Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje bo z mehanizmom CTN izvedla investicije v predvideni višini 22 milijonov EUR

Celje, 16. oktober 2017 – Mestna občina Celje (MOC) bo s pomočjo evropskih sredstev z mehanizmom celostnih trajnostnih naložb (CTN) v tej finančni perspektivi uresničila več projektov, ki bodo pospešili razvoj urbanega prostora in izboljšali kakovost življenja občanov. S spodaj navedenimi projekti bomo porabili vsa razpoložljiva sredstva za sofinanciranje iz tega mehanizma in izvedli investicije v predvideni višini 22 milijonov EUR.

MOC je na mehanizem CTN že prijavila projekte:
-Energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje za objekta Ob gozdu 3 in na Pohorski ulici 2 (315.000 EUR), ki zajema vsa stanovanja v javni lasti, ki zadoščajo pogojem povabila,
-projekt Generator (3,5 mio EUR),
-prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih Mestne občine Celje (608.000 EUR).

V povabilu Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) oktobra 2017 bo MOC prijavila še projekte trajnostne mobilnosti za dodatno ureditev kolesarskega in peš prometa v predvideni vrednosti 1,6 mio EUR. V prihodnjem letu še projekt Park and ride za podporo trajnostni mobilnosti v predvideni vrednosti 2,5 mio EUR in projekt izgradnje soseske Dečkovo naselje DN10 v predvideni vrednosti 13,5 mio EUR. 

Pri energetski obnovi stanovanj so sredstva namenjena izvedbi toplotne izolacije ovoja stavbe in zamenjavi stavbnega pohištva, preprečevanju toplotnih mostov, vgradnji energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov in sistemov energetskega upravljanja. Na povabilo za sofinanciranje projektov energetske prenove večstanovanjskih stavb po mehanizmu CTN, ki je namenjeno sofinanciranju energetske prenove večstanovanjskih stavb v več kot 75 % javni lasti so se odzvale Nepremičnine Celje, ki so prijavile projekt energetske sanacije večstanovanjskega objekta Ob gozdu 3 in Pohorske ulice 2. Dela so ocenjena na 315.000 EUR in bi se naj zaključila decembra 2018.

Projekt Generator bo zajemal obnovo stavbe Gubčeva 1 (prej veleblagovnica T). V projektu bo izvedena ureditev zgornjih treh nadstropij in treh medetaž. Vsebina bo namenjena vsem generacijam od predšolske mladine do odraslih, zagonskih in visokotehnoloških podjetij ter drugih subjektov s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo. V objektu bo vzpostavljen znanstveno industrijski park z učnimi eksponati in eksperimenti, ki bodo nudili tematsko povezanost z regijsko industrijo, ter prostori namenjeni start up podjetjem, inovativnim posameznikom in visokotehnološkim podjetjem. S tem projektom želimo z vključenostjo od najmlajših generacij dalje ponuditi okolje, kjer je smiselno povezano izobraževanje in sposobnost ter interesi posameznika z odpiranjem pogleda v prihodnost za uporabo znanj in kreativnosti v industriji. Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarskimi deležniki. Izvedba projekta se bo predvidoma odvijala v letih 2018 in 2019. Investicija je ocenjena na 3,5 mio EUR, od tega pričakujemo 2,8 mio EUR sofinanciranja.

Pri projektu Prenove stanovanj na nerevitaliziranih območjih gre za projekt energetske in uporabne prenove 26 stanovanj v večstanovanjskih objektih na različnih lokacijah v Mestni občini Celje (Cankarjeva ulica, Glavni trg, Pohorska ulica, Ulica Frankolovskih žrtev idr. ), na katerem se bodo prenovile funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Z njimi bomo zadovoljili nekaj potreb po najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine: upravičenci do neprofitnih stanovanj, namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, podjetniki, starejši) in službenih stanovanj. S tem bomo doprinesli k revitalizaciji objektov in območij, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno jedro). Prenovljenih bo 1.250 m2 stanovanjskih površin. Investicija se bo izvajala v letih 2017 in 2018 in je ocenjena na 608.000 EUR, od tega pričakujemo 293.000 EUR sofinanciranja.

Predvidoma letos jeseni se napoveduje še tretje povabilo za sofinanciranje projektov z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb (CTN), in sicer za področje trajnostne mobilnosti. Za trajnostno mobilnost je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) na voljo 2,610,844 EUR. Gre za mehanizem CTN iz prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost. Na to povabilo se bomo na Mestni občini Celje najprej odzvali s projektom razvoja kolesarske infrastrukture, za naslednje povabilo pa se pripravlja še projekt P+R (Park and Ride). Projekt za razvoj kolesarske infrastrukture bo zajemal izvedbo kolesarskih povezav in pripadajoče kolesarske infrastrukture (kolesarska stojala, nadstrešnice), postavitev postaj javnega sistema izposoje koles in povezano infrastrukturo za pešce. 

Za prihodnje leto tečejo priprave za projekt Dečkovo naselje, kjer bi predvidoma zgradili stanovanjsko sosesko na površini 20.000 m². Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, izgradnja 6 stanovanjskih objektov s 130-140 stanovanji in parkirno hišo s parkirišči za stanovalce. Finančni viri bodo zagotovljeni s strani Mestne občine Celje in Nepremičnin Celje ter iz evropskega sofinanciranja. Zaenkrat je vrednost investicije ocenjena na 13.5 mio EUR.

Oktobra 2017 je predvidena objava povabila Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo k prijavi regijskih projektov v drugi Dogovor za razvoj regije. Največ sredstev bo na razpolago za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer za aglomeracije nad 2.000 populacijskih enot (PE, ena oseba je ena populacijska enota). Mestna občina Celje v sodelovanju z Vo-Ka tako pripravlja projektno dokumentacijo za dokončno ureditev odvajanja odpadnih voda v aglomeraciji Celje ter aglomeraciji Vojnik, ki delno spada v Mestno občino Celje. Z namenom spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti je Mestna občina Celje v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško, Žalec, Vojnik in Dobrna že dokončala idejne projekte za umestitev regijske kolesarske poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo te občine intenzivno urejajo zemljišča ter nadaljnjo projektno dokumentacijo, tj. izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedbo. Tako želimo v drugi Dogovor za razvoj regije vključiti regijske kolesarske povezave: Celje–Štore–Šentjur, Celje–Vojnik–Dobrna in Celje–Žalec v okviru danih finančnih možnosti. Sofinancerska sredstva bodo namenjena tudi izboljšanju regionalne mobilnosti. Prioriteta Mestne občine Celje je izgradnja navezovalne ceste Teharje–AC priključek Teharje-AC Celje vzhod. Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje