Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Celje, 19. februar 2021 – Direkcija Republike Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor) za vode obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje (razen Savinje, Pake in Sotle), da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadnega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. 
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega in (vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oziroma drug uporabnik zemljišča so:
- zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča;
- golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme posekati;
- propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način. Material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5,00 m od zgornjega roba brežine potoka;
- potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);
- potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča ( o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijo službo);
- priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.
Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču.
Kot so še sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za vode je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.
  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje