Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje pripravljena na razpise trajnostne mobilnosti

Celje, 5. oktober 2017 – Mestna občina Celje ima pripravljene projekte za napovedane razpise trajnostne mobilnosti. Ukrepi sprejete Celostne prometne strategije se bodo implementirali v več projektih in tako spodbujali trajnostne načine mobilnosti (hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in alternativne oblike mobilnosti).

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument, v katerem so orisani vizija in cilji celostno urejenega prometa ter ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, trajnostnega načrtovanja in ozaveščanja ter predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov. V strategiji je tako med drugim načrtovano izboljšanje obstoječe peš in kolesarske infrastrukture ter gradnja nove, vzpostavitev učinkovitega javnega (mestnega) potniškega prometa, celovito urejanje parkiranja, izboljšanje prometne varnosti, razbremenitev prometa v središču mesta Celje, izvedba promocijskih, izobraževalnih in ozaveščevalnih akcij, itd. Celostna prometna strategija Mestne občine Celje pomeni nov korak v dolgoročnem procesu celostno urejenega prometa. 
Za izvedbo ukrepov, ki izhajajo iz Celostne prometne strategije in njenega izvedbenega načrta so zdaj na voljo tudi sredstva za sofinanciranje.

S sredstvi Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je 29. septembra 2017 objavilo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) za ukrepe CPS bi želeli vzpostaviti sistem izposoje koles, postaviti parkirišča za kolesa in postajališča javnega potniškega prometa ter delno izvesti tudi infrastrukturo za pešce in kolesarje.

Za trajnostno mobilnost je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) na voljo 2,610,844 EUR. Gre za mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN) iz prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost. Na to povabilo se bomo na Mestni občini Celje najprej odzvali s projektom razvoja kolesarske infrastrukture, za naslednje povabilo pa se pripravlja še projekt P+R (Park and Ride). Projekt za razvoj kolesarske infrastrukture bo zajemal izvedbo kolesarskih povezav in pripadajoče kolesarske infrastrukture (kolesarska stojala, nadstrešnice), postavitev postaj javnega sistema izposoje koles in povezano infrastrukturo za pešce.

V začetku leta 2018 pričakujemo objavo razpisa EKO SKLADA s pomočjo katerega želi MOC kupiti osem avtobusov. Gre za srednje velike mestne nizkopodne avtobuse dolžina cca. 8 metrov s približno 20 sedeži in prav toliko stojišči. Avtobusi bodo primerni tudi za prevoz invalidnih oseb. Čas nakupa kot tudi vrsta pogona sta odvisni od razpisa EKO SKLADA, najverjetneje pa bodo avtobusi na plinski pogon. Z osmimi avtobusi je možno zagotoviti 20-minutno frekvenco na štirih linijah, ki bodo sprva uvedene. Ocena vrednosti celotne investicije za MOC bo 1,3 mio EUR, EKO SKLAD bo zagotovil sredstva v višini 845.000 EUR, kar predstavlja 80 odstotkov od neto vrednosti nakupa.

Kmalu pričakujemo tudi objavo povabila Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo k prijavi regijskih projektov v drugi Dogovor za razvoj regije. Z namenom spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti je Mestna občina Celje v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško, Žalec, Vojnik in Dobrna že dokončala idejne projekte za umestitev regijske kolesarske poti. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo te občine intenzivno urejajo zemljišča ter nadaljnjo projektno dokumentacijo, tj. izdelavo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedbo. Tako želimo v drugi Dogovor za razvoj regije vključiti regijske kolesarske povezave: Celje–Štore–Šentjur, Celje–Vojnik–Dobrna in Celje–Žalec v okviru danih finančnih možnosti. Sofinancerska sredstva bodo namenjena tudi izboljšanju regionalne mobilnosti. Prioriteta Mestne občine Celje je izgradnja navezovalne ceste Teharje–AC priključek Teharje-AC Celje vzhod.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje