ki je znašalo 75,3 odstotkov.

Treba je poudariti, da je Mestna občina Celje kljub trenutnim gospodarskim razmeram uspešno zaključila projekt vrtca Dolgo polje III, zaključujemo obnovo Knežjega dvorca in prenavljamo staro mestno jedro. V času poletnih počitnic izvajamo obsežna in nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela na celjskih šolah in vrtcih.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje