Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

S podporo evropskega projekta IMEAS Mestna občina Celje izdelala lokalni energetski koncept

Celje, 4. julij 2019 – Mestni svet Mestne občine Celje je na torkovi seji sprejel Lokalni energetski koncept (LEK MO Celje), strateški dokument, na podlagi katerega se usmerja  oskrba in raba energije, uvajanje obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in poviševanja energijske učinkovitosti v celotni lokalni skupnosti  za obdobje desetih let.

Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje je bil izdelan s podporo evropskega projekta IMEAS. Ta transnacionalni projekt je v zadnjih letih razvil številne smernice, namenjene izboljšanju zmogljivost javne uprave, agencij in drugih institucij pri načrtovanju integriranih in trajnostnih energetskih politik ter zagotovitvi ustreznih operativnih orodij za doseganje učinkovitega energetskega modela v alpski regiji. Z izdelavo LEK MO Celje so bila omenjena orodja tudi testirana in se bodo v naslednjih mesecih še ustrezno dopolnila. Pri izdelavi Lokalnega energetskega koncepta so se pokazale številne pomanjkljivosti pri načrtovanju energetskih strategij, ki jih projekt IMEAS poskuša premostiti z oblikovanjem vertikalnih, horizontalnih in transverzalnih povezav med različnimi političnimi ravnmi, sektorji, institucijami in državami. Le tako se bo lahko v prihodnje vsaj v državah alpskih regij oblikoval poenoten in celosten pristop k energetskemu načrtovanju.

Dolgoročni cilji Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Celje so:
Cilj 1:Znižanje skupne rabe toplotne energije v stavbah negospodarskega sektorja  za 12 % do leta 2028 glede na leto 2017
Cilj 2: Znižanje rabe električne energije v javnih stavbah in rabe za javno razsvetljavo za  5 % do leta 2028 glede na leto 2017
Cilj 3: Povečanje deleža obnovljivih virov energije v negospodarskem sektorju za 3 % do leta 2028 glede na leto 2017
Cilj 4: Znižanje toplogrednih plinov v prometu za 6 % do leta 2028 glede na leto 2017
Cilj 5: Izboljšanje osveščenosti in spodbujanje deležnikov k učinkovitejši rabi energije
Cilj 6: Znižanje emisij CO2 zaradi rabe toplotne in električne energije v negospodarskem sektorju pod 1.110 kg na prebivalca do leta 2028

Mestna občina Celje ima imenovanega upravljavca energetskega koncepta, ki je zaposlen v javnem podjetju Energetika Celje, d. o. o. in je bil imenovan s sklepom župana. Njegove naloge so predvsem spremljati izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta LEK in za občinsko upravo in mestni svet pripravljati letna poročila o doseganju zastavljenih ciljev iz akcijskega načrta LEK.

LEK, ki določa načine in orodja, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, podjetjih in javnih ustanovah, smo oblikovali v tesnem sodelovanju z Zavodom Kssena - Energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško.
Določa tudi načine in orodja, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, podjetjih in javnih ustanovah ter predvideva konkretne učinke, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz energetskega koncepta.
LEK je obvezna strokovna podlaga za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Mestna občina Celje je zanj že dobila soglasje pristojnega ministrstva, v katerem je potrjeno, da je LEK MO Celje skladen z nacionalno energetsko politiko, da vsebuje vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku in je usklajen z določbami 29. člena Energetskega zakona.
Lokalni energetski koncept je po sprejetju na mestnem svetu zavezujoč dokument na področju načrtovanja, rabe, upravljanja energije ter planiranja in izvedbe investicij v javnem in tudi privatnem sektorju. To pomeni, da je lokalna skupnost dolžna izvajati ukrepe navedene v akcijskem planu, ter upoštevati napotke iz LEK pri razvoju energetske oskrbe in rabe energije.

Izzivi pri oblikovanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Celje:
- Podatke o rabi energije na celotnem področju MOC je bilo potrebno pridobivati iz več baz (nacionalnih, lokalnih, javnih, zasebnih), zaradi česar je bilo pridobivanje podatkov dolgotrajen in zamuden proces. Marsikdaj so pridobljeni podatki pomanjkljivi, napačni ali zgolj približni.
- Več kot 80 % celotne energije v Celju porabijo zasebna podjetja, ki pa niso dolžna objavljati podatkov o rabi energije ali izvajati ukrepov za energetsko učinkovitost, ki jih predlaga občina. Ključnega pomena bi bilo iskanje medsebojno koristne povezave med občino in zasebnimi podjetji, ki bi slednja spodbudila k sodelovanju v procesu lokalnega energetskega načrtovanja.
- Izdelava lokalnega energetskega koncepta temelji na številnih dokumentih, med drugim na Energetskem konceptu Slovenije in Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 56/2016) ter na več akcijskih načrtih, strategijah in operativnih programih, pri čemer pa se marsikdaj med posameznimi dokumenti pojavijo neskladja.

Prvi Lokalni energetski koncept je MO Celje sicer sprejela že leta 2011.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje