Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje odločno zavrača očitke Cinkarne Celje 

Celje, 20. november 2014 – Mestna občina Celje glede na navedbe v medijih v zadnjih dneh glede Cinkarne Celje in s tem povezane okoljske problematike pojasnjuje naslednje:  


Odločno zavračamo trditev Cinkarne Celje, d. d., da se sanacija odlagališča odpadkov Bukovžlak še ni začela, ker naj bi se zatikalo pri pridobitvi soglasja občine. Poudarjamo, da je Mestni svet Mestne občine Celje že januarja 2013 in ponovno februarja 2014 v okviru letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine potrdil, da se v korist Cinkarne Celje, d. d., ustanovi brezplačna stavbna pravica na občinskih zemljiščih v Bukovžlaku za dobo 99 let. Cinkarna Celje je namreč v skladu s pogodbo o vzdrževanju deponije titanove sadre in deponije trdih odpadkov Bukovžlak, ki je bila 25. 1. 1995 sklenjena med Mestno občino Celje in Cinkarno Celje, d. d., zavezana k vzdrževanju predmetne deponije, v sklopu katere je predvidena izvedba tudi predmetne sanacije. Po podatkih Cinkarne Celje je potrebno sanacijo izpeljati zaradi zagotavljanja dolgoročne varnosti odlagališča v smislu varovanja okolja, premoženja in življenja ljudi, s čimer je izkazan javni interes. 29. 3. 2013 je bila vsebina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice med Mestno občino Celje ter Cinkarno Celje, d. d., usklajena, razen v delu, ki se nanaša na obdobje trajanja te pogodbe. Stališče Mestne občine Celje je, da je potrebno s Cinkarno kot povzročiteljem obremenitve okolja in konkretne deponije, razmerja v zvezi s predmetnimi zemljišči in deponijo trajno urediti, zaradi česar vztraja na ustanovitvi stavbne pravice za obdobje 99 let. Od takrat, ko je bila vsebina pogodbe usklajena (razen glede obdobja trajanja), je Mestna občina Celje Cinkarno Celje, d. d., tudi večkrat (10. 7. 2013, 17. 7. 2013, 7. 10. 2013, 16. 4. 2014, 2. 7. 2014) pisno pozvala k podpisu pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, ki ji jo je tudi poslala, in sicer 28. 6. 2013, že podpisano s strani Mestne občine Celje. Cinkarna Celje podpis pogodbe za obdobje 99 let zavrača z obrazložitvijo, da bi se lahko podpis predmetne pogodbe razumelo kot škodljivo dejanje za njihovo družbo in zahteva, da se stavbna pravica ustanovi le za obdobje največ 5 let. Mestna občina Celje smatra, da je vztrajanje na trajni ureditvi razmerij s Cinkarno Celje kot povzročiteljem obremenitve okolja in konkretne deponije upravičeno. Mestna občina Celje absolutno podpira Cinkarno Celje, da izvede sanacijo oziroma zapiranje odlagališča odpadkov Bukovžlak ter v okviru tega sanacijo pregradnega telesa ter izgradnjo preusmeritvenega nasipa po projektu, ki ga je marca 2013 izdelalo podjetje Hidrosvet, d. o. o..

Nadalje odločno zavračamo trditev Cinkarne Celje, da jih Mestna občina Celje nikoli ni pozvala k skupnemu reševanju okoljske problematike na območju Stare Cinkarne. Zemljišča na območju Stare Cinkarne so prešla v last Mestne občine Celje na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu poslovno nepotrebnih sredstev, ki je bila 25. 1. 1995 podpisana s strani predsednika takratnega izvršnega sveta Jožeta Zimška. V letu 2002 (januar), ko je bila izvedena primopredaja zemljišč na tem območju, je Cinkarne Celje v primopredajnem zapisniku podpisanem s strani takratnega direktorja Marjana Prelca izrecno izjavila, da na območju, ki je predmet primopredaje ni nevarnih snovi in da bosta Cinkarna Celje, d. d. in Mestna občina Celje, če bi se takšne nevarne snovi našle, sporazumno reševali način odstranitve nevarnih snovi. Po prejemu odločbe inšpekcije za okolje, po kateri je Mestna občina Celje dolžna odstraniti cca. 13.605 m2 onesnažene zemljine, je MOC v letu 2012 in 2013 Cinkarni Celje na več skupnih sestankih predstavila problematiko onesnaženosti zemljine na tem območju. Z dopisom z dne 18. 2. 2014 je Mestna občina Celje Cinkarno obvestila, da jo bo potem, ko bo znan končen strošek predelave onesnažene zemljine, pozvala k sklenitvi ustreznega dogovora o načinu in višini participiranja Cinkarne Celje, d. d., pri celotnih stroških, tako za 13.605 m3 zemljine kot tudi za preostalo območje Stare Cinkarne.
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje