Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje je bila edini možni investitor projekta Toplarna Celje


Celje, 28. november 2014 – Računsko sodišče je ta teden predstavilo rezultate revizije smotrnosti zagotavljanja in izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Na Mestni občini Celje smo ogorčeni, da Računsko sodišče po toliko letih problematizira dejstvo, da je edina lastnica Toplarne Celje Mestna občina Celje. Povsem nesprejemljivo se nam zdi tudi zatrjevanje, da je bil z lastništvom objekta državni proračun prikrajšan za 19 milijonov evrov.


Mestna občina Celje je bila edini možni investitor tega projekta. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je MOC pripravila potrebno upravno, tehnično in finančno dokumentacijo za izgradnjo RCERO II. faza (Toplarna). Prav tako je z MOP in SVLR sodelovala pri pripravi vloge za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada in iz proračuna Republike Slovenije. Podarjamo, da je kohezijska sredstva MOC pridobila kot investitor, saj jih Republika Slovenija sploh ne bi mogla pridobiti, ker se kohezijska sredstva dodeljujejo za posamezne odobrene projekte konkretnega investitorja, v našem primeru RCERO II. faza. MOC je pred dokončno odločitvijo o izvedbi investicije oz. projekta pridobila vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja, ki omogočajo  izvajanje sežiga odpadkov, ki je sicer obvezna državna gospodarska javna služba. V svojem imenu in za svoj račun je MOC pridobila gradbeno dovoljenje in bila tako ves čas izvajanja projekta edini investitor projekta Toplarna. Ne razumemo in ne vidimo možnosti pravne podlage, na osnovi katere bi po vsem tem lastništvo Toplarne lahko prešlo na Republiko Slovenijo.

Projekt Toplarne Celje je bil vseskozi zasnovan kot sestavni del projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO), katerega namen je bila celovita in zaključena rešitev ravnanja z odpadki v Savinjski regiji. Odločitev za drugo fazo projekta RCERO (objekt za mehansko-biološko obdelavo in termično obdelavo odpadkov) je bila logična in smiselna posledica prve faze (objekti sortirnica, odlagališče preostanka obdelanih odpadkov, demontaža in kompostarna).

Na očitke o lastništvu objekta Mestna občina Celje odgovarja tudi, da zakonodaja, ki je relevantna za urejanje tega področja, ne govori lastništvu infrastrukture, na kateri se izvaja obvezna gospodarska javna služba. Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (148. člen) tako govori le o infrastrukturi državnega pomena, torej ne o lastništvu le-te, prav tako Zakon o gospodarskih javnih službah ne ureja vprašanj lastnine infrastrukture, na kateri se izvaja obvezna gospodarska javna služba. Tudi iz Zakona o javnem-zasebnem partnerstvu izhaja, da je lahko zasebni partner tudi lastnik objektov in naprav, ki jih je zgradil zaradi izvajanja javno-zasebnega partnerstva. Ločiti je potrebno status investitorja in status izvajalca javne službe. Mestna občina Celje je zaradi tega, ker je bila investitor, tudi  sedaj izključni lastnik Toplarne Celje.

Komisija Evropske skupnosti je 19. 12. 2005 izdala odločbo o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje II. faza. Z odločbo je tako potrdila upravičenost projekta MOC do finančne pomoči iz Kohezijskega sklada, ki vključuje tudi termično obdelavo odpadkov in predstavlja zaključen proces ravnanja z odpadki.

MOC je tudi sprejela občinski lokacijski načrt (OLN). V postopku sprejemanja tega načrta je sodelovala tudi država in je bil sprejet po predpisanem postopku. Tako je (državna) Agencija Republike Slovenije za okolje v postopku presoje vplivov na okolje izdala pozitivno mnenje in izdala tudi IPPC dovoljenje.

Dejstvo je, da je Mestna občina Celje s projektoma RCERO I in RCERO II med prvimi celovito pristopila k reševanju okoljske problematike z izdatno pomočjo evropskih sredstev ter je s tem vzor tudi drugim državam, katerih delegacije prihajajo k nam, so nad našimi projekti navdušene in se od nas učijo. Glede na vse zgoraj navedeno smo prepričani, da očitki niso upravičeni.

 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje