Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Naslednje leto javni vrtci v Mestni občini Celje nekoliko dražji

Celje, 14. november 2017 – Na 22. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so svetniki obravnavali Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje. Z 29-imi glasovi za so svetniki sprejeli sklep, ki zvišuje cene oskrbe v javnih vrtcih in bo v veljavo stopil 1. januarja 2018.

Cena, ki jo občinska uprava predloži v potrditev mestnemu svetu, je oblikovana na podlagi povprečnih cen za istovrstne programe v vrtcih. 

Novo izračunana cena programa za oddelek 1. starostnega obdobja znaša 450,67 EUR na otroka in je višja za 7,03 % glede na sedaj veljavno. Za oddelek 2. starostnega obdobja znaša novo izračunana cena 324,17 EUR in je višja za 5,61 %, glede na sedaj veljavno. Novo izračunana cena kombiniranega oddelka je 356,27 EUR in je višja za 4,94 %. Starši bodo višjo oskrbnino za vrtec plačevali od 1. januarja 2018 dalje.

Mestna občina Celje še naprej ohranja splošne olajšave za otroke v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,80%, drugega starostnega obdobja za 3,46 % ter za otroke v starostno kombiniranem oddelku za 3,27%. Prav tako se ohranja možnost počitniških rezervacij in oprostitve plačil v primeru zdravstvenih razlogov.

Državni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno. V primeru, da pride med letom do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene, pa lahko vrtec ali pristojni upravni organ občine ustanoviteljice predlaga uskladitev cene. Veljavne cene programov v javnih vrtcih je Mestna občina Celje nazadnje uskladila v preteklem letu in veljajo od 1. septembra 2016. Mestna občina Celje je septembra letos javnim vrtcem posredovala navodila za preračun veljavnih cen programov. Kot elementi za oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela zaposlenih v vrtcih, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Vrtci so ceno posameznega programa izračunali tako, da so na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov izračunali posebej za programe v istovrstnih oddelkih in delili s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za posamezen oddelek. K tem stroškom so prišteli stroške dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in še sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev.

S 1. januarjem 2017 je bil uveljavljen Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju z upoštevanimi napredovanji in spremembami plačnih razredov po Aneksu h Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje. Zakon je prinesel  spremembe na področju plač zaposlenih v vrtcih.

Spodaj je tabela, ki prikazuje primerjavo sedanjih plačil za otroka v oddelku prvega starostnega obdobja in predlaganih novih plačil (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec).

Tabela1


Največ otrok je vključenih v oddelke drugega starostnega obdobja, v katerih so otroci od treh let do vstopa v šolo. Spodaj je tabela, ki prikazuje primerjavo sedanjega plačila in plačila po novem (ob predpostavki, da je otrok v vrtcu cel mesec).

Tabela2

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje