Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Osem javnih objektov, vključno s Celjskim domom, energetsko varčnejših


Celje, 17. oktober 2019 – Energetska sanacija osmih javnih objektov v javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Energetika Celje je zaključena. Mestna občina Celje je s tem projektom kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov in ima odobrenih do 1.600.460,51 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost celotne investicije za upravičene stroške znaša 4.579.548,12 evrov. V tem tednu smo izdali zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja.

Energetsko smo obnavljali Celjski dom, II. osnovno šolo Celje, IV. osnovno šolo Celje, Osnovno šolo Glazija, Osnovno šolo Hudinja, Vrtec Zarja (enoti Živ žav in Iskrica), Vrtec Anice Černejeve (enoto Mavrica).
V vrtcih in šolah je bil izveden toplotni ovoj stavbe, zamenjali smo energetsko neučinkovito stavbno pohištvo in toplotno zaščitili strope proti podstrešju. Na grelna telesa so bili nameščeni termostatski ventili s termostatskimi glavami, rekonstruirane oz. posodobljene so bile toplotne podpostaje, kjer je bilo to potrebno, smo namestili toplotne črpalke, uredili prezračevanje kuhinj, telovadnic in nekaterih drugih prostorov. Zamenjana je bila tudi energetsko neučinkovita razsvetljava. V vrata je izvajalec vgradil samozapirala za zmanjšanje ventilacijskih izgub, hidravlično uravnotežil ogrevalni sistem in optimiziral urnike delovanja ogrevalnih sistemov. Za učinkovit nadzor nad porabo energentov smo v vsaki stavbi namestili digitalni obratovalni monitoring.

Celjski dom je poleg vseh energetskih ukrepov v sklopu energetske sanacije dobil še novo strešno kritino, zaradi dotrajanosti so bile obnovljene tudi piramide. Istočasno smo obnavljali historično fasado Celjskega doma, vključno z balkoni. Dela so tik pred zaključkom. Za sanacijo fasade je MOC iz proračuna zagotovila nekaj manj kot 550.000 EUR.  
Mestna občina Celje zdaj nadaljuje s prvo fazo obnove dvorišča za Celjskim domom. Prenavlja se kompletna komunalna infrastruktura, umešča se dvigalo za dostop gibalno oviranih oseb do dvoran in za lažjo dostavo opreme za prireditve. Vsa dela se izvajajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje, ki aktivno in konstruktivno bdi nad deli in sodeluje pri sanaciji kulturnega spomenika.

Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, to je 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno pomeni manjši ogljični odtis, izboljšuje bivalno oziroma delovno okolje in omogoča prihranke pri vzdrževanju. V dveh letih po zaključku projekta pričakujemo za 1.828.483 kWh letnega prihranka končne energije, letno zmanjšanje porabe primarne energije za 2.256.000,60 kWh, letno povečanje proizvodne energije iz obnovljivih virov energije za 497.080,00 kWh in letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izraženo v ekvivalentu CO2, za 445,78 ton.

Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje