Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Sprejeti Akcijski načrti za izvajanje strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje

Celje, 3. julij 2014 – Na 28. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje 1. julija so bili sprejeti Akcijski načrti za izvajanje Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020 za leto 2014.

Mestni svet Mestne občine Celje je na 25. redni seji dne 11.3.2014 sprejel Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje 2014-2020. Na podlagi sprejete Strategije so bili pripravljeni Akcijski načrti, ki opredeljujejo aktivnosti, ki jih Mestna občina Celje izvaja, in sredstva, ki jih namenja za izvajanje poslanstva, da »v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva«. Akcijski načrti so bili sprejeti 1.7.2014 na 28. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje.
 
V Strategiji so bili določeni cilji in ukrepi, v Akcijskih načrtih pa so navedene aktivnosti za izvajanje posameznih ukrepov. V akcijskih načrtih so navedene samo aktivnosti, katerih nosilci so oddelki Mestne občine Celje oz. zunanji izvajalec po pogodbi s primarnim nosilcem, ne pa tudi aktivnosti, ki jih izvajajo izvajalci, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje. Vsaka aktivnost ima navedene merljive kazalnike. Višina sredstev v Akcijskih načrtih je ocena deleža celotnih sredstev za aktivnost glede na doprinos aktivnosti h gospodarskemu okolju.
 
Akcijski načrti za izvajanje Strategije za leto 2014 navajajo aktivnosti, ki so zajete v že sprejetem Proračunu Mestne občine Celje za leto 2014, poročilo o realizaciji Akcijskih načrtov 2014 bo podano ob Zaključnem računu proračuna Mestne občine Celje za leto 2014.
Akcijski načrti za leto 2015 so predlogi aktivnosti in sredstev, ki jih Mestna občina Celje in drugi predlagatelji predlagajo za podporo izvajanja Strategije in posledično za uvrstitev v Proračun Mestne občine Celje za leto 2015 in se bodo glede na pobude še dopolnjevali. 

 
V Akcijskih načrtih so navedene aktivnosti, ki direktno ali posredno vplivajo na gospodarstvo. Za leto 2014 bi izpostavili nekaj ključnih aktivnosti:

- zaračunavanje stimulativne najemnine za poslovne prostore v lasti MOC,
- zaračunavanje stimulativne višine NUSZ in komunalnega prispevka,
- nadaljevanje politike obročnega odplačevanja komunalnega prispevka za investicije v
proizvodne, obrtne, servisne, storitvene, turistične in kmetijske dejavnosti v obdobju 3-5 let,
- izvajanje mestnega marketinga,
- delovanje Inkubatorja Savinjske regije,
- subvencioniranje osnovne in dopolnilne kmetijske dejavnosti ter delovanja društev na področju kmetijstva in podeželja,
- informiranje, svetovanje, usposabljanje, izobraževanje, krožki in dogodki na temo ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti in promocije poklicev,
- sofinanciranje kadrovskih štipendij v regijski štipendijski shemi.

 
Za leto 2015 pa so že podani nekateri predlogi za nove aktivnosti, kot sta

- dodelitev  finančnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje  in razvoj malega gospodarstva in
- dodelitev subvencij najemnin za poslovne prostore v mestnem jedru.

 
V strategiji so bili določeni štirje cilji, za katere so glede na Akcijski načrt namenjena naslednja sredstva: 
 

                                                                                   višina sredstev    % vrednosti akcijskih načrtov

1. Dvig gospodarske aktivnosti                                 3.144.206                 33 %

2. Celje - prepoznavna turistična destinacija            1.704.230                 18 %

3. Povečanje samooskrbe                                              632.000                   7 %

4. Zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja    4.078.183                  43 %

 

Vrednost Akcijskih načrtov za izvajanje Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020 za leto 2014 je 9.558.619 EUR, kar predstavlja 17 % vrednosti Proračuna 2014 Mestne občine Celje.

 

Dokumenti v zvezi z Akcijskimi načrti so dostopni v gradivu za 28. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje na spletni strani moc.celje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje