Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Program za kulturo 2014-2020

 
Celje, 2. julij 2014 – Mestna občina Celje je na podlagi pripomb in predlogov iz javne razprave, ki je potekala 6. junija 2014, pripravila predlog Programa za kulturo Mestne občine Celje 2014–2020, ki ga je 1. julija 2014 mestni svet MOC sprejel na 28. seji Metnega sveta.


Prvi strateški dokument Mestne občine Celje na področju kulture, »Program za kulturo Mestne občine Celje 2007-2013«, je mestni svet Mestne občine Celje sprejel 10. julija 2007. Nekateri strateški cilji, ki jih vsebuje drugi »kulturni program MOC« za strateško obdobje 2014-2020, pomenijo nadaljevanje ciljev iz prejšnjega programa, kajti gre za aktivnosti in naloge trajnega značaja. Stabilno financiranje javnih zavodov na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, namreč presega posamezno časovno obdobje.
Po številu javnih kulturnih zavodov je Celje sicer (ob upoštevanju števila prebivalcev) največje slovensko mesto. Ima jih osem, enako velik Kranj zgolj štiri, Maribor s skoraj 100.000 prebivalci pa ima 11 javnih kulturnih ustanov.

Mestna občina Celje se je v skladu s 14. členom ZUJIK-a, ki govori o lokalnem programu za kulturo, odločila za dolgoročnejšo usmeritev – sedemletno oziroma šest in polletno obdobje (od junija 2014 do decembra 2020), saj se to obdobje prekriva tudi s finančno perspektivo Evropske unije.

V pričujočem programu so opredeljeni temeljni strateški cilji Mestne občine Celje na področju kulture v obdobju 2014-2020:

·        krepitev lokalne kulturne identitete in mednarodne prepoznavnosti Celja kot kulturnega mesta;
·        izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občankam in občanom Mestne občine Celje;
·        ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Celja;
·        sistemska ureditev statusa in financiranja Pokrajinskega muzeja Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje in Slovenskega ljudskega gledališča Celje na državni ravni;
·        zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Mestne občine Celje in za katere tako presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture;
·        dokončanje obnove Knežjega dvora Celje 4. faza in zunanja ureditev;
·        adaptacija II. faze Slovenskega ljudskega gledališča Celje in ureditev »Odrapododrom« na lokaciji nekdanjih prostorov Osrednje knjižnice Celje;
·        obnova Narodnega doma Celje
·        obnova Celjskega doma;
·        izgradnja skupnih depojev javnih kulturnih zavodov;
·        pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju kulture;
·        krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov;
·        krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-izobraževalnih programov;
·        krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru;
·        krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, starostnike;
·        programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih zavodov;
·        kandidatura Mestne občine Celje za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (pripravljalni leti: 2018 in 2019);
·        prednostna podpora projektom celjskih kulturnih izvajalcev, ki bodo dobili sredstva v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2014 — 2020).
 
»Staro mestno jedro Celja je najboljša lokacija za izvajanje najrazličnejših kulturnih vsebin, saj so tudi javne površine pomemben prostor kulturne integracije. Cilji programa so usmerjeni v sanacijo grajenega okolja, označevanje kulturnih spomenikov, sanacije javnih površin in drugih manjših ambientov (dvorišč, ateljejev ipd.), zagotavljanje možnosti dograditve primerne infrastrukture za izvajanje vseh kulturnih vsebin, ohranjanje dejavnosti, ki doprinesejo k prepoznavnosti mesta in s tem k povečanju obiska … Pomembno je zlasti umeščanje kulturnih vsebin v nova okolja, pri čemer bodo novi prostori pomenili tudi pomembno nadgradnjo našega urbanega okolja. S preteklim kulturnim programom so bili realizirani vsi cilji, ki so bili takrat zastavljeni v projektu reurbanizacije starega mestnega jedra«, poudarjajo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje.
 
Vso gradivo (Program za kulturo Mestne občine Celje 2014–2020, zapisnik z javne razprave, Poročilo o uresničevanju ciljev Programa za kulturo Mestne občine Celje 2007–2013) je dostopno na spletni strani Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje