Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zaključuje se tri letni evropski projekt GreenerSites  

Celje, 19. junij 2019 – Konec meseca se bo zaključil tri letni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij in upravljanje z njimi. Njegov končni cilj je, da s pripravo strategij in orodij, ki temeljijo na celostnem trajnostnem pristopu, prispevamo k čistejšim, bolj zdravim in privlačnim funkcionalnim mestnim območjem (FUO). V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje. 

slika OPPN2


V Celju veliko pozornost namenjamo urejanju zelenih površine in se zavedamo njihovega pomena za kakovost življenja. Načrtno sadimo nova drevesa in smo zelo ponosni na mestni gozd. Na drugi strani mesta pa imamo okoli sedemnajst hektarov veliko območje Stare Cinkarne, na katerem je od leta 1875 do 1990 obratovala metalurško – kemična industrija Cinkarne Celje.


cinkarna


Ta predstavlja za naše mesto velik okoljski problem. Od leta 2002, ko je Mestna občina Celje to območje, onesnaženo s težkimi kovinami, prevzela v posest, si prizadevamo, da bi ga postopoma reurbanizirali. Ko smo pred petnajstimi leti za potrebe širitve Tehnopolisa (izgradnja poslovne cone Gaberje-jug) gradili komunalno opremo, je med gradbenimi deli nastalo dobrih 15.000 kubičnih metrov zemeljskih izkopov, ki so bili zaradi visokih koncentracij onesnažil uvrščeni med nevarne odpadke. Sanacija z uporabo imobilizacije s kalcitnim pepelom, ki jo je izvedlo podjetje Stonex, nas je stala nekaj več kot milijon evrov. Čeprav se je ta postopek izkazal za uspešnega, smo se leta 2016 z veseljem pridružili projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev poskusno izvedli tri različne metode, ki niso primerne samo za reurbanizacijo Stare Cinkarne, temveč so nam lahko v pomoč tudi pri načrtovanju in  urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah, parkirišča in zemljišča za rekreacijske namene. 
Remediacija z imobilizacijo 
Metodo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Onesnaženo zemljino je mešal s primernim aditivom, pri čemer so se potencialno strupeni elementi s kemičnimi in fizikalnimi mehanizmi pretvorili v nizko mobilni in slabo topni kompozit. 
Remediacija s hladno reciklažo
Metodo, ki temelji na bitumenski cementni stabilizaciji, so na pilotnem območju Stare Cinkarne izvedla podjetja VOC Celje, Ekologija, d. o. o., VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d. o. o., in VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami, d. o. o.
Priprava ustrezne mešanice organo-mineralnega substrata
Pilotno metodo je zasnoval in izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. Aktivni substrat je pripravil iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine. 
  
V okviru projekta GreenerSites smo na pilotnem območju Stare Cinkarne trajno vgradili pet piezometrov in vzpostavili začetno prostorsko bazo podatkov o onesnaženosti tal na območju celotne občine, ki jo bomo v prihodnosti še dopolnjevali. Skupaj s strokovnjaki smo poleg okroglih miz, ki so bile namenjene občanom, dijakom, študentom in predstavnikom različnih podjetij ter ustanov, pripravili tudi lokalno izobraževanje za zaposlene v občinski upravi, ki so pri svojem delu kakorkoli povezani z okoljsko problematiko. 

Okrogla miza GreenerSites ENTJUR2 Copy

Izdali smo tudi Strateški akcijski načrt za funkcionalno urbano območje Mestne občine Celje, ki je skupno delo strokovnjakov in zaposlenih na Mestni občini Celje. Gre za strateški dokument, v katerem smo predstavili obstoječe stanje na opuščenem, degradiranem industrijskem območju, možne načine remediacije in med drugim tudi probleme, ki jih bo na poti do našega skupnega cilja potrebno rešiti. Gre za obsežen projekt, ki ga sami kot lokalna skupnost finančno ne bomo mogli izpeljati, zato pričakujemo, da se bodo našim prizadevanjem za čistejše, bolj zdravo funkcionalno mestno območje poleg države pridružili tudi tisti, ki so onesnaženje v preteklosti povzročili.


Lokalno izobraevanje


Podatki o projektu GreenerSites
Projekt podpira transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA/Central EUROPE. Sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj.
Vrednost projekta          3.795.769 EUR
Sofinanciranje ESRR       3.117.919 EUR
Trajanje projekta          1.6.2016 – 31.7.2019
Vrednost projekta MOC            318.465 EUR
Sofinanciranje ESRR v EUR       270.695 EUR
V projektu je sodelovalo 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope (Italija, Hrvaška, Nemčija, Poljska in Slovenija), ki si prizadevajo za izmenjavo in nadgradnjo znanj s področja celostnega okoljskega upravljanja degradiranih območij. Kot pridružen partner je bilo v projektu vključenih tudi 14 institucij. Pridružen partner za Slovenijo je bilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje