Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Svet za trajnostni razvoj Celjske kotline za čimprejšnje sprejetje predpisa za okoljsko sanacijo

Celje, 8. maj 2012 - V Narodnem domu v Celju je včeraj zasedal Svet za trajnostni razvoj Celjske kotline, ki mu predseduje župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Letos se je zaključil projekt "Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline", ki ga je pripravila skupina strokovnjakov z različnih področij. Vodja projekta je doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje in prostor. Projekt so financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sedanje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in Ministrstvo za zdravje.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je uvodoma predstavil aktivnosti Mestne občine Celje v povezavi z realizacijo pobud okrogle mize iz leta 2008. Mestna občina Celje je sledila zaključkom okrogle mize in je v letu 2008 ustanovila Svet za trajnostni razvoj Celjske kotline, ki je strokovno posvetovalno telo, v katerega so vključeni predstavniki ustanov, ki so že ali bodo vključeni v reševanje okoljskih problemov. Namen sveta je obravnava gradiv, poročil in informacij z okoljsko vsebino ter usmerjati in nadzirati potek okoljske sanacije Celjske kotline.
V tem obdobju je Mestna občina Celje tudi pripravila Poročilo o stanju okolja in Program varstva okolja za obdobje 2009 - 2013. Oba dokumenta je svet obravnaval na 2. seji Sveta v letu 2009.
Mestna občina Celje je sledila tudi drugim vsebinam sprejetih pobud in je sofinancirala ali v celoti financirala okoljske raziskave in monitoringe (priloga).

Včerajšnja seja je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta "Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline" (študija bo kmalu dostopna na spletnih straneh Inštituta za okolje in prostor). Projekt je predstavila doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje in prostor. Na predstavitvi so bile podane ugotovitve o stanju okolja v Celjski kotlini, predlogi sanacijskih ukrepov za izboljšanje stanja posameznih delov okolja ter osnutek predpisa za sanacijo prekomerno onesnaženih območij v Mestni občini Celje.

Člani Sveta so ob zaključku predstavitve poročila sprejeli sklep, da podpirajo sprejem predpisa za sanacijo prekomerne onesnaženih območij v MO Celje in dajejo pobudo Vladi RS, da ga sprejme in začne z izvajanjem programa ukrepov.


PRILOGA:

V obdobju od 1. Seje Sveta za trajnostni razvoj v novembru 2008 je Mestna občina Celje sofinancirala ali v celoti financirali naslednje naloge:

 1. Raziskavo za izvedbo sanacije zemljin na območju stare Cinkarne (BTF, prof. Leštan) in pripravila predlog OPPN za to območje. Ta dokument je v postopku Celovite presoje vplivov na okolje, izdelano je Okoljsko poročilo. Predlog prostorskega akta skupaj z Okoljskim poročilom je trenutno v obravnavi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
 2. Financirali smo izdelavo katastra onesnaževalcev zraka (ZZV Celje).V tem dokumentu so opredeljene tudi količine emisij prioritetnih težkih kovin. V okviru ocenjevanja emisij prioritetnih težkih kovin so kot najpomembnejši vir tovrstnih emisij identificirana kurišča. Ta letno emitirajo cca 31 kg svinca, 8 kg kadmija, 8 kg arzena, 3kg niklja. Evidentirane emisije kadmija in arzena iz industrije so nižje od 1kg na leto.
 3. ARSO je za območje MO Celje izdelal oceno virov delcev PM10. V tem dokumentu so bile opredeljene tudi koncentracije težkih kovin, ki so vezane na delce PM10 (koncentracije so v nanogranih/m3). Iz dokumenta je razvidno, da so povprečne koncentracije težkih kovin v delcih PM10, in sicer Cd, As, Ni, Pb tako v poletnem kot v zimskem obdobju pod mejno letno vrednosti. Prav tako so nizke vrednosti ostalih izmerjenih kovin, tudi talija.
 4. Financiramo tudi stalne meritve prašnih usedlin ter prioritetnih težkih kovin - Cd, Pb, Zn, pa tudi Ti v okviru lokalne merilne mreže - 8 lokacij (tudi v bližini območja stare Cinkarne). Rezultati kažejo, da v letu 2010 niso bile presežene mejne letne količine prašnih usedlin niti merjenih težkih kovin. Presežene pa so bile mesečne količine prašnih usedlin (avgust) na eni lokaciji.
 5. sofinancirali smo tudi raziskavo o možnosti gojenja oljne ogrščice na onesnaženih kmetijskih zemljiščih in s tem možnost pridelave te vrste energetskih rastlin na takšnih zemljiščih. Prav tako smo opravili vzorčenje tal in vrtnin na 53 vrtovih;
 6. vključili smo se v EU projekt - URBAN SMS - strategija upravljanja s tlemi. V okviru tega projekta smo skupaj s sodelujočimi evropskimi partnerji, razvili GIS orodja za več funkcijsko vrednotenje tal, pri čemer je med parametri upoštevana tudi obstoječa onesnaženost tal na našem območju. Orodja so namenjena prostorskim planerjem za primerno rabo prostora.


Člani Sveta:

 1. dr. Metka Filipčič, Nacionalni inštitut za biologijo
 2. dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut Ljubljana
 3. dr. Franc Lobnik, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
 4. mag. Marko Zupan, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
 5. dr. Marta Ciraj, Urad za kemikalije
 6. mag. Lucija Perharič, Inštitut za varovanje zdravja RS
 7. Andrej Uršič, Zavod za zdravstveno varstvo Celje
 8. Nikolaja Podgoršek Selič, Cinkarna Celje
 9. prof.dr. Ivan Eržen, Medicinska fakulteta
 10. Lana Stojan, Civilna iniciativa Teharje
 11. Boris Šuštar, Civilna iniciativa Aljažev hrib
 12. mag. Marko Cvikl, Vodovod - kanalizacija, javno podjetje
 13. Milka Leskošek, Simbio, javno podjetje
 14. Janez Peterman, Energetika, javno podjetje
 15. Nina Strle - Mašat, MOC - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
 16. Tanja Srdič, MOC - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje