Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Celje za leto 2014

Mestna občina Celje bo v letošnjem letu izvedla projekt posodobitve evidence za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča tudi na podlagi podatkov, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Del podatkov bo prevzet tudi iz javne evidence Register nepremičnin1, s čimer bo dosežena enotnejša odmera za vse zavezance na območju Mestne občine Celje.

Za potrebe posodobitve evidenc za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za zazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen bo Mestna občina Celje primerjala podatke obstoječe evidence s podatki iz evidence REN in bo po potrebi iz nje prevzela določene podatke, ki so potrebni za odmero NUSZ. Javni vpogled v podatke REN je dostopen na spletnem naslovu http://e-prostor.gov.si.

Posodabljanje evidenc bo potekalo od 23.5.2014 do vključno 6.6.2014. Obveščamo vse zavezance, da imajo možnost preko elektronske pošte, telefona ali z obiskom informativne pisarne v prostorih Mestne občine Celje:
  • vpogledati v podatke uporabljene za izračun odmere NUSZ in pridobiti strokovne obrazložitve teh podatkov,
  • vlagati pripombe na podatke ter
  • pridobiti strokovno pomoč in napotke za urejanje podatkov v REN-u.

Informativna pisarna bo odprta v času uradnih ur Mestne občine Celje, v primeru večjega interesa, pa tudi v torek in četrtek. Informacijska pisarna se nahaja v sejni sobi v pritličju, ki se nahaja v občinski stavbi levo od Mestne občinske blagajne gledano iz vhoda iz Ljubljanske ceste.

Telefonska številka informacijske pisarne je 03/42 65 839, elektronski naslov pošte pa info.nusz@celje.si.

Če se zavezanec ne strinja s podatki za odmero NUSZ, mora v roku do 6.6.2014 predlagati vpis novih podatkov
oz. popraviti podatke. Če zavezanec tega v določenem roku ne naredi, se šteje da so podatki za odmero NUSZ ustrezni in skladni z 218.c in 218.č členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 102/2004).

V času razgrnitve podatkov bo Mestna občina Celje sprejemala tudi registracijske podatke novih zavezancev in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, komunalno opremljenostjo zemljišča, morebitnimi oprostitvami plačila NUSZ ipd. Zavezanci so dolžni posredovati podatke in njihove spremembe po 15. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 138/2006 in nasl.).


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje