Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Investicijsko vzdrževanje celjskih vrtcev in osnovnih šol

Celje, 7. avgust 2014 - Tako kot vsako leto Mestna občina Celje v času šolskih počitnic na celjskih osnovnih šolah in vrtcih izvaja investicijsko vzdrževalna dela in nujne posege, ki so potrebni za pričetek izvajanja predšolske in šolske dejavnosti v novem šolskem letu.  

Mestna občina Celje sistematično obnavlja šolske in vrtčevske objekte in skrbi za njihovo primerno urejenost skupaj s šolami. Projekt energetske obnove osnovnih šol in vrtcev v lasti MOC se odvija skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje, sprejetim na seji MS MOC 6.12. 2011.
Z izjemo nekaj novogradenj so vrtčevske stavbe stare že kar nekaj desetletij, zato je Mestna občina Celje k sanaciji pristopila še pred zgoraj omenjenim občinskim aktom. Od 14 stavb, v katerih se izvaja predšolsko izobraževanje, sta dve novogradnji (2007 in 2012). V ostalih dvanajstih zgradbah se bo po prioritetnem vrstnem redu in skladno z ekonomsko upravičenostjo posegov nadaljevalo z odpravo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo: regulacija ogrevalnih sistemov, zamenjava stavbnega pohištva, ovoj zgradb ter streh, zamenjava svetil, priprava tople sanitarne vode ...
 
V načrtu razvojnih programov Mestne občine Celje za leto 2013 in 2014 je bila zaradi dotrajanosti starega objekta predvidena še izgradnja devetoddelčnega nizkoenergetskega vrtca ter prenova mansarde na OŠ Ljubečna, kar je sedaj v zaključni fazi. 
 
V letošnjem letu se izvaja tudi druga faza prenove OŠ Lava, ki vključuje tako statično kot energetsko prenovo. Za projekt izgradnje telovadnice pri I. Osnovni šoli pa smo v prvi polovici leta izvedli predhodne arheološke vrtine, na osnovi katerih smo prejeli dopolnjene kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, ki so nam narekovali še dodatno izvedbo arheološke sonde, ki je bila izvedena konec julija. 

O LAVA
 
Hitrost in izvedba zaključkov vseh investicijskih posegov, delnih obnov in tistih, ki so v teku, je odvisna od sicer manjšega dela sofinancerskih sredstev, ki jih bo lokalna skupnost dodatno pridobila iz javnih razpisov države oziroma EU. MOC je namreč ustanovitelj in lastnik večjega števila javnih zavodov z različnih področij družbenih dejavnosti v Celju, ki služijo zadovoljevanju lokalnih, regionalnih in državnih potreb. Velikost razpoložljivih sredstev lokalne skupnosti za te namene pa je omejena. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje