NOVICE IN OBVESTILA

Končana prva faza priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje

Celje, 27. oktober 2016 – Z analizo stanja in oblikovanjem scenarijev se je zaključila prva faza priprave Celostne prometne strategije (CPS) Mestne občine Celje, katere namen je vzpostavitev trajnostnega prometnega načrtovanja oz. spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, javni potniški promet). V drugi fazi priprave Celostne prometne strategije želi Mestna občina Celje, skupaj z občani in občankami, oblikovati vizijo, določiti cilje ter ukrepe, ki bodo zagotavljali boljšo dostopnost za vse skupine prebivalcev, izboljšali prometno varnost, zmanjšali onesnaženost zraka z delci PM10, porabo energije ter izboljšali privlačnost in kakovost mestnega okolja. Javni razpravi bosta predvidoma 16.11.2016 in 7.12.2016 ob 16. uri v zgornji stranski dvorani Narodnega doma v Celju. Občani in občanke Mestne občine Celje, pa lahko sporočite, v kakšnem mestu si želite živeti in katere ukrepe bi bilo po vašem mnenju treba izvesti tudi na preko elektronske pošte na cps.celje@savaprojekt.si.
 
Obremenitve s prometom v Celju 
Analiza motornega prometa je pokazala, da obroč okoli mesta Celje dnevno prečka več kot 100.000 vozil. Najbolj obremenjena je Mariborska cesta, kjer je dnevno več kot 20.000 vozil, precej obremenjena je tudi Kidričeva z do 17.000 vozili. Mestna občina Celje si bo v okviru priprave Celostne prometne strategije tako prizadevala vzpostaviti pogoje, ki bodo ljudi spodbujali k uporabi prevoznih sredstev, ki so okoljsko, prostorsko in finančno bolj učinkovita, bolj zdrava, pa tudi bolj varna.  
 
Vključevanje javnosti
V sklopu izdelave Celostne prometne strategije so na Mestni občini Celje, v sodelovanju z izvajalcem Celostne prometne strategije, podjetjem Savaprojekt d.d. Krško, doslej že izvedli dve javni razpravi z občani in drugo zainteresirano javnostjo. Občani in občanke Mestne občine Celje, pa so lahko od meseca julija do septembra 2016 sodelovali tudi v nagradni anketi o prometu v Mestni občini Celje.  
 
Kaj o prometu v Mestni občini Celje menijo občani in občanke
Rezultati ankete, v kateri je sodelovalo 417 občanov in občank Mestne občine Celje kažejo, da si prebivalci najbolj želijo izboljšanja stanja na področju kolesarskega prometa, medtem, ko so ureditve vezane na pešačenje prejele najvišje povprečne ocene (urejenost pločnikov in prehodov za pešce). Kljub temu pa je iz odgovorov anketirancev mogoče razbrati, da možnosti za izboljšave vseeno obstajajo, predvsem kar se tiče prilagoditve prometnih površin za gibalno ovirane osebe in ureditev varnih šolskih poti.
Pogoji za uporabo avtomobila v mestu so po mnenju anketirancev zelo dobri, njihovo dodatno izboljšanje pa nizko na lestvici prioritet. Prepoznana in dobro ocenjena je bila tudi urejenost in število parkirišč za osebna vozila.
 
Kako potujejo Celjani in Celjanke
Veliko večino poti na delo, približno 83 % občani in občanke opravijo z avtomobilom. Ostali uporabljeni načini prihoda na delo zajemajo še kolo (11 %), peš (3 %), motor (2 %) in taksi (1 %). Za pot po opravkih, v trgovino, na rekreacijo, prireditev, ipd. občani in občanke sicer redkeje uporabljajo avtomobile (takšnih je 60 % vseh opravljenih poti) in več kot tretjino opravljenih poti opravijo s kolesom ali peš. 
Po podatkih iz ankete je povprečno število avtomobilov na gospodinjstvo v Mestni občini Celje 1.6, več kot 80 % vprašanih pa ima v gospodinjstvu 1 ali 2 avtomobila. 
 
Potencial za razvoj avtobusnega prometa
Analiza razdalj med domom anketirancev in najbližjim postajališčem javnega potniškega prometa je pokazala, da ima skoraj 75 % občanov Mestne občine Celje, avtobusno postajališče od doma oddaljeno do 500 m, kar pomeni manj kot 10 minut hoje. Ta podatek nakazuje na zelo dobro pokritost območja Mestne občine z mrežo avtobusnih postajališč in na velik potencial, ne le na kolesarski in peš promet, temveč tudi za razvoj frekventnega avtobusnega javnega potniškega prometa.
 
Kako naprej
V prihajajočih treh mesecih bo Mestna občina Celje, skupaj s širšo javnostjo poskušala najti rešitve, ki bodo prispevale k izboljšanju stanja na področju prometa. Občanke in občane Mestne občine Celje ter drugo zainteresirano javnost vabijo, da se udeležijo javnih razprav ter drugih dogodkov in aktivno sodelujejo pri oblikovanju Celostne prometne strategije Mestne občine Celje. 
 
Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:
 
Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo
gregor.globocnik@celje.si, 03 42 65 630
 
Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842 

Ogled fotogalerije 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje