Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

MESTNA OBČINA CELJE OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2017

Zaslužnim občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupina) za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo Celja.
 
Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 125/04, 08/12 in 81/13) Mestni svet Mestne občine Celje podeljuje
 
1. 
NAZIV
ČASTNI MEŠČAN,
 
ki ga lahko prejme posameznik za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled mesta doma in v tujini.
 
2.
ZLATI, SREBRNI IN BRONASTI CELJSKI GRB,
 
ki ga lahko prejme posameznik ali skupina in sicer: 
 
ZLATI CELJSKI GRB
za izredno življenjsko delo ter za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni
za razvoj in promocijo Mestne občine Celje ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine.
 
SREBRNI CELJSKI GRB
za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj Mestne občine Celje, ki praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti.
 
BRONASTI CELJSKI GRB
za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
 
3.
KRISTALNI CELJSKI GRB,
 
za odličen uspeh in perspektivnost celjskih diplomantov, ki so v letu 2016 pridobili najmanj sedmo raven izobrazbe in katerih povprečna ocena v celotnem študijskem obdobju je 9.00 in več. Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik s stalnim prebivališčem v Celju samo enkrat.
 
POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ LAHKO PODAJO POSAMEZNIKI, DRUŽBE, ZAVODI, POLITIČNE IN DRUGE ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI, DRUŠTVA TER ORGANI LOKALNE SKUPNOSTI.
 
Pobude za podelitev naziva častni meščan Celja, zlatega, srebrnega in bronastega celjskega grba morajo biti predložene v pisni obliki in morajo vsebovati naslednje dokumente in priloge:
 
1. splošne podatke o pobudniku,
2. predstavitvene podatke o kandidatu,
3. vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
4. utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je  predlagana podelitev,
5. dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
6. podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi podobnimi uspehi in dosežki, v kolikor je to možno.
 
Pobuda za podelitev kristalnega celjskega grba mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje dokumente in priloge:
 
1. splošne podatke o pobudniku,
2. podatke o kandidatu (kratek življenjepis z opisom izobraževalne poti in obštudijskih aktivnosti ter doseženih uspehov),
3. overjeno potrdilo o končani izobrazbi,
4. potrdilo o povprečni oceni v celotnem študijskem obdobju vključno z oceno diplome,
5. potrdilo o stalnem bivališču v Mestni občini Celje,
6. naslov diplomskega dela, njegov povzetek ter mnenje o pomenu, ki ga ima diplomsko delo za Celje,
7. datum pobude.
 
Pisna pobuda mora vsebovati datum pobude in podpis pobudnika. Pisna pobuda je popolna, če vsebuje vse zahtevane dokumente in priloge.
 
Pisne pobude pošljite na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako »razpis za podelitev priznanj v letu 2017« in v word-ovi različici na elektronski naslov: mestna.obcina.celje@celje.si. Rok za oddajo pobud je do vključno torka, 31. januarja 2017.
 
Komisija bo obravnavala le pravočasno prispele in popolne pobude. 
 
Prispele pobude za priznanja, razen za kristalni celjski grb, lahko komisija po lastni presoji prekvalificira.
 
Komisija bo posredovala predlog prejemnikov priznanj Mestne občine Celje v letu 2017 v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje, prejemniki pa bodo priznanja prejeli na slavnostni prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje 11. aprila 2017.
 
MESTNA OBČINA CELJE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA, PRIZNANJA IN NAGRADE

Kontaktna oseba: Tina Vrečko (tina.vrecko@celje.si), tel. 03/4265-737


 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje